Akutní recidivující pankreatitida v průběhu III. trimestru těhotenství


Acute recurrent pancreatitis during 3rd trimester of pregnancy

Objective: We present an unusual case report of a pregnant patient with recurrent attacks of acute pancreatitis due to cholecystolithiasis. Conclusion: Acute pancreatitis in pregnancy is a rare disease. Unlike the non-pregnant population, it is characterized by a high recurrence rate. Acute pancreatitis during pregnancy has a negative effect on both the mother and the fetus. The treatment is modified depending on the trimester of pregnancy.

Keywords:

acute pancreatitis – 3rd trimester of pregnancy – pancreatic enzymes – cholecystolithiasis


Authors: J. Tobola;  M. Němec ;  P. Bieliková
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o.
Published in: Ceska Gynekol 2023; 88(1): 17-19
Category: Case Report
doi: 10.48095/cccg202317

Overview

Cíl: Předkládáme neobvyklou kazuistiku gravidní pacientky s opakovanými atakami akutní pankreatitidy na podkladě cholecystolitiázy. Závěr: Akutní pankreatitida v těhotenství je vzácné onemocnění. Na rozdíl od netěhotné populace je pro ni charakteristická vysoká frekvence recidiv. Onemocnění akutní pankreatitidou v těhotenství má negativní vliv jak na matku, tak i na plod. Léčba je modifikována v závislosti na trimestru gravidity.

Klíčová slova:

akutní pankreatitida – cholecystolitiáza – III. trimestr těhotenství – pankreatické enzymy

Úvod

Akutní pankreatitida (AP) v těhotenství je vzácné onemocnění s odhadovanou incidencí asi 1 případ na 1 000 až 10 000 těhotenství. Nejčastěji se vyskytuje v průběhu III. trimestru (50 %) a v časném poporodním období (38 %). Bývá častější u multipar (75 %) [1]. Dříve byla mateřská úmrtnost 37 % a u plodu 60 %. Nyní dle nejnovějších studií je úmrtnost plodu či matky vzácná (0–3 %) [1]. Nejčastějšími identifikovanými příčinami akutní pankreatitidy v těhotenství jsou žlučové kameny (65–100 %), alkohol (5–10 %), idiopatická (15 %) a familiární hypertriglyceridemií indukovaná pankreatitida (5 %) [1–4]. Rizikové faktory jsou vyšší věk matky, obezita a parita [1,5].

Vlastní pozorování

Devětadvacetiletá sekundigravida, primipara ve 27. týdnu těhotenství přichází pro bolesti v epigastriu propagující se podél žeber pod lopatky bilaterálně. Den předem byla pacientka vyšetřena u praktického lékaře pro bolesti hlavy. Vzhledem k laboratornímu výsledku CRP (C-reaktivní protein) 105 mg/l byl nasazen Amoksiklav 1 g à 12 hod. Pacientka uvádí v osobní anamnéze tetanii, stav po septoplastice, alergie neguje. V roce 2019 proběhl vaginální porod bez komplikací. Pacientce bylo v porodnické ambulanci provedeno laboratorní vyšetření: amylázy 17,07 µkat/l, lipáza 47,84 µkat/l, CRP 129 mg/l, dále bez pozoruhodností. Na ultrasonografii dutiny břišní byla popsána vícečetná drobná litiáza a sludge ve žlučníku, bez dilatace žlučových cest, dále pak normální sonografický nález na játrech, pankreatu, slezině a ledvinách. Byla dia­gnostikována akutní pankreatitida biliární etiologie a bylo rozhodnuto o hospitalizaci. Po nasazení konzervativní terapie dochází 3. den k normalizaci pankreatických enzymů a k následné dimisi s doporučením přísné šetřicí diety. Ve 29. týdnu gravidity proběhla další ataka akutní pankreatitidy. Celkem pacientka prodělala pět atak. Během každé byla hospitalizována. Přehled laboratorních hodnot shrnuje tab. 1. V průběhu hospitalizací byla opakovaně provedena gastroenterologická konzilia ke zvážení provedení endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP). Chirurgem byla pacientka doporučena k laparoskopická cholecystektomie po šestinedělí.

Table 1. Vývoj laboratorních hodnot u naší pacientky.
Tab. 1. Development of laboratory values in our patient.
Vývoj laboratorních hodnot u naší pacientky.<br>
Tab. 1. Development of laboratory values in our patient.
ALT – alaninaminotransferáza, AMS – amyláza, AST – aspartátaminotransferáza, CRP – C-reaktivní protein, GGT – gama-glutamyltransferáza, LPS – lipáza

Při páté atace ve 34. týdnu gravidity bylo kontaktováno vyšší regionální neonatologické pracoviště, kde bylo doporučeno ponechání pacientky v našem lůžkovém zařízení. Po domluvě s gastroenterologem a pacientkou byla zavedena totální parenterální výživa se sippingem. Po zavedení periferně implantované centrální kanyly (PICC) do vstupu do žilního řečiště byla aplikována parenterální výživa – vak Olimel N7E 1 000 ml + 1 amp. Viant + 1 amp. Tracutil, nutridrinky k sippingu. Dále Plazmalyte i.v., Biopron tbl. p. o. za současného monitorování bilance tekutin. Od 35+0 byl aplikován Nutriflexi omega plus 1 875 ml kontinuálně + 1 amp. Viant + 1 amp. Tracutil.

