Ovarian Hypertimulation Syndrome: a Review


Ovariální hyperstimulační syndrom - shrnutí současných poznatků

Cíl studie:
Přehled současných poznatků o prevalenci, rizikových faktorech, klinickém obrazu a léčbě OHSS.

Typ studie:
Souhrnný článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha.

Předmět a metoda studie:
Rešerše z literatury a medicínských databází.

Závěr:
OHSS je iatrogenní komplikací stimulace ovulace. Patofyziologie není zatím zcela objasněna a z toho vyplývají otázky, týkající se optimálního managementu. Terapie je tedy jen symptomatická. V prevenci závažných případů je třeba aplikovat včas preventivní opatření – nepodávat hCG k indukci ovulace, případně netransferovat embrya v cyklu stimulovaném k in vitro fertilizaci (IVF).

Klíčová slova :
OHSS, patofyziologie OHSS, terapie OHSS, prevence OHSS


Authors: M. Jaržembovská;  D. Koryntová;  K. Řežábek
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(1): 52-57
Category: Original Article

Overview

Objective :
Discuss prevalence, risk factors, pathophysiology, symptoms, complications and therapy of OHSS.

Design:
A review article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Faculty of Medicine and General faculty Hospital, Charles University, Prague.

Subject and methods:
A review from literature and bibliographic databases.

Results:
OHSS is an iatrogenic complication of ovarian stimulation. We still can not completely explain the pathophysiology of OHSS. The therapy is based on symptomatic approach. To prevent OHSS, the hCG should not be given to induct the ovulation, or we should not transfer embryos during the IVF-stimulated cycle.

Key words:
OHSS, treatment for OHSS, prevention of OHSS


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2007 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account