Transforming Growth Factor - beta 1 as a Marker in Patients with Operable Breast Cancer


Transformační růstový faktor - beta 1 jako marker u pacientek s operabilním karcinomem prsu

Cíl studie:
Stanovení plazmatických hladin TGF-beta u pacientek s operabilním karcinomem prsu. Byla zkoumána korelace nalezených hodnot s rozsahem onemocnění a ostatními prognostickými markery. Prospektivní studie.

Metodika:
V rámci studie bylo vyšetřeno 36 pacientek s operabilním karcinomem prsu splňujících vstupní kritéria studie. Ke stanovení plazmatických hladin TGF byly provedeny krevní odběry těsně před operací, v této době pacientky neměly žádnou další terapii. Celkem 27 zdravých kontrol odpovídajících věkem i pohlavím sloužilo jako kontroly pro stanovení koncentrace TGF. Studie byly schválena etickou komisí a pacientky podepsaly informovaný souhlas týkající se odběrů krve a prezentace výsledků. Získaná data byla statisticky zhodnocena pomocí Mannova-Whitneyova U-testu.

Výsledky:
Prokázali jsme zvýšenou hladinu TGF-beta 1 u pacientek s operabilním karcinomem prsu oproti zdravým kontrolám. Prokázali jsme navíc signifikantní rozdíl v hodnotách TGF mezi pacientkami s pozitivní a negativní sentinelovou uzlinou. Významné je, že v naší studii se jednalo převážně o pacientky v časném stadiu onemocnění.

Závěr:
TGF-beta je markerem, který koreluje s výskytem rizikových faktorů, zejména s pozitivitou lymfatických uzlin. TGF je tedy jedním z časných markerů, které mohou upozornit na vyšší riziko progrese a již před operací mohou pomoci určit rozsah onemocnění.

Klíčová slova:
karcinom prsu, rizikové faktory, regionální lymfatické uzliny, prognostické markery, TGF-beta


Authors: J. Chod 1;  E. Závadová 2;  M. Halaška 1;  P. Strnad 1;  L. Rob 1 ;  T. Fučíková 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Šterzl, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(2): 112-115
Category: Original Article

Overview

Objective and design of study:
Determination of TGF-beta 1 levels in plasma of patients with operable breast cancer. The correlation of TGF levels with the stage of disease and other prognostic markers. Prospective study.

Methods:
There were 36 patients fulfilling the entrance criteria included in the study. The blood samples were taken to set the plasma levels of TGF-beta before the operation, with no adjuvant therapy. 27 age matched healthy volunteers served as controls. The study was approved by ethical board and patients signed informed consent regarding blood sampling and results presentation. Differences between groups were determined using the Mann-Whitney U-test.

Results:
We proved that TGF–beta 1 levels are elevated in patients with operable breast cancer. Moreover, TGF-beta in plasma of patients with positive sentinel lymph node was significantly higher as compared to patients with negative sentinel node. Most important is the fact that patients involved in our study were in very early stages of disease.

Conclusion:
TGF-beta 1 is marker correlating with breast cancer disease risk factors, especially with positive sentinel lymph node. We conclude that TGF is one of the early markers which may help define the risk of disease progression already before the operation.

Key words:
breast cancer, risk factors, regional lymph nodes, prognostic markers, TGF-beta


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2007 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account