Pacientka ve 35+2 t. g. udává svědění pokožky. Byly odebrány žlučové kyseliny, hodnoty vstupně: 34,8 µgmol/l. Nasadili jsme Ursosan 250 mg tbl. p. o. Po nasazení došlo ke snížení hladiny žlučových kyselin a celkově ke zlepšení jaterních testů a klinických příznaků.

Každý týden byla prováděna ultrazvuková monitorace bio­metrie plodu. Ve 37+0 t. g. jsme indukovali porod. Porozen chlapec, 3 020 g, 47 cm, Apgar skóre 9-10-10, bez komplikací. Po porodu provedeno interní konzilium – nasazen Kreon tbl. p. o. 25 tis. a Olimel N7E i.v. na noc. Postupná zátěž dietou č. 4 a sip­ping, který toleruje. V průběhu hospitalizace byla naplánována laparoskopická cholecystektomie po šestinedělí. Dimise 6. poporodní den bez komplikací s obnoveným příjmem per os.

Diskuze

Akutní pankreatitidy v těhotenství, většinou s lehčím průběhem, bývají charakterizovány poměrně rychlým rozvojem břišní symptomatologie, leukocytózou a výrazným zvýšením hladin amyláz. Tato hladina amyláz v séru ne vždy koresponduje s tíží onemocnění. Přesná dia­gnostika a včasný chirurgický zákrok při léčbě intraabdominálních zánětlivých stavů v těhotenství má být nejvyšší výzvou k co možná nejpečlivějšímu chirurgickému přístupu. Omyly v této oblasti jsou osudové nejen pro plod, ale někdy i pro matku. Anatomické a fyziologické změny organizmu během těhotenství modifikují příznaky i průběh onemocnění a tomu je třeba přizpůsobit dia­gnostické i léčebné postupy [4–7].

Po appendicitidě je druhým nejčastějším zánětlivým intraabdominálním stavem v těhotenství onemocnění biliární etiologie – cholecystitida, cholecystolitiáza a pankreatitida. Je udáván výskyt přibližně jednoho případu na 1 000 těhotenství. Asymptomatická litiáza však bývá zjištěna až u 10 % těhotných. Akutní pankreatitida však vždy znamená vážné ohrožení matky i plodu. Postiženy bývají ženy většinou ve III. trimestru gravidity (75 %). Příčiny rozvoje akutní pankreatitidy jsou nejčastěji biliární etiologie, dále pak hypertriglyceridemie, preeklampsie nebo abúzus alkoholu. Užívání perorální antikoncepce a multiparita zvyšují riziko biliární stázy a vedou k tvorbě žlučových kamenů. Velká děloha omezuje motilitu žlučníku a také způsobuje ischemické poškození slinivky břišní, které je stále více uznáváno jako důležitý mechanizmus v patogenezi [8–10].

Zvýšení sérových triglyceridů může vést k ischemii a acidóze v pankreatických kapilárách. Změny ve složení žluči sekundárně způsobené vysokými hladinami estrogenů v posledním trimestru mohou indukovat vznik žlučových kamenů a písku, které jsou hlavní příčinou akutní pankreatitidy. Během těhotenství dochází k až 4násobnému zvýšení plazmatické hladiny triglyceridů a k 50% zvýšení plazmatického cholesterolu. Klinicky významná hyperlipidemie se charakteristicky objevuje ve III. trimestru. Hyperlipidemie zintenzivňuje průběh edematózní a nekrotizující pankreatitidy. Hladiny triglyceridů > 11,3 mmol/l jsou však považovány za rizikový faktor pro spuštění akutní pankreatitidy. Ohroženy jsou tedy především pacientky s familiární hyperlipoproteinemií, a to především s typem I a V [9,10].

Akutní pankreatitida má vysokou pravděpodobnost recidivy. Recidivě je však možné předejít včasnou dia­gnostikou a léčbou. Jako prevence komplikací je možné v graviditě výrazně omezit volné tuky a do jídelníčku zařadit potraviny bohaté na více nenasycené mastné kyseliny řady n-3 (PUFA n-3) nebo oleje mořských živočichů bohaté na PUFA n-3. Ty ve středních dávkách (3–5 g/den) mají výrazné hypolipidemické účinky [2,7,10].

Dia­gnóza AP během těhotenství může být obtížná a její léčbu komplikuje vysoká četnost recidiv, kolem 90 % během těhotenství vs. 20–30 % v běžné populaci. Recidivy způsobují změněné hladiny estrogenu a progesteronu v těhotenství. Zvýšené hladiny progesteronu vyvolávají biliární hypotonii, jíž se zvyšuje tlak v Oddiho svěrači, který vede ke stázi žluči. Estrogen mění složení žluči, která se stává více litogenní, což zvyšuje riziko vzniku žlučového písku a kamenů [1,2,4–7].

