Methods of Assisted Reproduction in HIV Posivtive Patients


Metody asistované reprodukce u HIV pozitivních pacientů

Cíl studie:
Analýza možností řešení neplodnosti u HIV pozitivních osob a možností řešení touhy po dítěti u HIV diskordantních párů, vlastní kazuistické zkušenosti.

Typ studie:
Přehled literatury s dvěma kazuistikami.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, FN na Bulovce, Praha.

Předmět a metoda:
Analýza publikovaných prací o rizicích přenosu HIV pohlavním stykem, fertilitě HIV pozitivních osob a možností řešení jejich touhy po dítěti. Souhrn publikovaných prací o bezpečnosti a účinnosti inseminace a IVF ET u HIV diskordantních párů. Analýza vlastních zkušeností s inseminací u HIV negativní ženy žijící s HIV pozitivním partnerem.

Závěr:
Inseminace se zdá bezpečnou, relativně levnou a spolehlivou metodou pro řešení touhy po dítěti u HIV diskordantního páru.

Klíčová slova:
HIV pozitivita, AIDS, neplodnost, HIV diskordantní pár, IVF, inseminace


Authors: J. Záhumenský 1;  O. Šottner 1;  H. Rozsypal 2;  B. Sehnal 1;  M. Krčmář 1;  M. Dvorská 1;  B. Zmrhalová 1;  D. Driák 1 ;  K. Hurt 1;  M. Halaška 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, FN Bulovka, Praha přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc. 1;  III. infekční klinika 1. LF UK, FN Bulovka, Praha přednosta doc. M. Holub, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(6): 479-483
Category: Original Article

Overview

Aim of study:
Analysis of treatment possibilities of infertility in HIV positive patients and solution of child desire in discordant pairs. Authors also present their own case.

Type of study:
Literature review and two case report.

Name and settingf of Department:
Department of Obstetrics and Gynaecology, The First Medical Faculty of Charles University in Prague.

Materials and Methods:
Review of papers published on risk of HIV transmission during sexual intercourse, fertility of HIV positive patients and possible solution of their child desire. Summary of papers published on safety and effectivity of artificial insemination and IVF ET in HIV discordant pairp. Analysis of our own cases of artificial insemination in pairs of HIV negative female and HIV positive male.

Conclusion:
Artificial insemination seems to be safe, relatively cheap and effective solution of child desire in HIV discordant pair.

Key words:
HIV positivity, AIDS, infertility, HIV discordant pair, IVF insemination


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 6

2006 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account