Ovulation Induction Increases Pregnancy Rate during Intrauterine Insemination Compared with Natural Cycles


Indukce ovulace zvyšuje těhotenský index u intrauterinní inseminace

Cíl studie:
Zhodnotit těhotenský index (počet těhotenství na počet intrauterinních inseminací) v přirozených cyklech, při indukci ovulace klomifencitrátem, kombinaci klomifencitrátu a gonadotropinů a samotných gonadotropinů.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Metodika:
Od ledna 2001 do prosince 2004 jsme realizovali celkem 1747 intrauterinních inseminací se spermiemi manžela (AIH) – (1124 v přirozených cyklech, 296 v cyklech s klomifencitrátem, 122 v cyklech v kombinaci klomifencitrátu a gonadotropinů a 205 v cyklech se samotnými gonadotropiny) a celkem 198 intrauterinních inseminací s dárcem (AID) – (140 v přirozených cyklech, 22 v cyklech s klomifencitrátem, 13 v cyklech v kombinaci klomifencitrátu a gonadotropinů a 23 v cyklech se samotnými gonadotropiny).

Výsledky:
V AIH cyklech jsme dosáhli celkem 151 těhotenství (71 v přirozených cyklech, 37 v cyklech s klomifencitrátem, 20 v cyklech v kombinaci klomifencitrátu a gonadotropinů a 23 těhotenství v cyklech se samotnými gonadotropiny). Celkový těhotenský index v AIH cyklech byl 8,6 % (6,3 % v přirozených cyklech, 12,5 % v cyklech s klomifencitrátem, 16,4 % v cyklech v kombinaci klomifencitrátu a gonadotropinů a 11,2 % v cyklech se samotnými gonadotropiny. Statistická významnost byla p<0,001, p<0,05 a p<0,05 resp. V AID cyklech jsme dosáhli celkem 40 těhotenství (27 v přirozených cyklech, 5 v cyklech s klomifencitrátem, 5 v cyklech v kombinaci klomifencitrátu a gonadotropinů a 3 těhotenství v cyklech se samotnými gonadotropiny). Celkový těhotenský index v AIH cyklech byl 20,2 % (19,3 % v přirozených cyklech, 22,7 % v cyklech s klomifencitrátem, 38,5 % v cyklech v kombinaci klomifencitrátu a gonadotropinů a 13 % v cyklech se samotnými gonadotropiny). Statistické významnosti nebylo dosaženo.

Závěr:
V AIH cyklech jsme potvrdili statisticky významné rozdíly v těhotenském indexu mezi nativním cyklem, cyklem s klomifencitrátem, s klomifencitrátem a gonadotropiny a gonadotropiny samotnými. Indukce ovulace prokazatelně zvyšuje těhotenský index. V AID cyklech jsme nepotvrdili rozdíly v těhotenském indexu. Indukce ovulace klomifencitrátem a intrauterinní inseminace zůstává metodou první volby pro anovulační a idiopatickou neplodnost, endometriózu a mírný andrologický factor. Kombinace klomifencitrátu s gonadotropiny nebo použití samotných gonadotropinů individualizuje léčbu.

Klíčová slova:
intrauterinní inseminace, těhotenský index, přirozený cyklus, indukce ovulace, klomifencitrát, gonadotropiny


Authors: R. Středa 1;  J. Štěpán 1;  I. Zadrobílková 1;  E. Čermáková 2
Authors‘ workplace: Centrum asistované reprodukce SANUS, Hradec Králové, prim. MUDr. J. Štěpán, CSc. 1;  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Oddělení výpočetní techniky, Hradec Králové 2
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(6): 397-402
Category: Original Article

Overview

Objective:
To evaluate the pregnancy rate in natural cycle, in ovarian stimulation by clomifene citrate, combination clomifene citrate with gonadotropins and gonadotropins alone.

Design:
A prospective study.

Methods:
From January 2001 to December 2004 we performed a total of 1747 AIH’s cycles (1124 in natural cycles, 296 cycles with clomifene citrate, 122 cycles clomifene citrate with gonadotropins and 205 cycles gonadotropins alone) and a total of 198 AID’s cycles (140 in natural cycles, 22 cycles with clomifene citrate, 13 cycles clomifene citrate with gonadotropins and 23 cycles gonadotropins alone).

Results:
In AIH’s cycles we achieved a total of 151 pregnancies (71 in natural cycles, 37 in cycles with clomifene citrate, 20 in cycles clomifene citrate with gonadotropins and 23 pregnancies in cycles with gonadotropins alone). The total pregnancy rate in AIH’s cycles was 8.6% (6.3% in natural cycles, 12.5% in cycles with clomifene citrate, 16.4% in cycles clomifene citrate with gonadotropins and 11.2 % in cycles with gonadotropins alone). Statistical difference was p<0.001, p<0.05 a p<0.05 respectively. In AID’s cycles we achieved a total of 40 pregnancies (27 in natural cycles, 5 in cycles with clomifene citrate, 5 in cycles clomifene citrate with gonadotropins and 3 pregnancies in cycles with gonadotropins alone). The total pregnancy rate in AIH’s cycles was 20.2% (19.3% in natural cycles, 22.7% in cycles with clomifene citrate, 38,5 % in cycles clomifene citrate with gonadotropins and 13% in cycles with gonadotropins alone). Statistical difference we didn’t reach.

Conclusions:
In AIH’s cycles we confirmed statistical difference between pregnancy rate in natural cycle, ovarian stimulation by clomifene citrate, combination clomifene citrate with gonadotropins and gonadotropins alone. Ovulation induction increases pregnancy rate compared with natural cycle. In AID’s cycles we didn’t confirmed statistical difference in pregnancy rate. Ovarian stimulation by clomifene citrate and intrauterine insemination remains the first choice treatment for ovulatory dysfunction, unexplained infertility, endometriosis, or male subfertility. Combination clomifene citrate with gonadotropins or gonadotropins alone may individualize ovarian stimulation.

Key words:
intrauterine insemination, pregnancy rate, natural cycle, ovulation induction, clomifen citrate, gonadotropins


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account