Česká gynekologie - Informace o časopisu

Česká gynekologie je volně přístupný (open access) časopis, publikující české, slovenské a anglické práce z oboru gynekologie a porodnictví. Práce zahraničních autorů jsou publikovány v anglickém jazyce.

Česká gynekologie je odborný recenzovaný časopis ČLS JEP, vycházející 6× ročně.

Časopis publikuje původní vědecké práce, přehledové články, kazuistiky, zprávy z odborných akcí, recenze knih, osobní zprávy a dopisy redakci.

K publikaci může být přijat pouze rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném periodiku. Otištěné články jsou vlastnictvím vydavatele a případné přetištění je možné pouze se souhlasem vydavatele a s citací původního zdroje.

ISSN 1210-7832 (Print)
ISSN 1805-4455 (Online)

Redakční rada

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Předseda ČGPS ČLS JEP

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno

Zástupce vedoucího redaktora

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Klinika gynekologie, porodnictvi a neonatologie
1. LF UK a VFN v Praze

Zástupkyně vedoucího redaktora

MUDr. Alexandra Šinská
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Redakční rada

prof. MUDr. David Cibula, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Michael J. Halaška, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LM MU a FN Brno

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Petr Kovář
GYNPRENATAL, Havířov

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. FN UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava

prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LF  MU a FN Brno

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce Praha

Zahraniční členové

prof. Edgar Hernandez-Andrade, MD, Ph.D.
Wayne State University, Detroit, Michigan, USA

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Gynekologicko-porodnicka klinika
JFL UK a UN Martin, Slovensko

prof. Francesc Figueras, MD, Ph.D.
Centro de Medicina Fetal, Clinic Barcelona, Spain

doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-porodnicka klinika
LF UK a UN Bratislava, Slovensko

prof. Karel Maršál, MD, Ph.D.
Department of Obstetrics and Gynaecology,
General Hospital Lund, Sweden

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekologicko-porodnicka klinika, FN Nitra, Slovensko

prof. Kypros Nicolaides, BSc, MBBS, MRCOG
King΄s College London, United Kingdom

prof. Aris Papageorghiou, MD, Ph.D.
NDOG, Women‘s Centre, John Radcliffe Hospital,
Oxford, United Kingdom

prof. Walter James Prendiville, MD, Ph.D.
Department of Obstetrics and Gynaecology,
Coombe Hospital, Dublin, Ireland

prof. Jiri David Sonek, MD, RDMS
Miami Valley Hospital, Dayton, Ohio, USA

prof. Roberto Romero, M.D., D.Med.Sci
Perinatology Research Branch,
NICHD/NIH, Detroit, USA
Editor in chief for Obstetrics, AJOG

Recenzenti

prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., Zlín
doc. MUDr. Tomáš Binder, Csc., Ústí nad Labem
prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., Plzeň
doc. MUDr. Igor Crha, CSc., Brno
doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D., Olomouc
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Praha
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., Praha
prim. MUDr. Radek Chvátal, Znojmo
MUDr. Petr Janků, Ph.D., Brno
prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D., Plzeň
prim. MUDr. Peter Kaščák, Ph.D., Trenčín
doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D., Ostrava
doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D., Praha
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc., Olomouc
prof. MUDr. David Kužel, CSc., Praha
prof. MUDr. Michal Mára, CSc., Praha 
MUDr. Radim Marek, Ph.D., Olomouc
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 1., Praha
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc., Praha
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D., Brno
doc. MUDr. Ivana Kacerovská-Musilová, Ph.D., Hradec Králové
MUDr. Marta Nováčková, Ph.D., Praha
MUDr. Marek Pluta, Ph.D., Praha
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., Olomouc
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., Jihlava
MUDr. David Rumpík, Ph.D., Zlín
doc. MUDr. Iva Sedláková, Ph.D., Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., Praha
MUDr. Pavla Svobodová, Ph.D., Praha
MUDr. Martina Studničková, Ph.D., Olomouc
prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., Hradec Králové
doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D., Praha
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D., Praha
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., Ostrava
prof. MUDr. Pavel Ventruba, CSc., Brno
MUDr. Radovan Vlk, Praha
prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., Bratislava

