Screening and the diagnostics of the gestational diabetes mellitus


Authors: Screening;  Mellitus Diagnostics Of The Gestational Diabetes The
Authors‘ workplace: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta, Banská Bystrica, prednosta doc. MUDr. K. Dókuš, PhD. 1;  Gynekologicko-pôrodnícka klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin, prednosta prof. MUDr. P. Žúbor, PhD., DrSc., MBA 2;  I. interná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin, prednosta prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP 3
Published in: Ceska Gynekol 2018; 83(5): 391-396
Category:

Overview

Cieľ práce:

Cieľom práce je čitateľovi poskytnúť prehľad súčasných poznatkov z diagnostiky a screeningu gestačného diabetes mellitus (GDM).

Typ štúdie:

Prehľadový článok.

Metodika štúdie:

Analýza publikácií vyhľadaných v databázach PubMed a SCOPE a v odborných medicínskych časopisoch.

Záver:

Ako GDM je označená každá porucha metabolizmu glukózy prvýkrát diagnostikovaná počas gravidity, pričom nie je známe, že by bola prítomná pred koncepciou. Predstavuje najčastejšiu internú komplikáciu v gravidite. Incidencia GDM celosvetovo stúpa spolu so zmenou životného štýlu, nárastom obezity a odkladaním gravidity do neskoršieho veku. Vzhľadom k závažnosti komplikácií liečeného aj neliečeného GDM a stúpajúcej incidencii vzniká potreba neustále prehodnocovať a zdokonaľovať diagnostické kritériá. Z tohto vyplýva neustála snaha o vytvorenie univerzálne aplikovateľného screeningu. Ten by mal byť efektívny a viesť k odhaleniu poruchy iba u žien, u ktorých cielenou intervenciou môžeme znížiť riziko tehotenských a perinatálnych komplikácií.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

gestačný diabetes mellitus, screening, diagnostické kritériá, orálny glukózovo tolerančný test, oGTT


Sources

1.    Aberg, AE., Jonsson, EK., Eskilsson, I., et al. Predictive factors of developing diabetes mellitus in women with gestational diabetes. Acta Obstet Gynecol Scand, 2002, 81, p. 11–16.
2.    ACOG. Practice Bulletin No.30. Gestational diabetes. 2001, 98, p. 525–538.
3.    American Diabetes Association. Classification and diagnosis of diabetes. Diabetes Care, 2016, 39, 1, p. 13–22.
4.    American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes. Diabetes Care, 2014, 37, 1, p. 81–90.
5.    American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care, 2017, 40, 1, p. 11–24.
6.    Anderlová, K., Krejčí, H., Haluzík, M., et al. Co obnáší přijetí nových mezinárodních doporučení pro screening a diagnózu gestačního diabetes mellitus? Forum Diabetologicum, 2014, 3, 2, s. 67–73.
7.    Anderlová, K., Krejčí, H., Klusáčková, P., et al. Alarmující výskyt gestačního diabetes mellitus při použití stávajících i nových mezinárodních diagnostických kritérií. Čes Gynek, 2014, 79, 3, s. 213–218.
8.    Ben-Haroush, A., Yogev, Y., Hod, M. Epidemiology of gestational diabetes mellitus and its association with type 2 diabetes. Diabet Med, 2004, 21, p. 103–113.
9.    Carson, AP., Munter, P., Selvin, E., et al. Do glycemic marker levels vary by race? Differing results from a cross-sectional analysis of individuals with and without diagnosed diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care, 2016,4, e000213.
10.    Cosson, E., Carbillon, L., Valensi, P. High fasting plasma glucose during early pregnancy: a review about early gestational diabetes mellitus. J Diabetes Res, 2017, published online 2017 Oct 18. doi: 10.1155/2017/8921712.
11.    Doporučený postup ČGPS ČLS JEP. Gestační diabetes mellitus, doporučený postup. Čes Gynek, 2015, 80, 5, s. 386–388.
12.    Ferrara, A., Hedderson, MM., Quesenberry, CP., et al. Prevalence of gestational diabetes mellitus detected by the national diabetes data group or the carpenter and coustan plasma glucose thresholds. Diabetes Care, 2002, 25, p. 1625–1623.
13.    Franeková, J., Jabor, A. Gestační diabetes mellitus: analýza 2043 výsledkov oGTT – je čas na zmenu? Klin Biochem Metab, 2010, 18, 39, s. 30–37.
14.    Harper, LM., Mele, L., Landon, MB., et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Maternal-Fetal Medicine Units (MFMU) Network. Carpenter-Coustan compared with National Diabetes Data Group criteria for diagnosing gestational diabetes. Obstet Gynecol, 2016, 127, p. 893–898.
15.    Hillier, TA., Pedula, KL., Schmidt, MM., et al. Childhood obesity and metabolic imprinting. Diabetes Care, 2007, 30, 9, p. 2287–2292.
16.    Kim, C., Ferrara, A., et al. Gestational diabetes during and after pregnancy. London: Springer, 2010, 394 p.
17.    Krejčí, H., Anderlová, K. Proč stále váháme s přijetím nových mezinárodních kritérií pro diagnózu gestačního diabetes mellitus? Současný screening je nejednotný a neodpovídá medicíne založené na důkazech. Čes Gynek, 2014, 79, 3, s. 206–212.
18.    McIntyre, HD., Sacks, DA., Barbour, LA., et al. Issues with the diagnosis and classification of hyperglycemia in early pregnancy. Diabetes Care, 2016, 39, p. 53–54.
19.    Metzger, BE., Gabbe, SG., Persson, B., et al. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care, 2010, 33, 3, p. 676–682.
20.    Národné centrum zdravotníckych informácií. Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2014. Štatistické prehľady, 2015.
21.    Reinauer, H., Home, PD., Kanabasagapathy, AS., Heuck, C-C. Laboratory diagnosis and monitoring of diabetes mellitus. World Health Organization, 2002, p. 9–15.
22.    Rybka., J. Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnení. Praha: Grada publishing, 2007, 308 s.
23.    Slovenská diabetologická spoločnosť. Diagnosticko-terapeutické štandardy v diabetológii. 2012.
24.    The HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycemie and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med, 2008, 358, p. 1991–2002.
25.    Yogev, Y., Visser, GH. Obesity, gestational diabetes and pregnancy outcome. Semin. Fetal Neonatal Med, 14, 2009, 2, p. 77–84.
26.    Valovičová, E. Problémy pri prevencii a diagnostike diabetes mellitus 2. typu. Via practica, 2005, 2, 1, s. 11–16.
27.    Vestník MZSR 2011, ročník 59, čiastka 49–60 zo dňa 16. 12. 2011. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s diabetes mellitus č. 43, zo dňa: 16. 12. 2011, Číslo: 01255-OZS-2011.
28.    World Health Organization. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of a WHO Consultation. Geneva,World Health Organization, 1999.
29.    World Health Organization. Diagnostic Criteria and Classification of Hyperglycaemia First Detected in Pregnancy. 2013. Dostupné na internete: https://www.idf.org/webdata/docs/WHO_IDF_definition_diagnosis_of_diabetes.pdf

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account