Cervix skóre dle Bishopa a jeho modifikace


Original Bishop score with modifications

Aim:
To review original Bishop score and its modifications in context of labour induction.

Design:
A review article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Palacky University, Olomouc.

Method:
Literature review of original Bishop score, simplified Bishop score, as well as modified Bishop scores as predictive factors of successful induction of labour.

Conclusion:
The Bishop score is the most commonly used method to rate the readiness of the cervix for induction of labour.

Keywords:
Bishop score, induction of labor, predictive factors


Autoři: E. Hostinská;  M. Lubušký;  K. Huml;  R. Pilka
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2016; 81(6): 426-430

Souhrn

Cíl:
Přehled Cervix skóre podle Bishopa a jeho modifikací v kontextu s indukcí vaginálního porodu.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Metodika:
Literární přehled originálního Cervix skóre dle Bishopa, zjednodušeného Cervix skóre dle Bishopa a modifikovaných variant publikovaných v souvislosti s možností predikce připravenosti mateřského organismu k indukci vaginálního porodu.

Závěr:
Stanovení Cervix skóre dle Bishopa je nejčastěji používanou metodou pro hodnocení připravenosti mateřského organismu k vaginálnímu porodu.

Klíčová slova:
Cervix skóre dle Bishopa, indukce vaginálního porodu, prediktivní faktory

ÚVOD

Před více než půl stoletím napsal E. Bishop: „Rozdíly ve výsledcích při elektivních indukcích porodů musí spočívat v metodice výběru vhodných pacientek. Bylo by proto velmi vhodné vyvinout standardizovanou, snadno proveditelnou a snadno zaznamenatelnou metodiku pro výběr rodiček vhodných k indukci porodu, která by všem přinesla uspokojitelné výsledky.“ V této souvislosti je nutné zmínit, že technika samotné indukce, spočívající v dirupci vaku blan a posílení děložních kontrakcí pomocí podávání oxytocinu, byla v té době na porodnických pracovištích prakticky uniformní [1].

Kandidátky pro indukci porodu musely splňovat následující kritéria: multiparita, těhotenství delší než 36 týdnů, poloha podélná hlavičkou, normální porodnická anamnéza a souhlas se zákrokem. Až po splnění těchto podmínek bylo rodičkám stanoveno Bishopovo skóre jakožto poslední prediktor úspěšné indukce porodu. Přičemž za úspěšnou indukci porodu byl a je i nadále považován nekomplikovaný vaginální porod. Dnes, půl století po zveřejnění Bishopova článku „Pelvic scoring for elective induction“, probíhají, navzdory velkému množství publikovaných dat, stále diskuse na téma ideálního způsobu výběru rodiček pro indukci, vlastní metodiky, načasování, a dokonce i důsledků indukce. Od devadesátých let, kdy byla uměle vyvolávána přibližně desetina porodů, došlo k nárůstu indukcí a v současné době je na našem pracovišti (vlastní nepublikovaná data), ale i ve světě iniciována arteficiálně až čtvrtina vaginálních porodů [7].

Snaha o sjednocení odborných stanovisek v této oblasti je tedy mimořádně důležitá. Z tohoto důvodu jsme se pokusili o krátký přehled variant Bishopova skóre při výběru kandidátek vhodných pro indukci porodu.

CERVIX SKÓRE DLE BISHOPA

ORIGINÁLNÍ Cervix skóre (CS) dle Bishopa [1, 5] je nejčastěji používaná metoda ke zhodnocení připravenosti mateřského organismu k indukci vaginálního porodu. Jedná se o skórovací systém, ve kterém se hodnotí celkem pět parametrů: dilatace děložního hrdla, zkrácení děložního hrdla, vzdálenost vedoucího bodu pod rovinou procházející spinae ischiadicae, konzistence a pozice děložního hrdla. První tři parametry se hodnotí počtem bodů 0–3, další dva parametry počtem bodů 0–2, a celkový počet bodů tudíž může nabývat hodnot 0–13 (schéma 1).

Schéma 1 ORIGINÁLNÍ Cervix skóre dle Bishopa – hodnocení připravenosti mateřského organismu k vaginálnímu porodu [1, 5]
Schéma 1 ORIGINÁLNÍ Cervix skóre dle Bishopa – hodnocení připravenosti mateřského organismu k vaginálnímu porodu [1, 5]
Podle schématu se hodnotí 5 parametrů počtem 0–3 body a maximální počet je 13 bodů. CS 8 a více značí dobrou připravenost pro vaginální porod (možno provést indukci porodu „Labour induction“). CS 6 a méně značí nepřipravený nález na děložním hrdle (nutno provést preindukci porodu „Cervical Ripening“)

Přestože CS dle Bishopa bylo původně vytvořeno pro posouzení připravenosti mateřského organismu k vaginálnímu porodu u vícerodiček, používá se v současnosti i u žen, které dosud nerodily (nulipara). CS 8 a více značí dobrou připravenost pro vaginální porod (možno provést indukci porodu „Labour Induction“), CS 6 a méně značí nepřipravený nález na děložním hrdle (nutno provést preindukci porodu „Cervical Ripening“).

ZJEDNODUŠENÉ Cervix skóre (CS) dle Bishopa [5] hodnotí pouze první tři klinicky nejdůležitější parametry, a maximální počet bodů je tudíž 9. CS 5 podle zjednodušeného schématu odpovídá CS 8 v originálním schématu (schéma 2).

Schéma 2 ZJEDNODUŠENÉ Cervix skóre (CS) dle Bishopa [5]
Schéma 2 ZJEDNODUŠENÉ Cervix skóre (CS) dle Bishopa [5]
Zjednodušené CS hodnotí pouze první tři parametry, a maximální počet bodů je tudíž 9. CS 5 podle zjednodušeného schématu odpovídá CS 8 v originálním schématu.