Předplatné

Celoroční předplatné pro Českou republiku 550 Kč

Distributor: SEND Předplatné, spol. s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9-Horní Počernice
E-mail: send@send.cz
Telefon: +420 225 985 225

Celoroční předplatné pro Slovenskou republiku 25,80 €

Distributor: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, SK
e-mail: predplatne@mpkapa.eu
tel: +421 800 188 826

www.ipredplante.sk

Více informací adrese: predplatne@carecomm.cz

Redakce

© Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Praha 2021

Česká gynekologie

Vydavatel: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s., Sokolská 31, 120 26 Praha 2

Nakladatel: Care Comm s.r.o., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5

Vedoucí redaktor: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího redaktora: MUDr. Alexandra Šinská

Odpovědná redaktorka: Pavla Hrabcová

Grafická úprava: Karel Zlevor

Jazyková korektura: Mgr. Irena Kratochvílová

Vychází 6× ročně.

On-line verze časopisu je přístupná na adrese https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie.

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá: Kateřina Hanáková, e-mail: katerina.hanakova@carecomm.cz.

Rukopisy nahrávejte přes redakční systém Open Journal System na adrese https://redakce.carecomm.cz/cgyn. Zaslané příspěvky se nevracejí.

Pokyny pro autory a recenzenty

Česká gynekologie je volně přístupný (open access) časopis, publikující české, slovenské a anglické práce z oboru gynekologie a porodnictví. Práce zahraničních autorů jsou publikovány v anglickém jazyce.

Česká gynekologie je odborný recenzovaný časopis ČLS JEP, vycházející 6× ročně.

Časopis publikuje původní vědecké práce, přehledové články, kazuistiky, zprávy z odborných akcí, recenze knih, osobní zprávy a dopisy redakci.

K publikaci může být přijat pouze rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném periodiku. Otištěné články jsou vlastnictvím vydavatele a případné přetištění je možné pouze se souhlasem vydavatele a s citací původního zdroje.

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

Požadavky na nabízené rukopisy

Celý rukopis včetně příloh musí být k dispozici v elektronické podobě.

Rukopis může být zaslán v češtině, slovenštině nebo angličtině. Časopis umožňuje také publikaci dvojjazyčné práce (české + anglické nebo slovenské + anglické), kdy česká nebo slovenská verze je publikována jak v tištěné, tak v elektronické verzi časopisu, anglická pak jen v elektronické verzi.

Textová část rukopisu musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word (verze Microsoft Office 2000 a novější). Použijte řádkování 2 na textovou část včetně legendy, je doporučeno písmo Times New Roman vel. 12, šířka textu 15 cm. Každý oddíl začínejte na nové straně. V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Číslo strany uvádějte na konci stránky dole uprostřed. Zachovejte pořadí: titulní strana, souhrn a klíčová slova, vlastní text, přehled literatury, přílohy.

Tabulky mohou být vytvořeny rovněž pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.).

Obdobně grafy zasílejte v editovatelné podobě ve křivkách, např. ve formátu xls, eps, wmf, emf, cdr, ai, pdf, nikoliv v rastrové podobě. Každou tabulku a graf uveďte na samostatné straně, číslujte je podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu a ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek (i anglickou verzi). Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky nebo grafu, nikoliv k záhlaví. V zápatí vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce či grafu použity. Ověřte si, zda jsou každá tabulka a graf citovány v textu. Tabulky vytvořené pomocí Microsoft Word vložte do textového souboru, a to za Legendy k obrázkům. Tabulky vytvoření pomocí Microsoft Excel zašlete jako samostatný soubor.

Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tiff, eps nebo jpg, číslujte v pořadí, v jaké jsou citovány v textu a ukládejte jednotlivě jako samostatné soubory. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu.

Obrázky je třeba dodat v potřebném tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

 • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),
 • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),
 • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).

