Growth and Development of Untreated Girls withSlowly Progressing Idiopathic Central Precocious or Early OnsetPuberty


Růst a vývoj neléčených dívek s pomalou progresíidiopatické centrální předčasné nebo hraničně nastupujícípuberty

Cíl studie:
Analýza vývoje neléčených dívek s pomalou progresí idiopatické centrální předčasnénebo hraničně začínající puberty.Typ studie: Dlouhodobá otevřená klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Endokrinologická ambulance II. dětské kliniky, ambulance pro dětskougynekologii Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN, Praha-Motol.Metodika: U 20 neléčených dívek s pomalu postupující pubertou, začínající mezi 6.–9. rokem bylavyloučena organická příčina. Po dobu 4,7 ± 2,2 (2–8,5) roku (průměr ± SD; rozmezí) byl sledovánpohlavní vývoj podle Tannera, věk menarche, menstruační cyklus a základní auxologické ukazatele.Výsledky: Menarche mělo 13 dívek ve věku 11,1 ± 0,9 roku, za 3,7 ± 1 roku po začátku puberty.Proti matkám (12,9 ± 1,1 roku) a normální populaci českých dívek byl rozdíl věku menarchevýznamný (p < 0,05). Menstruační cyklus 28 (24–29) dnů byl pravidelný u všech 6 dívek s gynekologickým věkem > 2 roky. Jedna dívka zahájila léčbu bromokryptinem ve věku 14,7 roku (3,5 rokůpo menarche) pro mikroprolaktinom. Kostní věk byl na počátku sledování urychlen o 1,8 ± 1,4roku (TW20) proti kalendářnímu věku. Výchozí predikce dospělé výšky (grafickou metodou) byla162,3 ± 5,5 cm, závěrečná 163,7 ± 5,1 cm. Finální výšku 162,2 ± 5,7 cm dosáhlo 7 dívek, jejichpředpokládaná výška podle rodičů byla 163,6 ± 5,2 cm (NS).Závěr: Odstup menarche byl od prvních příznaků delší než v populaci s normálním nástupempuberty. Nebyly zjištěny poruchy menstruačního cyklu. Růstová predikce se po dobu sledováníneměnila, finální výška byla v souladu s očekávanou výškou podle rodičů. Dívky s hraničnímnástupem a pomalým tempem puberty, s dobrou růstovou prognózou není nutno léčit. Pokud jeprokázána organická nebo jiná známá ovlivnitelná příčina, je léčba nezbytná.

Klíčová slova:
předčasná puberta, neléčené dívky, růst, vývoj, finální výška


Authors: M. Šnajderová;  D. Zemková;  M. Zounarová;  L. Teslík;  V. Lánská;  J. Hořejší
Authors‘ workplace: II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc., Oddělení statistiky, IKEM, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (1): 24-28
Category:

Overview

Objective:
To analyse growth and development of girls with slowly progressive idiopathic precocious or early puberty.Design: Long-term open clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Second Faculty of Medicine, Charles University, Prague.Methods: In 20 untreated girls with slowly progressive puberty starting at 6–9 years neurogenicaetiology was excluded. During follow-up period 4.7 ± 2.2 (2–8,5) years (mean ± SD; range), sexualdevelopment (Tanner criteria), age at menarche, menstrual cycle and auxological parameterswere evaluated.Results: 13 girls reached menarche at 11.1 ± 0.9 years (3.7 ± 1.1 years after the onset of puberty),earlier than in their mothers (12.9 ± 1.1 years) and Czech standards (P < 0.05). Menstrual cycle 28(24–29) days was regular in all 6 girls with gynaecological age > 2 years. In one girl microprolactinoma was diagnosed, therapy with bromocryptine started at the age 14.7 years (3.5 years aftermenarche). At the onset of follow-up, bone age (TW20) advancement was 1.8 ± 1.4 years above thechronologic age. Initial prediction of final height (graphic method) was 162.3 ± 5.5 cm vs finalprediction 163.7 ± 5.1 cm. Final height 162.2 ± 5.7 cm achieved 7 girls vs target height 163.6 ± 5.2cm (NS).Conclusion: In untreated girls, menarche occurred later after the first signs of puberty than innormal population, menstrual cycle was regular. Height potential was preserved, final heightcorresponded with their target height. Not all girls with early and slowly progressive pubertyshould be treated. Therapy is necessary in organic aetiology, rapid progressive precocious puberty and impaired growth prognosis.

Key words:
precocious puberty, untreated girls, growth, sexual development, final height

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account