Současné poznatky z XX. sympozia imunologie reprodukce a biologie s mezinárodní účastí


Autoři: Z. Ulčová-Gallová 1,2;  J. Pěknicová 3
Působiště autorů: Genetika-Plzeň 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK, Plzeň 2;  Biotechnologický ústav. AV ČR, v. v. i., Praha 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2015; 80(1): 84-86

(Třešť, 22.–24. 5. 2014)

Naše jubilejní, dvacáté sympozium českých biologů a reprodukčních imunologů také přispělo k oslavám Světového dne imunologie (29. 4. 2014). Jako každý rok i letos bylo věnováno památce MVDr. Radslava Kinského(Υ 12. 10. 2008).

Všechny přednášky i diskuse jsme vedli v angličtině, což přivítali hlavně naši zahraniční hosté, kteří maraton našich výsledků vyposlechli až do konce této akce. Sympozium mělo 72 účastníků, 12 zahraničních, celkem 84.

Obsahy přednášek se opíraly především o vlastní experimentální zkušenosti i aplikační postupy. Prof. Chaouat (Francie) rozebíral ve svém sdělení Medawarův paradox imunotolerance z pozice současných znalostí. Probíral vývoj placenty u různých savců a imunologické vlastnosti plodového koláče. Vyzdvihl důležitost především Treg-lymfocytů v procesu potlačení mateřské imunitní odpovědi. Prof. Mestecky (USA) se tradičně zabýval sekreční imunitou střeva a genitálního traktu s ohledem na konkordantní a diskordantní funkce HIV specifických protilátek třídy IgG a IgA. Nastínil i směry HIV vakcinace. O významu sperm-imobilizačních protilátek v souvislosti s HLA haplotypem a možností vytvoření kontracepční vakcíny, jejímž základem je předpokládán spermiový antigen, hovořil prof. Shibahara (Japonsko). Svoji přednášku opřel o celou řadu předchozích pokusů svých učitelů (prof. Isojima a prof. Koyama). Kolega Madar (ÚPMD, Praha) shrnul významnou úlohu reprodukční imunologie při in vitro fertilizaci. Shrnul své zkušenosti ve vyšetřovnání protilátek proti spermiím, embryocytotoxických cytokinů a jejich ovlivňování léčbou směřující ke zdárné koncepci a porodu.

Kolegyně Dzurillová (Imunoalergológia, Nitra, Slovensko) hovořila o monitorování a úloze periferních NK-buněk a regulačních T-buněčných CD markerů u žen opakovaně potrácejících. Ve svém sdělení srovnávala počet těchto buněk u zdravých těhotných a žen s reprodukčním selháváním. CD4+CD25+FoxP3+Treg lymfocytů v periferní krvi považuje za další významný imunologický marker při selhávání v reprodukci. Skupina s dr. Antalíkovou (Slovenská AV, Ivanka při Dunaji, Slovensko) obrátila svoji pozornost na úlohu protilátky proti monoklonální CD9, která je schopna snížit fertilizační poměr v animálním pokusu.

Kolegyně Hortová-Dvořáková et al. a Weidner et al. (UK, Praha, a Giessen, Německo) se zabývali imunologickými vztahy, úlohou LH a nákazou Toxoplasma gondii na myším samčím modelu. Skupina prokázala snížení reprodukční schopnosti u těchto zvířat. Další sdělení, dr. Šebkové (UK, Praha), pojednávalo o dynamice proteinů CD46 a β1-integrinu v oblasti hlaviček spermií při kapacitaci a akrozomální reakci, doc. Jonáková (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha) pak shrnula současný pohled na ubiquitinový proteazomový systém vedoucí k regulaci spermadhezinu AQN1 a akrozinového inhibitoru (dvou spermiových povrchových proteinů) během fertilizace u prasnic. Skupina dr. Děda et al. (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha ) a skupina s dr. Brieno-Enriquez et al. (Španělsko) pokračují ve výzkumech endokrinních disruptorů, které indukují transgenerační zhoršení reprodukčních parametrů u savců. Skupiny použily myší model a prokázaly např. velmi nepříznivý účinek pesticidu vinclozolinu v oblasti varlat, ve kterých nalezli zvýšený poměr apoptotických buněk a změny na primordiálních germinativních buňkách v multigenerační studii. Podobné účinky měl tetrabromobisphenol (široce používané zhášedlo) na protaminaci a DNA kvalitu myších spermií, jak prokázala dr. Žatecka a spoluautoři (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha). Analýza negativního účinku bisphenolu na testikulární tkáň u myší byla demonstrována dr. Doroshem et al. (Biotechnologický institut AV ČR, Praha). Dr. Postlerová-Maňásková et al. (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha) referovala o výsledcích detekce a sledování enzymatické aktivity mannosidázy nejen v prasečím vejcovodu, ale tekutině omývající oviductus. Dále pokračovala sledováním tohoto enzymu ve folikulární tekutině během hormonálních cyklů. Zjistila, že tato proteináza je velmi důležitá v reprodukci. Dr. Dostálová et al. (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha) porovnávala úlohu estrogenových receptorů Erα a Erβ v reprodukčním traktu myší a na spermiích.