Dodržujte prosím zadané technické parametry, vyhnete se tak zbytečnému zdržení kvůli nutnému doplňování informací.

Legendy k obrazovým přílohám vložte do textového souboru, a to za Literaturu. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Zároveň dodávejte k obrazovým přílohám i jejich anglickou verzi legend.

Používejte pouze standardní zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů.

Každé cizojazyčné slovo (mimo latinského) musí být vysvětleno česky, příp. latinsky.

Příprava rukopisu

Rukopis musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech stanovených organizací ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors – http://www.icmje.org/ethical_1author.html).

Text původní práce se rozděluje do oddílů: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze. U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuze).

Přehledný článek se rozděluje do oddílů: úvod, text, závěr.

Kazuistika se rozděluje: úvod, vlastní pozorování, diskuze, závěr.

1. Titulní strana

 • typ práce (původní práce, přehledový článek, kazuistika, ...)
 • stručný a výstižný název článku v českém a anglickém jazyce
 • křestního jméno a příjmení autora/autorů (Jan Novák, Hana Nováková)
 • čísla ORCID (pokud si je autoři přejí uvést) 
 • název pracoviště, odkud práce pochází – v případě odlišného pracoviště označit číslovkou s horním indexem (Jan Novák 1 , Hana Nováková 2)

2. Souhrn a klíčová slova

 • nestrukturovaný i strukturovaný souhrn by neměl být delší než 200 slov (anglické souhrny mohou mít rozsah až 300 slov)
 • souhrn musí seznamovat s cílem studie, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou signifikanci) a se základními závěry – musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce
 • strukturovaný souhrn (vyžadovaný u Původních prací) musí obsahovat následující součásti: cíl, soubor a metodika, výsledky a závěry.
 • pod souhrnem autor uvede 3–10 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení, při volbě klíčových slov autoři vyjdou z doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http: //www.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html (české znění klíčových slov pak odvodí od anglické verze)
 • redakce požaduje, aby autoři poskytli i kvalitní anglickou verzi souhrnu a klíčových slov
 • pokud se v abstraktu vyskytují specializované a neobvyklé výrazy, je vhodné uvést v české verzi abstraktu v závorce anglický termín (pokud je autorovi znám)

V souhrnu ani klíčových slovech nepoužívejte zkratky!

3. Vlastní text rukopisu

Úvod

 • zachycuje stručně účel práce a shrnuje zdůvodnění studie nebo pozorování

Soubor pacientek a metodika

 • použité metody (u přístrojů uvádějte výrobce) a postupy se popisují do takových detailů, aby je mohla použít jiná pracoviště
 • přesně se charakterizují použitá léčiva a chemikálie (u léků generické názvy, firemní event.v závorce)
 • uvádějí se počty pozorování, použitá metoda statistického hodnocení a významnost výsledků

Výsledky

 • stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků

Diskuze

 • vyzdvihují se zejména nové a důležité aspekty práce, hodnocení efektu studie, konfrontace s obdobnými studiemi

Závěr

 • krátké shrnutí práce

Další úprava textu

 • dejte prosím pozor na automatické přepisování textu (zejména u cizích slov a jmen)
 • pokud v textu upozorňujete na práci, kterou napsalo více autorů, vkládejte et al (např. ‚Autoři Jones et al poprvé popsali…“)
 • číslovky do devíti vypisujte slovem, od 10 číslem
 • epoužívejte automatické odkazy (na tabulky, obrázky, literaturu)
 • zkratky v textu musí být vysvětleny slovy (CIN – cervikální intraepiteliální neoplazie)
 • odkazy v textu na obrázky a tabulky vždy v závorce uvnitř nebo na konci věty, event. na konci odstavce (obr. 1), (graf 1), (schéma 1), (tab. 1)
 • odkazy v textu na citaci literatury:číslo citace v závorce – [14], [14,15], [14–18], musí odpovídat literárnímu odkazu (literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu)

Granty, poděkování, prohlášení apod. se uvádějí před literaturou

 • příklad: Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. AZV 19-99999A, GAČR č. 19-00000 a částečně MZ ČR – RVO (FNXY, 99999999) a Univerzitou Karlovou (PROGRES Q99). Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Prohlášení o konfliktu zájmů

Tato studie byla sponzorována společností XX (název společnosti).
Dr. Novák působil ve vědecké radě pro XY (název společnosti) a získal podporu výzkumu od XYZ (název společnosti).
Dr. Malý nemá žádný konflikt zájmů.

