Hysteroscopical Polypectomy in Comparison with


Hysteroskopická polypektomie versus

Cíl studie:
Zhodnocení přínosu hysteroskopie v léčbě korporálního polypu ve srovnání s frakcio-novanou kyretáží. Zhodnocení rizika vzniku recidiv korporálního polypu.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň.Metodika: Byly sledovány dva soubory pacientek. Soubor I tvořilo 81 (30 premenopauzálních a 51postmenopauzálních) s provedenou hysteroskopickou polypektomií a následnou hysteroskopic-kou kontrolou v odstupu 6 - 12 měsíců. Soubor II tvořilo 100 pacientek (36 premenopauzálnícha 64 postmenopauzálních) s provedenou kyretáží a histologickou diagnózou korporálního polypus následnou hysteroskopickou kontrolou do 12 měsíců od výkonu. Hodnocena byla přítomnostkorporálního polypu při hysteroskopické kontrole a závislost recidivy či perzistence polypu natypu operačního výkonu, přítomnosti rizikových faktorů a histologickém nálezu při prvním výko-nu.Výsledky: V souboru I byl korporální polyp prokázán u 11 (13,5 %) hysteroskopických kontrol.V souboru II byl korporální polyp přítomen u 46 (46 %) hysteroskopických kontrol. Recidiva kor-porálního polypu byla zaznamenána pouze v jednom případě u atrofického endometria a v žád-ném případě u atrofického korporálního polypu při prvním výkonu.Závěr: Hysteroskopická polypektomie prokázala znatelně lepší výsledky v léčbě korporálního po-lypu než frakcionovaná kyretáž. Riziko recidivy korporálního polypu je možné očekávat při nále-zu abnormální proliferační aktivity či hyperplazie v korporálním polypu či okolním endometriu.

Klíčová slova:
korporální polyp, frakcionovaná kyretáž, hysteroskopická polypektomie


Authors: jun. J. Bouda;  L. Hradecký;  Z. Rokyta
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2000; (3): 147-151
Category:

Overview

Objective:
The evaluation of hysteroscopy contribution in the treatment of endometrial polyp. Theevaluation of the risk of endometrial polyp recurrence.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology of Medical faculty and Faculty Hospital, Pilsen.Methods: Two groups of patients were followed. Group I had 81 patients (30 premenopausal and 51postmenopausal) that underwent hysteroscopical polypectomy followed by diagnostic hysterosco-py in 6 - 12 months. Group II consisted of 100 patients (36 premenopausal and 64 postmenopausal)that underwent fractional curretage with histological diagnosis of endometrial polyp. These pati-ents were checked by diagnostic hysteroscopy in up to 12 months. Presence of endometrial polypduring diagnostic hysteroscopy and a relation of its recurrence or persistence to a type of prece-ding procedure, risk factors and histological findings during the first procedure were evaluated.Results: 11 (13.5%) cases of an endometrial polyp were recorded in hysteroscopical controls ingroup I. 46 (46%) cases of an endometrial polyp were recorded in group II. Recurrence of theendometrial polyp was revealed only in one case of atrophic endometrium and in no case ofatrophic endometrial polyp.Conclusion: Hysteroscopical polypectomy showed considerably better results in the treatment ofendometrial polyp comparing to fractional curretage. The recurrence risk of endometrial polyp isexpected in a case of presence of an abnormal proliferative activity or hyperplasia both in theendometrial polyp and the surrounding endometrium.

Key words:
endometrial polyp, fractional curretage, hysteroscopical polypectomy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account