Z hlediska strategie léčby neexistuje kromě striktních dietních opatření žádný standardizovaný postup v léčbě akutní pankreatitidy, vždy by se mělo postupovat individuálně a samotný management léčby musí zohlednit jak mateřská, tak fetální rizika a trimestr gravidity [1,3–5,7]. Rizika pro matku jsou chronická pankreatitida, těžká forma spojená s nekrózou parenchymu pankreatu a jeho infekcí. Mortalita se u této formy pohybuje až okolo 10 % [5]. Akutní ataky pankreatitidy dobře reagují na konzervativní léčbu a většinou vymizí do 1–2 dnů [8–10]. V I. trimestru převažuje konzervativní léčba, chirurgický zákrok zvyšuje riziko potratu. Je-li chirurgický výkon nutný, časujeme jej na průběh II. trimestru [5]. V průběhu III. trimestru přináší chirurgický zákrok vyšší riziko předčasného porodu. V průběhu III. trimestru je na zvážení konzervativní léčba nebo ERCP s biliární endoskopickou sfinkterotomií. Chirurgický výkon nebo ERCP by měly být zváženy:

  • pokud nedojde ke zlepšení klinického stavu za 24–72 hod;
  • opakují-li se akutní ataky;
  • je přítomen symptomatický kámen ve společném žlučovodu [1,4,11,12].

Závěr

V naší práci prezentujeme kazuistiku těhotné pacientky s pěti atakami akutní pankreatitidy v průběhu III. trimestru gravidity. Při páté hospitalizaci bylo rozhodnuto o nasazení parenterální výživy s cílem vyhnout se další atace do ukončení gravidity. Ve 37. týdnu gravidity proběhla úspěšná indukce porodu a pacientka byla 6. den po porodu s obnoveným příjmem per os propuštěna do domácího ošetřování. U pacientky byla naplánována elektivní cholecystektomie po šestinedělí.

ORCID autorů

M. Němec 0000-0001-6871-7401

Doručeno/Submitted: 13. 5. 2022

Přijato/Accepted: 13. 9. 2022

MUDr. Jakub Tobola

Gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o.

Elišky Krásnohorské 321

738 01 Frýdek-Místek

tobola.kuba@seznam.cz


Sources

1. Ducarme G, Maire F, Chatel P et al. Acute pancreatitis during pregnancy: a review. J Perinatol 2014; 34 (2): 87–94. doi: 10.1038/jp.2013. 161.

2. Tang SJ, Rodriguez-Frias E, Singh S et al. Acute pancreatitis during pregnancy. Clin Gastroenterol Hepatol 2010; 8 (1): 85–90. doi: 10.1016/j.cgh.2009.08.035.

3. Jain P. Acute pancreatitis in pregnancy: an unresolved issue. World J Gastroenterol 2010; 16 (16): 2065–2066. doi: 10.3748/wjg.v16.i16. 2065.

4. Igbinosa O, Poddar S, Pitchumoni C. Pregnancy associated pancreatitis revisited. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2013; 37 (2): 177–181. doi: 10.1016/j.clinre.2012.07.011.

5. Procházka M, Havlík R, Lubušký M. Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní v těhotenství. Gynekol Prax 2012; 10 (2): 65–68.

6. Sheng C, Wang Y, Xu Z et al. The effect of admission serum triglyceride level on the prediction of severity of acute pancreatitis in pregnancy. Risk Manag Healthc Policy 2021; 14: 3209–3222. doi: 10.2147/RMHP.S318 879.

7. Luo L, Zen H, Xu H et al. Clinical characteristics of acute pancreatitis in pregnancy: experience based on 121 cases. Arch Gynecol Obstet 2018; 297 (2): 333–339. doi: 10.1007/s00404-017-45 58-7.

8. Eddy JJ, Gideonsen MD, Song JY et al. Pancreatitis in pregnancy: a 10 year retrospective of 15 Midwest hospitals. Obstet Gynecol 2008; 112 (5): 1075–1081. doi: 10.1097/AOG. 0b013e318185a032.

9. Hughes DL, Hughes A, White PB et al. Acute pancreatitis in pregnancy: meta-analysis of maternal and fetal outcomes. Br J Surg 2022; 109 (1): 12–14. doi: 10.1093/bjs/znab221.

10. Pitchumoni CS, Yegneswaran B. Acute pancreatitis in pregnancy. World J Gastroenterol 2009; 15 (45): 5641–5646. doi: 10.3748/ wjg.15.5641.

11. Bougard M, Barbier L, Godart B et al. Management of biliary acute pancreatitis. J Visc Surg 2019; 156 (2): 113–125. doi: 10.1016/ j.jviscsurg.2018.08.002.

12. Hess E, Thumbadoo RP, Thorne E et al. Gallstones in pregnancy. Br J Hosp Med 2021; 82 (2): 1–8. doi: 10.12968/hmed.2020.0330.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account