Kontakt na autora

 • kontakt na hlavního autora: celé jméno včetně titulů, adresa, na kterou se bude zasílat korespondence týkající se rukopisu, email

4. Literatura

 • počet citací není omezen, ale doporučuje se uvádět pouze literaturu, z níž autor čerpal informace či podněty, a nebo s níž srovnává vlastní výsledky (předpokládá se nejvýše 30–40 citací ne starších pěti let), s důrazem na citace domácích autorů
 • v textu je třeba uvést všechny odkazy na literaturu (literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu
 • literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru
 • názvy časopisů se zkracují podle stylu po užitého v Index Medicus – tento seznam můžete získat na webové adrese (http://www.nlm.nih.gov/)
 • práce publikované v České gynekologii citujte jako Ceska Gynekol

Vyvarujte se :

 • odkazů na abstrakta
 • odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „v tisku“; autoři musí získat písemné povolení k citaci takové práce a dále ověření, že práce byla skutečně přijata k publikaci
 • informace z nabídnutých, ale dosud neakceptovaných rukopisů musí být v textu citovány jako „nepublikované sdělení“, a to s písemným souhlasem zdroje
 • citací osobních sdělení, pokud nejsou jediným zdrojem důležité informace, kterou nelze získat z jiných veřejných zdrojů – v tomto případě uveďte v textu v závorce jméno osoby a datum sdělení
 • pro vědecká sdělení musí autoři získat písemný souhlas a ověření správnosti od zdroje osobního sdělení

Články v časopisech

 1. Standardní článek v časopisu

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(1): 980–983.doi: xxxx.

Více než 3 autoři – uveďte první 3 autory, následované et al.

Parkin DM, Clayton D, Black RJ et al. Childhood – leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73(1): 1006–1012. doi: xxxx.

 1. Organizace jako autor

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164(5): 282–284. doi: xxxx.

 1. Články přijaté do tisku

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016.

Knihy a jiné monografie

 1. Osoba/y jako autor/ři

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers 1996.

 1. Kapitola v knize

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM (eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995: 465–478.

 1. Sborník z konference

Kimura J, Shibasaki H (eds). Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology 1995, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier 1996: 15–19.

 1. Abstrakt

Roxburgh J, Cooke RA, Deverall P et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73 (Suppl 2): P37.

 1. Časopisecký článek v elektronickém formátu

Morse SS. Factors in the emergency of infectious diseases. [online]. Emerg Infect Dis 1995; 1(1). Available from: www.cdc.gov/nciod/EID/vol1no1/morse.htm.

 1. Elektronický materiál

Košťálová M. Screening afázie: MASZcz. [online]. Dostupné z: http: //www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305.

Tabulky a obrázky

 • lmegenda/popisek se uvádí nad tabulkou (tab. 1. Název) u obr. pod obrázkem
 • redakce požaduje, aby autoři poskytli i anglickou verzi legend/popisků
 • tabulky a obrázky se nezařazují do textu, ale přikládají se posloupně za sebou na konec rukopisu
 • informace o lokaci elektronických dokumentů, vystavených na internetu, musejí odkazovat na dokument, který byl skutečně viděn, a musejí obsahovat způsob přístupu k dokumentu, stejně jako síťovou adresu pro lokaci
 • existuje-li verze tištěná a mimo ní je dokument dostupný i na internetu, uvedeme jako první verzi tištěnou a poté i aktuální dostupnost na internetu

Formáty prací

 • redakce přijímá rukopisy následujících formátů: editorial, původní práce, přehledové články, kazuistiky, zprávy z kongresů, osobní sdělení a ostatní.

