Extended Field Radiotherapy and High–Dose Brachytherapy Combined with Chemotherapy in Patients with Locally Advanced Cervical Carcinoma


Radioterapie velkými poli a brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem s konkomitantní chemoterapií u pacientek s lokálně pokročilým cervikálním karcinomem

Cíl studie:
Zhodnocení výsledků radioterapie paraaortálními poli a brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v kombinaci s konkomitantní chemoterapií u pacientek s lokálně pokročilým cervikálním karcinomem.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové.

Metodika:
V období 2000 – 2005 bylo na Klinice onkologie a radioterapie FN Hradec Králové léčeno 45 pacientek se stadiem IIB – IVA cervikálního karcinomu a radiograficky suspektním postižením pánevních a/nebo paraaortálních uzlin radioterapií malé pánve a paraaortální oblasti, brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem a konkomitantní chemoradioterapií cisplatinou event. v kombinaci s paklitaxelem.

Výsledky:
Tříleté přežití bez známek onemocnění bylo 64 %. Limitujícím faktorem konkomitantní chemoterapie byla především hematologická toxicita. Chronická toxicita 3. a 4. stupně se objevila u 7 pacientek. Jedna pacientka byla operována pro ileus způsobený lymfomem.

Závěr:
Konkomitantní chemoradioterapie cervikálního karcinomu s ozářením paraaortálních uzlin je spojena s vysokou kontrolou nádorového onemocnění, ale také s vysokou akutní i pozdní toxicitou. Řešením mohou být nové technické možnosti radioterapie, jako je radioterapie s modulovanou intenzitou.

Klíčová slova:
cervikální karcinom, ozáření paraaortálních uzlin, konkomitantní chemoradioterapie


Authors: J. Petera;  K. Odrážka;  M. Doležel;  Z. Zoul;  M. Vaculíková;  J. Šefrová;  I. Sirák
Authors‘ workplace: Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Petera, Ph. D.
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(2): 126-130
Category: Original Article

Overview

Objective:
Evaluation of results of extended field radiotherapy and high–dose rate brachytherapy combined with chemotherapy in patients with locally advanced cervical carcinoma.

Type of the study:
A retrospective study.

Setting:
Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital Hradec Králové.

Methods:
Forty five patients with stage IIB – IVA cervical cancer and radiologically suspicious pelvic and/or paraaortic lymph nodes were treated at the Dept. of Oncology and Radiotherapy Hradec Králové with pelvic and paraaortic radiotherapy, high–dose rate brachytherapy and concomitant chemotherapy with cisplatin or cisplatin and paclitaxel.

Results:
The 3-years disease free survival estimate was 64%. Hematological toxicity was the most limiting factor of concomitant chemotherapy. Late toxicity grade III and IV was observed in 7 patients. One patient underwent surgery due to ileus caused by lymphoma.

Conclusions:
Concomitant chemoradiotherapy with paraaortic fields results in high tumor control but also significant acute and late toxicity. New techniques of radiotherapy, such as intensity modulated radiotherapy, may improve the therapeutic ratio.

Key words:
cervical carcinoma, paraaortic irradiation, concomitant chemoradiotherapy


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2007 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account