Srovnání nákladů na léčbu předčasnéhoporodu atosibanem nebobeta-sympatomimetiky z perspektivy plátcezdravotní péče – farmakoekonomický model


A Comparison of the Cost of Treatment with Atosiban orbeta-Sympatomimetic Drugs in Premature Delivery from thePerspective of Health Care Payer – a Pharmaco-Economic Model

Objective:
To evaluate the cost of treating premature delivery with atosiban or beta-sympatomimeticdrugs (fenoterol and hexoprenalin) from the perspective of health care payer – the medicalinsurance company.Design: A pharmaco-economic model based on the results of randomized, controlled clinical study.Setting: Hospital Pharmacy at Vítkovice Hospital of Blessed Mary Antonia, Ostrava.Methods: The study is based on the application of clinical decision-making analysis, which includesresults of a randomized controlled clinical study as well as data on the cost of clinicalinterventions and cost of drug therapy. The pharmaco-economic model was created from the perspectiveof the payer of health care – the insurance company. This model presumes the administrationof atosiban or beta-sympatomimetic drugs (fenoterol and hexoprenalin) for the period of18 and 48 h and the therapy of possible untoward effects for the next 72 h after the administrationof the drugs. The analysis of sensitivity of pharmacokinetic model also employs so called low andhigh estimate of supplementary cost for the treatment of untoward effects.Results: After the administration of the drugs for the period of 18 h the total cost of the payerof medical care was in the range of 21 914.5 - 21 974.4 CKr in atosiban, 19 878.7 - 22 661.4 CKr infenoterol and 19 942.9 - 21 974.4 CKr in hexoprenalin. In the administration of the drugs for 48 h,the overall cost of the payer of medical care was in the range of 43 082.5 - 43 142.4 CKr in atosiban,19 960.3 - 23 150.7 CKr in fenoterol and 20 131.3 - 23 574.0 in hexoprenalin.Conclusions: This study compared overall cost associated with hospitalization of a prematuredelivery from the perspective of the medical care payer, i.e. the health insurance company. Theauthors applied a pharmaco-economic model evaluating hospitalization for the period of 48h and subsequent therapy of possible untoward effects for the period of up to 72 h. In case ofa shorter administration of atosiban (up to 18 h) the overall cost of hospitalization for prematuredelivery for the period of 48 h from the point of view of medical insurance company is basicallycomparable with the administration of beta-sympatomimetic drugs. If atosiban is administeredfor more than 18 h, the overall cost of hospitalization is higher than with beta-sympatomimeticdrugs, and the cost increases in relation to the duration of atosiban administration.

Key words:
premature delivery, toxolytic drugs, atosiban, pharmaco-economy


Autoři: K. Hrubý
Působiště autorů: Nemocniční lékárna při Vítkovické nemocnici Blahoslavené Marie Antoníny, Ostrava-Vítkovice, vedoucí pracoviště PharmDr. K. Hrubý, PhD.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (2): 96-105
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit náklady na léčbu předčasného porodu atosibanem nebo beta-sympatomimetiky(fenoterolem a hexoprenalinem) z perspektivy plátce zdravotní péče – zdravotní pojišťovny.Typ studie: Farmakoekonomický model založený na výsledcích randomizované, kontrolovanéklinické studie.Název a sídlo pracoviště: Nemocniční lékárna při Vítkovické nemocnici Blahoslavené Marie Antoníny,Ostrava.Metodika: Studie je založena na využití klinické rozhodovací analýzy, do níž jsou vloženy výsledkyrandomizované, kontrolované klinické studie a dále údaje o nákladech klinických intervencía nákladech na léčiva. Farmakoekonomický model je vytvořen z perspektivy plátce zdravotnípéče – zdravotní pojišťovny. Tento model předpokládá aplikaci atosibanu nebo beta-sympatomimetik(fenoterolu a hexoprenalinu) po dobu 18 a 48 h a dále léčbu možných nežádoucích účinkůaž do doby dalších 72 h po ukončení aplikace léčiv. Analýza citlivosti farmakoekonomického modeludále využívá tzv. nízký a vysoký odhad dodatečných nákladů na léčbu nežádoucích účinků.Výsledky: Při aplikaci léčiv po dobu 18 h se celkové náklady plátce zdravotní péče pohybujív rozsahu 21 914,50 - 21 974,40 Kč u atosibanu, 19 878,70 - 22 661, 40 Kč u fenoterolu a 19 942,90 až22 820,20 Kč u hexoprenalinu. Při aplikaci léčiv po dobu 48 h se celkové náklady plátce zdravotní péče pohybují v rozsahu 43 082,50 - 43 142,40 Kč u atosibanu, 19 960,30 - 23 150,70 Kč u fenoterolua 20 131,30 - 23 574,00 Kč u hexoprenalinu.Závěr: Studie srovnávala celkové náklady spojené s hospitalizací u předčasného porodu z perspektivyplátce zdravotní péče, tzn. zdravotní pojišťovny. Byl využit farmakoekonomický modelhodnotící hospitalizaci po dobu 48 h a další léčbu možných nežádoucích účinků po dobu až 72hodin. Z perspektivy zdravotní pojišťovny jsou při kratší době aplikace atosibanu (do 18 h) celkovénáklady na hospitalizaci předčasného porodu po dobu 48 h v podstatě srovnatelné s aplikacíbeta-sympatomimetik. Je-li atosiban aplikován déle než 18 h, jsou celkové náklady na tutohospitalizaci vyšší než u beta-sympatomimetik, přičemž stoupají v závislosti na délce podáváníatosibanu.

Klíčová slova:
předčasný porod, tokolytika, atosiban, farmakoekonomika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se