Mikronizovaný progesteron v léčbě hrozícínekrózy myomu v graviditě. Ultrazvukovézměny v průběhu léčby


Mikronizovaný progesteron v léčbě hrozícínekrózy myomu v graviditě. Ultrazvukovézměny v průběhu léčby

U dvou těhotných prvorodiček se známkami hrozící nekrózy myomu byla úspěšná léčba mikroni-zovaným progesteronem, preparátem Utrogestan Ň . Při perorální a vaginální léčbě dávkou 300 -600 mg denně došlo k ústupu příznaků během několika dnů. Úplné vymizení příznaků bylo zazna-menáno během jednoho až dvou týdnů. Obě těhotné donosily těhotenství do 37. - 38. týdne gravi-dity a porodily zdravé děti. Jedna žena porodila císařským řezem, druhá per forcipem Shutte. Přioperaci nebyly na myomu zjištěny známky degenerace a byl ponechán in situ. Léčba progestero-nem u obou žen odvrátila chirurgickou intervenci pro náhlou příhodu břišní. Terapie byla moni-torována ultrazvukovým měřením průtoku přívodnými cévami myomu. Toto měření prokázalovýrazné změny ve smyslu zvýšení průtoku. Na začátku léčby byl malý rozdíl mezi indexy pulzatili-ty (PI) a rezistence (RI). Tento rozdíl se postupně zvětšoval, rostl i rozdíl mezi systolou a diastolouv měřených cévách. Tím se zvýšil průtok a krevní zásobení myomu. Lze tedy prokázat, že vysokédávky přírodního progesteronu mají příznivý vliv na cévy a zvyšují průtok děložní stěny v místělokalizovaného myomu.

Klíčová slova:


Authors: Z. Hájek;  M. Uhlíř
Authors‘ workplace: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 1999; (3): 189-192
Category:

Overview

In two pregnant primigravidae with signs of imminent necrosis of a myoma treatmentwith micronized progesterone, preparation Utrogestan R , was successful. After oral and vaginaltreatment with a dose of 300 - 600 mg/day the symptoms receded within several days. Completeregression of symptoms was recorded within one to two weeks. Both women terminated theirpregnancy during the 37th - 38th week and were delivered of healthy infants. One women gavebirth to the infant by Caesarean section, the other one per forcipem Shutte. During surgery onthe myoma no signs of degeneration were found and it was left in situ. Progesterone treatmentprevented in both women surgery on account of an acute abdomen. Treatment was monitored byultrasonographic assessment of the flow in afferent vessels of the myoma. This measurementrevealed marked changes, i.e. an increased flow. At the onset of treatment there was a smalldifference between the indices of pulsatility (PI) and resistance (RI). This difference increasedgradually, and also the difference between systole and diastole in the investigated vessels increa-sed. This led to an increased flow and blood supply of the myoma. Thus evidence can be providedthat large doses of natural progesterone have a favourable effect on the blood vessels and increa-se the blood flow in the vascular wall at the site of the myoma.

Key words:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account