Plastic Adjustment in Hypertrophy of Labia Minora


Plastická úprava hypertrofie malých pyskov ohanbia

Cieľ štúdie:
Popisujú sa výhody klinovitej resekcie pri korekcii hypertrofie lábií minoris.

Názov a sídlo pracoviska:
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika a Klinika plastickej chirurgie LFUK a FNsP Bratislava, Slovenská republika.

Metodika:
V priebehu 2 rokov sa vykonalo 26 plastických úprav malých pyskov ohanbia (labia minoris pudendi). Hypertrofia malých pyskov znižovala kvalitu života, či fyzicky, alebo psychicky, čo bolo hlavným dôvodom žiadosti o ich plastickú úpravu. Autori referujú popis operačneho postupu plastickej korekcie hypertrofie labia minoris pudendi.

Ako najvhodnejší spôsob korekcie sa odporúča klinovitá resekcia s následnou suturou jednotlivých listov slizničnej duplikatúry malých pyskov.

Záver:
Klinovitá resekcia a plastická korekcia zachováva prirodzené sfarbenie, citlivosť, tvar a veľkosť malých pyskov. Spokojnosť s výsledkom operácie bola vysoká. Pri kontrole po 2 mesiacoch po operácii bolo až 98 % pacientok spokojných s výsledkom operácie. Resekcia okrajov hypertrofie malých pyskov je najčastejšie komplikovaná postoperečným edémom, zjazvením, deformáciou a zmenou ich citlivosti.

Jednoduchosť a nekomplikovaný postoperačný priebeh zaraďuje tento operačný postup do jednodňovej chirurgie (one-day surgery) v gynekológii a v plastickej chirurgii.

Kľúčové slová:
jednodňová chirurgia, labia minoris pudendi, hypertrofia malých pyskov


Authors: M. Križko 1;  M. Križko 2;  Ľ. Janek 1
Authors‘ workplace: II. gyn. -pôr. klinika LF UK a FNsP Bratislava, prednosta prof. MUDr. K. Holomáň, CSc. 1;  Klinika plastickej chirurgie LFUK a FNsP Bratislava, prednosta doc. MUDr. J. Fedeleš, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(6): 446-449
Category: Original Article

Overview

Objective:
Advantages of clinical resection for the correction of hypertrophy of labii minores are described.

Setting:
2nd Gynecological-Obstetrical Clinic, Medical Faculty, UK and Faculty Hospital and Policlinic, Bratislava, and Clinic of Plastic Surgery, Medical Faculty, UK and Faculty Hospital and Policlinic, Bratislava, Slovakia.

Methods:
26 plastic adjustments of labia minoris pudendi have been made in the course of two years. Hypertrophy of labia minoris decreased the quality of life from both physical and psychical points of view, resulting in the requirement of plastic adjustment. The authors refer to the details of surgical procedure for the correction of hypertrophy of labia minoris pudendi. The wedge-shaped resection may be recommended as the most suitable mode of correction with subsequent suture of individual leaves of mucosal duplicity of labia minoris.

Conclusion:
the wedge-shaped resection and plastic correction saves natural color, sensitivity, shape and size of labia minoris. There was a high satisfaction with the intervention. In the control examination after two months, up to 98% of the patients were satisfied with the results of the operation. The resection of the margins of the hypertrophy of labia minoris is most frequently complicated by postoperative edema, scars, deformities and changed sensitivity. The simple uncomplicated operation procedure incorporates this surgical procedure into one-day surgery in gynecology and plastic surgery.

Key words:
one-day surgery, labia minoris pudenda, hypertrophy of labia minora


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account