Acebutolol inthe Treatment of Arterial Hypertension during Pregnancy:Comparison with Commonly Used Antihypertensive Drugs


Acebutololv liečbe artériovej hypertenzie v gravidite – porovnanie s bežneužívanými antihypertenzívami.

Cieľ štúdie:
Hlavným cieľom práce bolo posúdiť účinnosť a bezpečnosť acebutololu (Sectral) v liečbe artériovej hypertenzie v gravidite.Typ štúdie: Dlhodobé sledovanie formou observačnej štúdie – porovnanie účinnosti a bezpečnostiacebutololu a iných antihypertenzív. Štúdia, ktorá trvala 6 rokov, bola realizovaná vytvorenímskupín (kohort) postupným zaraďovaním pacientok. Súbor tvorilo 77 gravidných žien, u ktorýchsa zistila niektorá z foriem artériovej hypertenzie v gravidite.Názov a sídlo pracoviska: II. interné oddelenie a klinika klinickej farmakológie NsP Nitra a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity; Gynekologicko-pôrodnícka klinika NsPNitra a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity; Farmakologický ústav LFUK, Bratislava; Environment, a.s. Nitra, SR.Metodika: Súbor sledovaných pacientok sme rozdelili do skupín na základe 4 foriem hypertenziev gravidite a podľa liekov, ktoré im boli ordinované z hľadiska nameraných hodnôt krvného tlaku. 48 pacientok bolo liečených acebutololom. Možný vplyv farmakoterapie na kvalitu životanovorodencov sme vyhodnocovali podľa dĺžky gestácie, pôrodnej hmotnosti, dĺžky a hodnotenímApgarovej skóre.Výsledky: Analýzou výsledkov 77 gravidných žien a 81 novorodencov sme potvrdili účinnosť a bezpečnosť aplikovanej farmakoterapie, vrátane použitia acebutololu v liečbe hypertenzie v gravidite, bez závažnejšieho ovplyvnenia kvality života novorodencov v perinatálnom období.Záver: Na základe vlastných výsledkov usudzujeme, že acebutolol je účinný a bezpečný liek, ktorýmôže byť indikovaný v liečbe hypertenzie v gravidite.

Klíčová slova:
hypertenzia v gravidite, acebutolol, účinnosť bezpečnosť


Authors: J. Sirotiaková;  M. Mlynček;  M. Kriška;  M. Letkovičová
Authors‘ workplace: II. interné oddelenie a Klinika klinickej farmakológie, NsP Nitra a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, vedúci pracoviska MUDr. J. Sirotiaková Gynekologicko-pôrodnícka klinika, NsP Nitra a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Published in: Ceska Gynekol 2002; (1): 8-15
Category:

Overview

Objective:
The main purpose of our study was to analyse efficacy and safety of acebutolol (Sectral)in the treatment of hypertension in pregnancy.Design: Cohort clinical study comparing efficacy and safety of acebutolol with other antihypertensive drugs by 77 patients and their 81 new-borns. The number of 48 patients were treated byacebutolol.Setting: Internal Medicine and Clinical Pharmacology Department, Regional Hospital, Nitra andThe Faculty of Health Service and Social Work, University of Trnava; Department of Gynaecologyand Obstetrics, Regional Hospital Nitra and The Faculty of Health Service and Social Work,University of Trnava; Institute of Pharmacology, The Faculty of Medicine, Komenského University, Bratislava; Environment, a.s. Nitra.Methods: During the period of 6 years our patients were divided into subgroups according to thetype of hypertension in pregnancy and the severity of the illness which was the basis for usedantihypertensive drugs. One of the topics of the study was to provide monitoring of adverseevents by mother and possible drug influence on their new-born has been evaluated by investigating the week of birth, weight and length of the newborn and evaluating of Apgar score.Results: In the subgroup of 48 women treated by acebutolol we have confirmed the efficacy andsafety of this antihypertensive drug without any clinically significant effect on the quality of lifeof their new-born and evaluating of Apgar score.Conclusion: With regard to the results of our clinical study we can consider acebutolol to beeffective and safe antihypertensive drug in the treatment of hypertension in pregnancy.

Key words:
hypertension in pregnancy, acebutolol, efficacy, safety

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account