Sérové hladiny TNF-α u žien s endometriózou: prospektívna klinická štúdia


TNF-α Serum Levels in Women with Endometriosis: Prospective Clinical Study

Objective:
To determine serum levels of TNF-α (tumor necrosis factor alpha) as a prediction of endometriosis.

Design:
Prospective clinical case control study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology and Department of Pathology, Jessenius Faculty Hospital, Kollarova 2, Martin, Slovakia.

Methods:
The serum TNF-α was determined in women who underwent laparoscopy or laparotomy due to pelvic pain, infertility, dysmenorea or pelvic tumor. Endometriosis was confirmed histologically and classified by rAFS.

Results:
On the basis of entering criteria 65 women were enrolled in this study. In 61 cases serum level of TNF-α was evaluated. The average serum level of TNF-α in the endometriotic group was 73.847 pg/ml (n=30) and without endometriosis was 21.089 pg/ml (n=31). We have found a significant statistical difference between the above mentioned groups in the medium levels of TNF-α (p<0.0001). We did not find statistical significance between TNF-α levels and in the group of women with endometriosis in relation to the stage of the disease (I.–II., III.–IV., adenomyosis). At a cut-off level of TNF-α 30 pg/ml there was a 63.33% sensitivity, 77.42% specificity, a positive prediction value 73.07%, and 68.57% of negative predictive value.

Conclusion:
TNF-α serum levels are good diagnostic markers of endometriosis in the spectrum of noninvasive methods.

Key words:
TNF-α, endometriosis, adenomyosis, pelvic pain


Autoři: S. Galo 1;  P. Žúbor 1;  N. Szunyogh 1;  K. Kajo 2;  K. Macháleková 2;  K. Biringer 1;  J. Višňovský 1
Působiště autorů: Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN, Martin, Slovenská republika, prednosta prof. MUDr. J. Danko, CSc. 1;  Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin, Slovenská republika, prednosta prof. MUDr. L. Plank, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 286-290
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ štúdie:
Objektivizovať sérové hladiny TNF-α (tumor nekrotizující faktor alfa) v predikcii endometriózy.

Typ štúdie:
Prospektívna klinická štúdia.

Názov a sídlo pracoviska:
Gynekologicko-pôrodnícka klinika a Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin, Slovenská republika.

Metodika:
Za sledované obdobie boli vyšetrené sérové hladiny TNF-α u žien, ktoré podstúpili laparoskopiu alebo laparotomiu z indikácie panvovej bolesti, infertility, dysmenorrhoei alebo panvových tumorov.

Endometrióza bola potvrdená histologickým vyšetrením preparátov a jej stupeň bol hodnotený podľa klasifikácie rAFS.

Výsledky:
Na základe vstupných kritérií bolo do štúdie zaradených 65 žien. Vyšetrenie TNF-α bolo vykonané u 61 pacientok. Priemerná sérová hladina TNF-α v skupine žien s endometriózou bola 73,847 pg/ml (n=30), v skupine bez endometriózy 21,089 pg/ml (n=31). Zistili sme významný štatistický rozdiel medzi uvedenými skupinami v priemerných hladinách TNF-α, ako i v nameranom rozdiele (p<0,0001). Nezistili sme signifikantný rozdiel medzi hladinami TNF-α v skupine žien s endometriózou v závislosti od štádia ochorenia (I.–II., III.–IV., adenomyóza). Pri „cut-off“ hladine TNF-α 30 pg/ml bola senzitivita vyšetrenia 63,33%, špecificita 77,42%, pozitívna prediktívna hodnota 73,07% a negatívna prediktívna hodnota 68,57%.

Záver:
Sérová hladina TNF-α môže byť dobrým diagnostickým markerom v spektre neinvazívnych metód endometriózy.

Kľúčové slová:
TNF-α, endometrióza, adenomyóza, panvová bolesť


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se