V zahraničí se dále používají tzv. MODIFIKOVANÉ varianty.

Cervix skóre dle Bishopa – varianta 1 [4, 6], která při hodnocení druhého parametru pouze nahrazuje „zkrácení hrdla děložního (%)“ – „délkou hrdla děložního (cm)“. Klasifikační stupně ani bodové hodnocení parametru se však nemění a z klinického hlediska se tato modifikace jeví pro praxi jednodušší (schéma 3).

Schéma 3 MODIFIKOVANÉ Cervix skóre (CS) dle Bishopa – varianta 1 [4, 6]
Schéma 3 MODIFIKOVANÉ Cervix skóre (CS) dle Bishopa – varianta 1 [4, 6]

Cervix skóre dle Bishopa – varianta 2 [4, 6] hodnotí navíc dalších pět parametrů, které klinicky významně ovlivňují výsledek preindukce/indukce vaginálního porodu a za které se další body přičtou nebo odečtou. Jeden bod se přičte: přítomnost preeklampsie a za každý předchozí vaginální porod. Jeden bod se odečte: potermínové těhotenství, nuliparita (žádný předchozí vaginální porod) a předčasný odtok plodové vody (schéma 4).

Schéma 4 MODIFIKOVANÉ Cervix skóre (CS) dle Bishopa – varianta 2 [4, 6]
Schéma 4 MODIFIKOVANÉ Cervix skóre (CS) dle Bishopa – varianta 2 [4, 6]

V České republice byly publikovány ještě další dvě varianty. Cervix skóre dle Bishopa – varianta 3 a varianta 4 [2, 3, 8]. Obě varianty hodnotí celkem pět parametrů, každý parametr se hodnotí počtem bodů 0–2, a celkový počet bodů tudíž může nabývat hodnot 0–10 (schéma 5 a 6).

Schéma 5 Cervix skóre (CS) dle Bishopa – varianta 3 [2, 3]
Schéma 5 Cervix skóre (CS) dle Bishopa – varianta 3 [2, 3]
Kritická hodnota CS platí pro nulipary, pro multipary platí CS +1.

Schéma 6 Cervix skóre (CS) dle Bishopa – varianta 4 [8]
Schéma 6 Cervix skóre (CS) dle Bishopa – varianta 4 [8]

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ

Dilatace hrdla děložního

Z klinického hlediska se jedná o nejdůležitější parametr. Dilatace hrdla děložního se měří v centimetrech (cm), klasifikují se celkem čtyři stupně a hodnotí se počtem bodů 0–3 (obr. 1, schémata 1–4).

Obr. 1. Hodnocení DILATACE hrdla děložního
Hodnocení DILATACE hrdla děložního

Zkrácení/délka hrdla děložního

Zkrácení hrdla děložního se měří v procentech (%), délka hrdla děložního se měří v centimetrech (cm). V obou případech se však klasifikují analogické čtyři stupně a hodnotí se počtem bodů 0–3 (obr. 2, schémata 1–4).

Obr. 2. Hodnocení ZKRÁCENÍ/DÉLKY hrdla děložního
Hodnocení ZKRÁCENÍ/DÉLKY hrdla děložního

Vzdálenost vedoucího bodu pod rovinou procházející spinae ischiadicae

Vzdálenost se měří v centimetrech (cm), klasifikují se celkem čtyři stupně a hodnotí se počtem bodů 0–3 (obr. 3, schémata 1–4).

Obr. 3. Hodnocení VZDÁLENOSTI vedoucího bodu pod rovinou procházející spinae ischiadicae
Hodnocení VZDÁLENOSTI vedoucího bodu pod rovinou procházející spinae ischiadicae

Konzistence hrdla děložního

Klasifikují se celkem tři stupně a hodnotí se počtem bodů 0–2 (schémata 1–4).

Pozice hrdla děložního

Klasifikují se celkem tři stupně a hodnotí se počtem bodů 0–2 (obr. 4, schémata 1–4).

Obr. 4. Hodnocení POZICE hrdla děložního
Hodnocení POZICE hrdla děložního

ZÁVĚR

Stanovení Cervix skóre dle Bishopa je nedílnou součástí zhodnocení připravenosti mateřského organismu k indukci vaginálního porodu. Následně by měla být stanovena strategie (Preindukce „Cervical Ripening“ vs. Indukce porodu „Labour Induction“) a zvolena vhodná metoda provedení (mechanická a/nebo farmakologická). Výpočet Cervix skóre dle Bishopa by měl být součástí Indikačního protokolu (Preindukce/Indukce vaginálního porodu/Císařský řez). Zdravotnické zařízení by si mělo vypracovat vlastní metodický postup v souladu s platnou legislativou, souhrnem údajů o přípravcích a doporučením odborné společnosti.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892).

MUDr. Eliška Hostinská

Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

e-mail: ehostinska@gmail.com


Zdroje

1. Bishop, EH. Pelvic scoring for elective induction. Obstet Gynecol, 1964, 24, p. 266–268.

2. Čech, E., Hájek, Z., Maršál, K., Srp, B. Porodnictví, vydání 1. Praha: Grada Publishing, 1999.

3. Čech, E., Hájek, Z., Maršál, K., Srp, B. Porodnictví, vydání 2. přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2006.

4. Dutta, D. Textbook of obstetrics, 6th ed. New Central Book Agency, 2001.

5. http://perinatology.com/calculators/Bishop%20Score%20Calculator.htm: In.

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_score: In.

7. Martin, JA., Hamilton, BE., Osterman, MJ., et al. Births: final data for 2013. Natl Vital Stat Rep, 2015, 64(1), p. 1–65.

8. Roztočil, A., a kol. Moderní porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2008.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se