Dr. Zigo et al. (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha) prezentoval panel různých monoklonálních protilátek pro monitorování vazby spermie-zona pellucida, pro lokalizaci a identifikaci receptorů gamet. Prof. Ulčová-Gallová et al. (Genetika-Plzeň a LF UK, Plzeň) již dlouhodobě i imunologicky sleduje systémový lupus erythematosus u žen v reprodukčním věku. Na screeningovém panelu pro reprodukční imunologii demonstrovala výskyt sekundárního antifosfolipidového syndromu, který s vhodně volenou léčbou směřuje k úspěšné graviditě. Dr. Tibenská (Medirex, Bratislava, Slovensko) vyzdvihla význam vitaminu D pro zdravou spermatogenezi, a ovlivnění proinflamatorních procesů v období koncepce a gravidity u žen. Vyšetřovala hladiny vitaminu D u 13 000 pacientů a zjistila, že jen u 22 % z nich byly hladiny vitaminu D v normě. Prof. Tlaskalová-Hogenová et al. (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha) analyzovala lidskou mikroflóru, mikrobiom, nejen na povrchu lidského těla, ale i v různých sekretech, dále v gastrointestinálním a genitálním traktu. Srovnávala mikrobiální osídlení novorozence bezprostředně po porodu, nezralého nebo donošeného dítěte, po spontánním porodu či po operativním (sectio caesarea) a vyzdvihla funkce slizničních bariér i v patogenezi infekčních procesů.

Dr. Čapková et al. (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha) popsala výsledky průtokové cytometrie u mužů s normálním a patologickým spermiogramem. V experimentu pak použila monoklonální protilátky proti intrakrozomálním proteinům (připravené v laboratoři). Dr. Margaryan et al. (Biotechnologický ústav AV ČR, Praha) sledovala diabetes mellitus na zvířecím modelu s ohledem na kvalitu spermií a počet apoptotických buněk v genitálním traktu.

Dr. Zídková et al. (VŠCHT, Praha) a dr. Se-nechal et al. (Paříž, Francie) analyzovali specifické protilátky v ejakulátech k izolovaným proteinům spermií a seminální plazmy. Jejich výsledky jsou základem pro širší studii a výrobní proces. Dr. Bobák et al. (LF UPJŠ, Košice, Slovensko) sledoval chlamydiovou infekci pomocí serologické imunoblottingové diagnostiky u mužů se sníženou plodností s tím, že by se na tuto infekci mělo stále pomýšlet. Dr. Malíčková et al. (1. LF UK, Praha) přednesla první výsledky diagnostického a prognostického hodnocení sérového presepsinu (CD14, sCD14-ST) u žen ohrožených předčasným porodem. Jedná se o velmi jednoduchý, rychlý a bezpečný marker zánětlivých komplikací, který může gynekology a porodníky včas upozornit na riziko předčasného porodu.

Dr. Nováková et al. (2. LF UK, Praha) tradičně rozebrala současné názory na neléčenou štítnou žlázu a její vliv na plodnost, zvláště pak v souvislosti s asistovanou reprodukcí. Dr. Ondryášová et al. (Univerzita Palackého, Olomouc) rozebrala prevalenci HPV infekce u žen se sníženou plodností a dárkyň oocytů. Výskyt této infekce byl vyšší u žen z bezdětného svazku než u žen darujících vajíčka.

Dr. Cupperová et al. (Slovenská akademie věd, Ivanka při Dunaji, Slovensko) sledovala účinek různých koncentrací minerálního oleje a UV na bovinní oocyty a časná embrya. Na řadě experimentů pak prokázala toxický účinek po 24hodinové expozici výše uvedených látek na gamety a zárodky. Také skupina Ing. Krejčové et al. (Zemědělská univerzita, Praha) se zabývala meiotickým zráním prasečích vajíček v oxidu uhelnatém, který je i endogenně produkován. Předběžné výsledky studie ukazují, že oxid uhelnatý přes všechny své vlastnosti je nezbytný v regulaci meiotického zrání prasečích oocytů. Ing. Dvořáková et al. (Zemědělská univerzita, Praha) uvedla první výsledky s S-allyl cysteinem, organickou sloučeninou obsaženou v čerstvém česneku, který má mnoho příznivých účinků na živý organismus, především snižuje účinky oxidačního stresu v buňkách. Tyto poznatky pak testovala na prasečích oocytech a srovnávala s účinky se sulfoxidem aliinem. Zjistila, že v reprodukci je účinnější S-allyl-cystein. Ing. Weingartová et al. (Zemědělská univerzita, Praha) studovala sirovodík jako signální molekulu v dozrávání oocytu a expanzi kumulu. V řadě pokusů prokázala, že sirovodík urychluje zrání vajíček.

Dr. Malá (Ústav klinické imunologie, Hradec Králové) demonstrovala nešťastný případ polymorbidní mladé narkomanky, kterou přes usilovnou léčbu základních nemocí dostala do IVF centra, pacientka po nákladných terapeutických přístupech otěhotněla, ale v zápětí pak požádala o umělé přerušení těhotenství. Závěrečná kratší přednáška pak patřila paní dr. Domorázkové (Nadace mateřské naděje, Praha), která pohovořila o zásadách a aktivitách její nadace v období 19 let.

Dvoudenní maraton přednášek, dotazů a odpovědí byl zakončen výborným akordeonovým koncertem manželů Pospíšilových. A že se jubilejní sympozium povedlo, není jen zásluha pilných pořadatelů, sponzorů, přednášejících z domova a zahraničí, ale ke všemu přispěl i skvělý tvůrčí duch zámku v Třešti, klid, pohoda a překrásná příroda námi stále obdivované Vysočiny.

Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

Genetika Plzeň

Parková 11 A

326 00 Plzeň

Gynekologicko-porodnická klinika

Alej svobody 80

305 06 Plzeň-Lochotín

e-mail: ulcova@fnplzen.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se