Vaginal Bacteriology in Women with Use of Sanitary Towels and Tampons During Menstruation


Bakteriologie pochvy u uživatelek menstruačních vložek a tamponů

Cíl studie:
Klinická studie perimenstruačních změn poševního prostředí u zdravých fertilních žen užívajících dlouhodobě menstruační vložky (soubor A) nebo vaginální tampony (soubor B).

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Centrum ambulantní gynekologie Brno, Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno.

Materiál a metodika:
Soubor tvořilo 100 pravidelně menstruujících žen, u kterých po dobu 3 měsíců nebyly klinické a mikrobiologické známky poševního zánětu či dysmikrobie. V perimenstruačním období byly třikrát odebrány stěry z přední klenby poševní a odeslány ke kultivačnímu vyšetření. U vybrané skupiny žen byla vyšetření doplněna kultivačním vyšetřením stěrů z vulvy půl centimetru pod zadní komisurou.

Výsledky:
Frekvence výskytu deseti nejčastějších bakterií a kvasinek je před začátkem menstruace v obou souborech srovnatelná. V průběhu menstruace je pomnožení bakterií u žen souboru B nižší a rovněž úprava poševního prostředí po skončení menses rychlejší. Významné rozdíly mezi oběma soubory představuje vyšší výskyt peptostreptokoků, E. coli a enterokoků při menstruaci a po jejím skončení u žen souboru A.

Závěr:
Pravidelné užívání poševních tamponů při menstruaci nepředstavuje zvýšené riziko poruch poševního prostředí, výtoků či recidiv sexuálně přenosných infekcí.

Klíčová slova:
pochva, vulva, bakteriální kolonizace, tampon, menses, poševní prostředí


Authors: V. Unzeitig 1,3;  R. Buček 2;  H. Al Awad 3
Authors‘ workplace: Centrum ambulantní gynekologie Brno, vedoucí lékař MUDr. V. Dvořák 1;  BIO-PLUS, s. r. o., mikrobiologické laboratoře Brno, ředitel doc. MUDr. R. Buček, CSc. 2;  Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 3
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(6): 416-419
Category: Original Article

Overview

Purpose of study:
Clinical study of peri-menstrual changes of vaginal environment in healthy fertile women after long-term use of sanitary towels (group A) or vaginal tampons (group B).

Type of study:
Prospective study.

Seat of site:
Centre of Outpatient Gynaecology Brno, Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Masaryk Univesrity Brno.

Materials and methods:
The group consisted of 100 females with regular menstrual cycle without clinical and microbiological signs of vaginal inflammation or dysmicrobia for three months. In the perimenstrual period samples were taken three times from the ventral vaginal arch and sent for culture examination. A selected group of the females was also subject to culture examination of samples taken from the vulva 0.5 cm under the posterior comisure.

Results:
Occurrence of ten most common bacteria and yeasts before beginning of menstruation was comparable in both groups. In the course of menstrual bleeding reproduction of bacteria in group B was lower and the vaginal environment return to normal after menstruation end was quicker in the same group. Significant differences between the two groups also included a higher occurrence of peptostreptococci, E. coli and enterococci during and after menstruation in group A women.

Conclusion:
Regular use of vaginal tampons during menstruation does not represent increased risk of disruption of the vaginal environment, effusions or recurring sexually transmitted infections.

Key words:
vagina, vulva, bacterial colonisation, tampon, menstruation, vaginal environment


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account