Ductal Approaches in Mammary Diagnostics


Intraduktální přístupy v mamární diagnostice

Cíl studie:
Informace o nových možnostech časné diagnostiky lézí prsu.

Typ studie:
Review literatury.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Předmět a metoda studie:
Většina zhoubných nádorů prsu pochází z duktálního epitelu. Přímé vyšetření duktálního systému by mohlo významně zlepšit diagnostiku karcinomu prsu i jeho preinvazivních stadií (DCIS) a ovlivnit mortalitu. Pojem intraduktální přístupy (ductal approaches) zahrnuje několik technik v mamární diagnostice: aspirace duktální tekutiny (nipple aspiration), duktální lavage a duktoskopie.

Závěr:
Intraduktální přístupy jsou atraktivní oblastí pro minimální zátěž pacientek. Specificita a senzitivita těchto metod má ale své limity, které se budou měnit podle stupně porozumění karcinogeneze a v úzké návaznosti na znalosti biomarkerů, genomiky a proteomiky. Ideální metodou, která má budoucnost, se zdá být duktoskopie pro možnost přímé vizualizace epitelu v kombinaci s biopsií a duktální laváží. Její další výhody spočívají v miniinvazivitě, minimálním riziku a vzniku možných komplikací pro pacientky.

Klíčová slova:
ductal carcinoma in situ (DCIS), duktoskopie, časná diagnostika, karcinom prsu


Authors: D. Pavlišta 1;  P. Tesařová 2;  M. Janoušek 1;  M. Strunová 1;  M. Zikán 1 ;  J. Sláma 1;  D. Fischerová 1;  D. Cibula 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Pertuželka, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(3): 213-215
Category: Original Article

Overview

Objective:
Information about new possibilities of early diagnostics in mammary lesions.

Type of study:
Review.

Setting:
Gynecology-Obstetrics Clinic, 1st Medical Faculty and General Teaching Hospital, Prague.

Subject and methods:
Most malignant tumors of the breast originate from ductal epithelium. A direct examination of the ductal system, could significantly improve diagnostics of breast cancer as well as its preinvasive stages (DCIS) and to influence mortality. The concept of ductal approaches includes several techniques and ductal lavage and duscoscopy.

Conclusions:
Ductal approaches represent an attractive area for minimal load upon the patients. Specificity and sensitivity of these methods have some limits, which will be subject to change in relation to understanding of carcinogenesis and in a close relation to the knowledge of biomarkers, genomics and proteomics. Ductoscopy appears to be the ideal method for the future due to possibilities of direct visualization of epithelium in combination with biopsy and ductal lavage. It other advantages include minimal invasiveness, minimal risk and the origin of possible complications for the patient.

Key words:
ductal carcinoma in situ (DCIS), ductoscopy, early diagnostics, breast cancer


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account