Možnosti predikce těhotenstvím indukované hypertenze u žen s rizikovými faktory


Possible Prediction of Pregnancy-inducedHypertension in Women with Risk Factors

The objective of the presented work was to find possible predictive factors of pregnan-cy-induced hypertension (PIH) in women with the risk of gestational diabetes (GDM) duringpregnancy. A group of women with the risk of development of gestational diabetes was selectedbecause it is known that in women with GDM a hypertension is encountered 2-4 times morefrequently than in women without disorders of glucose tolerance during pregnancy. The patientswere divided into four groups with regard to the risk of development of hypertension. The exami-nations were made once during the 20th week of gestation. PIH is manifested in the great majori-ty of patients only after the 20th week of pregnancy. All patients were normotensive at the time ofexamination. During the subsequent course of pregnancy in all patients the diagnosis of gestatio-nal diabetes and pregnancy-induced hypertension was investigated.The investigated parameters were fasting insulin levels during the 20th week of gestation, coagu-lation factors - antithrombin III (AT III), D-dimer, number of thrombocytes. The authors investi-gated also anamnestic data on the presence of type II diabetes and hypertension in close relativesof the patients.Results: No differences were found in the insulin, antithrombin III and D-dimer levels nor in thenumber of thrombocytes.A significant relationship was revealed between the incidence of hypertension during pregnancyand the family history of the patient. In women where there was diabetes type 2 and hypertensionin the family, there was a markedly more frequent incidence of pregnancy-induced hypertensionafter the 20th week of pregnancy (p > 0.0002) than in the other investigated groups.This work was supported by the Grant Agency of the Ministry of Health of the Czech Republic -grant No. 3320-3.

Key words:


Autoři: K. Andělová;  P. Velebil;  A. Štroufová;  K. Šůla
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel Ing. V. Wollmuth
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1998; (6): 443-446
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo nelézt možné faktory predikce těhotenstvím indukované hypertenze(TIH) u žen s rizikem vzniku gestačního diabetu (GDM) v graviditě. Skupina žen s rizikem vznikugestačního diabetu byla zvolena pro známou skutečnost, že se u pacientek s GDM vyskytuje hy-pertenze 2 - 4krát častěji než u žen bez poruchy glukózové tolerance v těhotenství. Pacientky bylyrozděleny do čtyř skupin podle rizika pro vznik hypertenze. Vyšetření byla provedena jednorázo-vě ve 20. týdnu těhotenství. TIH se manifestuje v naprosté většině případů až po 20. týdnugravidity, všechny pacientky byly také v době vyšetření normotenzní. V dalším průběhu těhoten-ství byla u všech pacientek sledována diagnóza gestačního diabetu a těhotenstvím indukovanéhypertenze.Sledovanými parametry byly hladiny inzulinu nalačno ve 20. týdnu těhotenství, dále faktorykoagulace - antitrombin III (AT III), D-dimer, počty trombocytů. Dále byly sledovány anamnestic-ké údaje o přítomnosti diabetu II. typu a hypertenze u přímých příbuzných pacientek.Výsledky: Nebyly prokázány žádné rozdíly v hladinách inzulinu, antitrombinu III a D-dimeru vezměnách počtu trombocytů.Významnou souvislost jsme prokázali mezi výskytem hypertenze v těhotenství a rodinnou anam-nézou pacientky. U žen, kde se v rodině vyskytoval diabetes II. typu i hypertenze, došlo k výrazněčastějšímu výskytu těhotenstvím indukované hypertenze po 20. týdnu těhotenství (p > 0,0002) nežv ostatních sledovaných skupinách.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se