Posterior Free Tape for the Reduction of Enterocele


Posteriorní volná páska k řešení enterorektokély

Cíl studie:
Zhodnocení efektu posteriorní volné pásky k redukci enterokély a rektokély.

Typ studie:
Případová studie.

Metodika a výsledky:
Použití posteriorní volné pásky je velmi efektivním řešením redukce velké enterokély a rektokély. Na našem pracovišti používáme posteriorní TVT operaci, tedy metodu inside out, kdy po preparaci ischiorektálního prostoru je páska fixována na vrchol vypreparované enterokély a tahem vyrovnává zadní kompartment. Od listopadu 2003 do ledna 2005 jsme provedli 20 výkonů. Výsledný anatomický efekt byl u všech operovaných žen velmi dobrý. Ve dvou případech jsme měli krvácení s hematomem ve vrcholu enterokély s následnou protruzí pásky. Oba případy jsme řešili odstraněním části proříznuté pásky.

Klíčová slova:
posteriorní volná páska, enterokéla, rektokéla


Authors: Z. Adamík
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Baťova krajská nemocnice Zlín, přednosta prim. MUDr. F. Zábranský ;  CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 31-33
Category: Original Article

Overview

Objective:
Evaluation of the effect of posterior free tape for the reduction of enterocele and rectocele.

Subjective:
Case Study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology, Bata Hospital, Zlín.

Methods and results:
A very effective solution for the reduction of large enterocele and rectocele is the utilization of posterior free tape. At our workstation we use posterior TVTo, thus the “inside out” method when, after preparation of the ischiorectal space, the tape is stitched into the apex of the enterocele and by tension balances, the posterior compartment. From November 2003 to January 2005 we carried out 20 operations. The anatomic effect in all on women operated was very good. In two cases we encountered haemorrhage with haematoma at the apex of the enterocele with the resulting protrusion of the tape. We resolved both cases by elimination of the slit tape.

Key words:
posterior free tape, enterocele, rectocele


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2006 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account