Původní práce přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v rozsahu maximálně 10 stran vlastního textu (bez titulní strany, abstraktu a literatury – přibližně 2 500 slov), doprovázené maximálně 8 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků a 40 citacemi. Musí obsahovat všechny výše uvedené části (Úvod, Soubor a metodika, Výsledky, Diskuze, Literatura). Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení diagnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu jen pokud je originální) a klinické (prospektivní studie s jasným designem, kontrolované, optimálně randomizované), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům.

Přehledné články jsou přijímány v rozsahu do 10 stran textu a 60 citací. Jejich výběr podléhá rozhodnutí redakce.

Kazuistiky přinášejí popisy zajímavých případů. Případný rozsah bez titulní strany 1 000 slov, 10 citací a 2 přílohy.

Ostatní v rozsahu maximálně 2 stran bez příloh.

Pokyny pro vkládání článku o redakčního systému OJS (https://redakce.carecomm.cz/cgyn)

Postup vkládání článku je následující:

 • Pokud jste v redakčním systému ještě nepracovali a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve zaregistrovat.

 • Vyplňte registrační formulář (nutné zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a v případě, že chcete být pro náš časopis také recenzentem, je třeba toto poslední políčko zaškrtnout také).

 • Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla. Poté je možné se do systému přihlásit pomocí tohoto uživatelského jména a hesla.

 • Po přihlášení se otevře úvodní stránka.

 • Příspěvek je možné vložit po kliknutí na link Příspěvky v horním menu. Zde najdete odkaz [Zaslat nový příspěvek] nebo [Zobrazit vaše rozpracované příspěvky] a kompletní pokyny pro autory.

 • Vložení příspěvku se skládá ze 4 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT METADATA, 4. POTVRZENÍ:

Krok 1. Zahájení příspěvku

 • Zvolte sekci a jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.

Krok 2. Nahrání příspěvku

 • Na této stránce klikněte na Nahrát soubor, čímž otevřete okno pro vložení všech jednotlivých komponent článku (Text článku anonymizovaný, Titulní strana, Průvodní dopis, Obrázek, Tabulka, Ostatní přílohy). Zvolte příslušnou komponentu článku, nahrajte soubor a dejte Pokračovat. Po kontrole klikněte na Dokončit a poté na Přidat další soubor, kde celý postup zopakujte s dalšími komponenty článku.

 • Obrázky – Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tif, eps nebo jpg. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

  • • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),

  • • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),

  • • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).

 • Tabulky – Tabulky mohou být vytvořeny pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Totéž platí i u grafů.

 • Po nahrání souborů můžete pokračovat kliknutím na Uložit a pokračovat. Krok 3. Vložit metadata

 • Zde vložte základní informace o článku: název a souhrn v českém i anglickém jazyce, jména všech autorů, jazyk práce, klíčová slova a podporující instituce (granty). U autorů prosím zvolte, který z autorů je hlavní kontakt, tj. korespondenčním autorem.

 • Po vyplnění klikněte na Uložit a pokračovat.

Krok 4. Potvrzení

 • Váš příspěvek byl nahrán a je připraven k odeslání. Celý proces zakončíte kliknutím na Odeslat příspěvek. Autor, který byl vybrán jako hlavní kontakt, obdrží e-mailem potvrzení o vložení příspěvku do systému a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.

 • Po všech redakčních úpravách a korekturách Vám bude na e-mail zaslán náhled Vašeho článku a budete požádáni o autorskou korekturu a schválení zpracované verze k publikaci.

 • V případě dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:
  pavla.hrabcova@carecomm.cz

Kontakt

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
e-mail: info@carecomm.cz
IČO: 091 40 549
DIČ: CZ09140549

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

email: radovan.pilka@fnol.cz

Zástupkyně vedoucího redaktora

MUDr. Alexandra Šinská

email: alexandra.sinska@fnol.cz

Odpovědná redaktorka:

Pavla Hrabcová

email: pavla.hrabcova@carecomm.cz

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá:

Kateřina Hanáková

email: katerina.hanakova@carecomm.cz

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se