Guideline for Gynecological MalignantTumors – Primary Complex Therapy in OperableStages of Malignant Tumors of Uterus Cervix


Guideline gynekologických zhoubnýchnádorů 2004 – Primární komplexní léčbaoperabilních stadií zhoubných nádorůděložního hrdla

Cíl studie:
Vypracování doporučeného postupu (guideline) pro primární komplexní léčbu operabilníchstadií zhoubných nádorů děložního hrdla.Typ studie: Souhrnný přehled literatury, konsenzus předkladatel versus oponenti.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.Metodika: Proveden literární rozbor, analýza statistických údajů z České republiky a předkladatelivypracován návrh, který byl oponován skupinou expertů. Předkladatelé vycházeli ze standarduléčby z roku 1998. Výsledná předloha je konsenzus vzniklý hlasováním expertní skupiny.Výsledky: V diagnostickém i terapeutickém algoritmu je zdůrazněn význam týmové práce, novědefi nováno využití magnetické rezonance. Rozsah chirurgické intervence vychází z terapeutickérozvahy. V terapeutickém algoritmu časných stadií lze provést identifi kaci sentinelové uzliny(SLNM) Patentovou modří a radiokoloidem technecia s peroperačním histopatologickým vyšetřením,pozitivní výsledek pomáhá modifi kovat terapeutický postup. Detekce sentinelové uzlinynenahrazuje provedení systematické pánevní lymfadenektomie. V léčbě stadia IB2 objemnýchnádorů je vedle primární operace nebo chemoradioterapie alternativa neoadjuvantní chemoterapies následnou radikální chirurgickou léčbou. Vytvořena kritéria adekvátnosti chirurgickéléčby ve vztahu k prognostickým faktorům. V ostatních bodech jsou pouze malé úpravy ve srovnánístandardu z roku 1998.Závěr: Guideline pro léčbu karcinomů děložního hrdla by měl být vodítkem základní péče prokliniky a ostatní subjekty, které vstupují do procesu zdravotní péče o karcinomy děložního hrdla. Jedná se o konsenzus mezi předkladateli a oponenty. O každém bodu tohoto guidelinu bylo hlasováno.Guideline se zabývá jednotlivými kroky od diagnostiky po dispenzarizaci.

Klíčová slova:
karcinom, děložní hrdlo, guideline, diagnostika, léčba, dispenzarizace


Authors: L. Rob 1 ;  B. Svoboda 2;  H. Robová 1 ;  H. Stankušová 3;  K. Cwiertka 4;  R. Neumannová 5;  J. Petera 6;  P. Koliba 7 ;  M. Kudela 8
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha, přednosta doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. 3Radioterapeutické oddělení FN Motol, Praha, přednosta prim. MU 1
Published in: Ceska Gynekol 2004; (5): 376-383
Category:

Overview

Objective:
Elaboration of guideline for primary treatment of operable cervical cancer.Design: Review, consensus between proposers and opponents.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University, Prague, 2nd Medical Facultyand Faculty Hospital Motol.Method: A retrospective review of published data, analysis of Czech statistics and consensusbetween proposers and opponents.Results: Team work is essential in the diagnostic and therapeutic procedure. For the preoperativediagnostic management it is possible to perform magnetic resonance volumometry. For thetreatment of early stage cervical cancer it is possible to perform sentinel lymph node mapping(SLNM) by patent blau and 99mTc together with frozen section. SLNM does not substitute systematicpelvic lymphadenectomy. For the treatment of IB2 stage cervical cancer, an alternative forprimary surgery or chemoradiotherapy is neoadjuvant chemotherapy, followed by radical surgery.In other topics only minor changes were made from the 1998 guideline.Conclusion: The guideline for cervical cancer treatment should represent directions for cliniciansand others, who participate in the process of the treatment of cervical cancer. The guidelinesinclude all parts of the process (from diagnosis to follow up). It originated from the consensusbetween proposers and opponents: we voted about all parts of guideline.

Key words:
cervical cancer, guideline, diagnosis, treatment, follow up

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account