Is the Information We Provide to Pregnant Women beforeInvasive Prenatal Examination Suffi cient?


Jsou informace, které poskytujemetěhotným ženám před invazivnímprenatálním vyšetřením, dostatečné?

Typ studie:
Dotazníková studie. Cílem projektu bylo zjistit kvalitu informovanosti těhotných ženpodstupujících invazivní výkon prenatální diagnostiky a znalosti porodních asistentek o těchtovýkonech.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Dotazníkovou formou bylo osloveno 200 těhotných žen a 160 porodních asistenteka studentek. Získaná data byla statisticky zhodnocena pomocí neparametrického χ2 testu na hladiněvýznamnosti 5 % a Kruskalova-Wallisova testu (analýza rozptylu pro ne-normální rozdělenínáhodné veličiny).Výsledky: Zjistili jsme, že 85 % těhotných bylo spokojeno s informací o výkonu podanou jejichošetřujícím gynekologem, 53 % těhotných má v souvislosti s výkonem obavy. Největší procentotěhotných se obává komplikací výkonu, na druhém místě stojí obavy z výsledku vyšetření.Závěr: Podle výsledků naší studie nejsou ani těhotné ženy podstupující invazivní výkon, ani porodníasistentky adekvátně informovány o přínosu a rizicích invazivních výkonů prenatální diagnostiky.

Klíčová slova:
invazivní metody prenatální diagnostiky, mateřská úzkost, informovanost matek,vědomosti porodních asistentek


Authors: H. Víšková 1;  J. Vacková 1;  V. Vranová 2;  P. Calda 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP, Olomouc 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (1): 33-36
Category:

Overview

Background:
The aim was to evaluate the psychological impact on women undergoing invasiveprocedures of prenatal diagnosis.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague.Material and Methods: A questionnaire was given to 200 pregnant women and to 160 midwivesand students. The acquired data were statistically evaluated using the non-parametric χ2 testfor a 5% confi dence interval and the Kruskal-Wallis test (analysis of non-normal distribution ofrandom variables).Results: We found that 85% of pregnant patients were satisfi ed with the information given bytheir obstetrician prior to the procedure, 53% of the patients were distressed about the procedure.results of the procedure took second place.Conclusion: We found that only some of the patients and midwives had complete informationabout the actual method of performing these procedures, about the risk, and about the time ittakes to obtain results. Most patients receive their information from a doctor-geneticist, which isin agreement with our system. The patient’s distress regarding the procedure is not dependenton the level of education. From the acquired data, it follows that greater signifi cance should beplaced on the informing patients as well as midwives about all aspects of performing invasiveprocedure of prenatal diagnosis. According to our study, neither the patient nor the midwife havean adequate perception of the benefi ts and risk of prenatal diagnostic examinations.

Key words:
prenatal diagnosis, invasive procedures, maternal anxiety, patient information, midwives

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2004 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account