Hysteroskopická polypektomie versus


Hysteroscopical Polypectomy in Comparison with

Objective:
The evaluation of hysteroscopy contribution in the treatment of endometrial polyp. Theevaluation of the risk of endometrial polyp recurrence.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology of Medical faculty and Faculty Hospital, Pilsen.Methods: Two groups of patients were followed. Group I had 81 patients (30 premenopausal and 51postmenopausal) that underwent hysteroscopical polypectomy followed by diagnostic hysterosco-py in 6 - 12 months. Group II consisted of 100 patients (36 premenopausal and 64 postmenopausal)that underwent fractional curretage with histological diagnosis of endometrial polyp. These pati-ents were checked by diagnostic hysteroscopy in up to 12 months. Presence of endometrial polypduring diagnostic hysteroscopy and a relation of its recurrence or persistence to a type of prece-ding procedure, risk factors and histological findings during the first procedure were evaluated.Results: 11 (13.5%) cases of an endometrial polyp were recorded in hysteroscopical controls ingroup I. 46 (46%) cases of an endometrial polyp were recorded in group II. Recurrence of theendometrial polyp was revealed only in one case of atrophic endometrium and in no case ofatrophic endometrial polyp.Conclusion: Hysteroscopical polypectomy showed considerably better results in the treatment ofendometrial polyp comparing to fractional curretage. The recurrence risk of endometrial polyp isexpected in a case of presence of an abnormal proliferative activity or hyperplasia both in theendometrial polyp and the surrounding endometrium.

Key words:
endometrial polyp, fractional curretage, hysteroscopical polypectomy


Autoři: jun. J. Bouda;  L. Hradecký;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (3): 147-151
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení přínosu hysteroskopie v léčbě korporálního polypu ve srovnání s frakcio-novanou kyretáží. Zhodnocení rizika vzniku recidiv korporálního polypu.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň.Metodika: Byly sledovány dva soubory pacientek. Soubor I tvořilo 81 (30 premenopauzálních a 51postmenopauzálních) s provedenou hysteroskopickou polypektomií a následnou hysteroskopic-kou kontrolou v odstupu 6 - 12 měsíců. Soubor II tvořilo 100 pacientek (36 premenopauzálnícha 64 postmenopauzálních) s provedenou kyretáží a histologickou diagnózou korporálního polypus následnou hysteroskopickou kontrolou do 12 měsíců od výkonu. Hodnocena byla přítomnostkorporálního polypu při hysteroskopické kontrole a závislost recidivy či perzistence polypu natypu operačního výkonu, přítomnosti rizikových faktorů a histologickém nálezu při prvním výko-nu.Výsledky: V souboru I byl korporální polyp prokázán u 11 (13,5 %) hysteroskopických kontrol.V souboru II byl korporální polyp přítomen u 46 (46 %) hysteroskopických kontrol. Recidiva kor-porálního polypu byla zaznamenána pouze v jednom případě u atrofického endometria a v žád-ném případě u atrofického korporálního polypu při prvním výkonu.Závěr: Hysteroskopická polypektomie prokázala znatelně lepší výsledky v léčbě korporálního po-lypu než frakcionovaná kyretáž. Riziko recidivy korporálního polypu je možné očekávat při nále-zu abnormální proliferační aktivity či hyperplazie v korporálním polypu či okolním endometriu.

Klíčová slova:
korporální polyp, frakcionovaná kyretáž, hysteroskopická polypektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se