Perinatal Care in the CR in 1997 and Perspective forthe Near Future - II. Regional Analysis


Perinatální péče v ČR v r. 1997 a výhledy donejbližší budoucnosti - II. Analýza regionální

Při meziregionálním srovnání jednotlivých indikátorů kvality perinatální péče z pohledu vý-znamnosti zjištěných rozdílů je z hlediska chyby malých čísel (počtu porodů za rok) vhodnějšímísto frekvenční analýzy použít trendu ve vývoji těchto indikátorů za několik roků. Z výsledkůtakto provedené analýzy vyplývá, že při kontinuálním poklesu celkové perinatální úmrtnosti vevětšině regionů přetrvává výrazný meziregionální rozdíl jak ve frekvenci novorozenců velminízké porodní hmotnosti, tak v kvalitě péče o tyto novorozence. Výhodou regionální analýzy protianalýze celostátní je možnost zjištění vzájemných závislostí mezi některými indikátory, např.mezi celkovou časnou novorozeneckou úmrtností (ČNÚ), frekvencí novorozenců velmi nízké po-rodní hmotnosti a jejich specifickou ČNÚ, která odráží kvalitu péče o tyto novorozence ve spádo-vém perinatologickém centru. Ve vlastním regionu je pak důležitým úkolem centra každoročníprovádění meziústavního srovnání kvality péče pomocí vybraných indikátorů.

Klíčová slova:


Authors: Z. Štembera;  P. Velebil
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel Ing. V. Wollmuth
Published in: Ceska Gynekol 1999; (3): 168-172
Category:

Overview

In interregional comparisons of different indicators of quality of perinatal care fromthe aspect of the importance of revealed differences, it is due to errors of small numbers (numberof births per year) better to use instead of frequency analysis the developmental trend of theseindicators in the course of several years. From a thus conducted analysis ensues that along withthe continual decline of the general perinatal mortality in the majority of regions a markedinterregional difference persists in the frequency of very low birth weight neonates as well as inthe quality devoted to these neonates. The advantage of regional analyses, as compared withnationwide analyses, is the possibility to assess interrelations between some indicators, e.g. be-tween general early mortality, the frequency of very low birthweight infants and their specificearly neonatal mortality which reflects the quality of care of these neonates in the perinatologicalcentre of the catchment area. In the region one of the important tasks of the centre are annualinterinstitutional comparisons of quality of care, using selected indicators.

Key words:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account