Doc. MUDr. Milan Šindlář, CSc.
50 let samostatné klinické činnosti ve zdravotnictví


Autoři: prof. MUDr. Jitka Kobilková;  DrSc. F. I.a.c
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2015; 80(1): 87-88

Docent MUDr. Milan Šindlář, CSc., je rodákem ze slezské oblasti severní Moravy. Narodil se 11. 6. 1938 v nynější části Opavy Suché Lazce, v zeměděl-ském prostředí, odkud si do života přinesl lásku k přírodě. Druhá světová válka prožitá v rodinném prostředí utužovala lásku k vlasti a úctu k poctivé denní činnosti i k tónům mateřské moravské oblasti, které působily jako balzám na bolesti války.

Středoškolská studia ukončil na opavském gymnáziu maturitou. Málo se ví, že Milan Šindlář mimoškolní dobu vyplňoval účastí v ochotnickém divadle, které ve válečné době sehrálo mimořádnou úlohu v posilování národního uvědomování. Působil nejen v dramatickém divadle, ale také ve zpěvohře. Doc. MUDr. M. Šindlář v kruhu přátel rád zazpívá různé árie z národních oper nebo oblíbených operet.

Po velmi úspěšném ukončení gymnázia maturitou byla volba další životní dráhy – cesta reality, nebo cesty umělecké – pro Milana obtížná.Věděl, že rodiče by si přáli studium na lékařské fakultě, ale jeho srdce hovořilo pro jiný směr – pro divadlo. Z ochotnické dramatické činnosti získal Milan Šindlář mnoho: dokonalou dikci českého jazyka, umění vyjadřovat se ve všech odstínech bohaté češtiny. Připočteme-li k tomu barvu jeho hlasu, je to dokonalý souzvuk obojího.

Otec M. Šindláře by s jeho volbou studovat na DAMU nesouhlasil, protože divadlo jako zaměstnání mělo v očích otcovské generace nádech komedianství. Milan své rodiče miloval a vážil si jich. Proto s bolestí v srdci přistoupil k přijímacím zkouškám na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Zkoušky z odborných předmětů bez problémů udělal a studium medicíny ukončil promocí v roce 1962.

V průběhu studia se však ukázalo, že duše M. Šindláře je duše hloubavá, která hledá důvody a příčiny jevů a událostí. Proto ho vedla cesta, již jako studenta medicíny, do vědeckého studentského kroužku, za který odpovídal a který na 1. porodnické klinice 1. lékařské fakulty v Praze vedl nezapomenutelný učitel, vědec a člověk doc. MUDr. Jiří Málek, DrSc. Ten učil mladé adepty základům vědecké práce, práce často obtížné, která musí být svědomitá, aby přinesla věrohodné výsledky. Bohužel, po promoci nedovoloval tehdejší umístěnkový systém navázat na předpromoční studentskou průpravu postpromoční pobyt na klinice. MUDr. M. Šindlář dostal umístěnku na práci v léčebném zařízení Františkovy Lázně, v pavilonu Pawlik. I tento pětiletý pobyt zúročil později ve zdravotní péči o ženskou populaci. Po dobu pěti let po promoci vždy v jarních a podzimních měsících praktikoval na gynekologickém a porodnickém oddělení nemocnice v Chebu, aby získal atestaci z oboru ženského lékařství, kterou úspěšně složil v příslušném krajském zařízení, jímž byla klinika v Plzni.

Touha po vědecké práci, zasetá doc. J. Málkem, DrSc., se dokrorovi Šindlářovi splnila, když se na konkurs dostal na „mateřskou” kliniku, 1. porodnickou a gynekologickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Rodinná výchova v empatii k nemocnému a trpícím ženám, zejména těm, které po těžké práci v zemědělství a často po neošetřených trhlinách po porodech v domácnosti mají uvolněné pánevní dno s následkem velmi obtěžující inkontinece moči, vedla MUDr. Šindláře k myšlence, jak těmto ženám pomoci od tělesného a duševního trápení. Snaha o zlepšení situace vedla k výzkumu a založení první poradny pro ženy s poruchou kontinence moči, o kterou se zasloužili doc. MUDr. M. Šindlář s as. MUDr. Jiřím Horákem, pozdějším lékařem v Katrineholmu ve Švédsku. Poradna spolupracovala s lékaři na Moravě a na Slovensku. Cennými radami vybavil urologickou gynekologickou poradnu na 1. gynekologické klinice FVL UK a VFN v Praze také známý slovenský urolog doc. MUDr. Juraj Filický.

Doc. MUDr. M. Šindlář z této bohaté několikaleté poradenské činnosti předložil v roce 1980 objemný dizertační spis k obhajobě vědeckého titulu kandidáta věd (CSc.). Předseda komise prof. MUDr. Alfred Kotásek, DrSc., po úspěšné obhajobě MUDr. M. Šindláře hodnotil obsah dizertačního spisu jako obsahem a významem přesahující požadavky na kandidátskou dizertaci. Ke zpracování bohatých výsledků vyšetření bylo použito matematických metod diskriminační analýzy pro objektivizaci a věrohodnost výsledků, které vedly k využití v lékařské praxi. Asi to byla tězká vleklá hemoblastóza předsedy komise, která byla příčinou toho, že se návrh profesora A. Kotáska nerealizoval.

Doc. MUDr. M. Šindlář byl oblíbeným učitelem studentů v oboru gynekologie a porodnictví. Jeho přednášky plnily posluchárnu i prostory pro praktickou výuku studenty i mladými lékaři. Uměl využívat všech nuancí českého jazyka, uměl přednášet, jasně, logicky a přesně formulovat.Využíval zkušeností ze svého ochotnického dramatického umění.

Jaký je doc. M. Šindlář člověk? Je otcem syna, který je úspěšným psychiatrem, přednostou lůžkového oddělení. Je spolehlivý a obětavý kamarád. Je dědečkem pro svou malou vnučku Fofii. V kruhu přátel byl a je vždy tím, který nastartuje pohodu pro okolí svou nevyčerpatelnou zásobou žertovných zkazek, příhod a průpovídek. Říkáme mu „malý Menšík”.

V kruhu odborníků ho spojujeme nejen s urogynekologií a balneologií, ale také s porodem živého dítětě z pokročilého mimoděložního těhotenství, které vážilo 2100 g a měřilo 47 cm. Tato ojedinělá událost byla v říjnu a listopadu 1983 senzací nejen odbornou, ale i lidskou, a proto zaujala i běžný tisk. Nejobšírnější zprávu o porodu a zdraví matky a dítěte podala v roce 1983 slovenská „Smena”. Dnes je „živé dítě z mimoděložního těhotenství” pohledná 31letá slečna s přirozeným šarmem, která miluje jízdu na motorce (má ve své péči typ Harley).

Vědecká práce doc. MUDr. Milana Šindláře není zanedbatelná. Zúročil svůj pobyt v západočeských lázních v 16 publikacích, z toho je devět v renomovaných zahraničních časopisech. K posouzení neurogenních a sexuálních poruch při gynekologických onemocněních spolupracoval s vynikajím odborníkem profesorem MUDr. Janem Rabochem, DrSc. Ve 184 odborných publikacích se věnuje svému celoživotnímu a hlavnímu zájmu – urogynekologii a balneologii. Doc. Šindlář plynně mluví německy, anglicky a rusky s akcentem často nerozeznatelným od rodilých mluvčích. Do svého jazykového rejstříku nyní zabudovává také francouzštinu, která ho svou intonací přitahuje. V současné době pilně na jazykovém zdokonalování pracuje.

S přáním zdraví za četné přátele z Čech, Moravy, Slovenska

prof. MUDr. Jitka Kobilková, DrSc. F.I.A.C


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se