Psychosexual Development and Sex Life of Women with Congenital Adrenogenital Syndrome


Psychosexuální vývoj a pohlavní život žen s kongenitálním adrenogenitálním syndromem

Cíl studie:
Cílem studie bylo vyšetřit psychosexuální vývoj a pohlavní život 13 dospělých žens kongenitálním adrenogenitálním syndromem.Typ studie: Klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Psychiatrická klinika, Gynekologická klinika, Sexuologický ústav, Lé-kařská fakulta Karlovy univerzity v Praze.Metodika: Vyšetření bylo provedeno pomocí strukturovaného interview a tří dotazníků: MF (mas-kulinita a femininita), SFŽ (sexuální funkce ženy) a IVP (inventář vzrušivých podnětů).Výsledky: Bylo zjištěno, že jen necelá třetina vyšetřených žen byla koitálně aktivních a k prvnímpohlavním stykům docházelo opožděně. Hodnoty dotazníku SFŽ byly u dvou třetin subnormálnía pomocí testu IVP byla shledána přiměřená sexuální vzrušivost jen u 40 % pacientek.

Klíčová slova:
kongenitální adrenogenitální syndrom, psychosexuální vývoj, pohlavní život


Authors: jun. J. Raboch 1;  J. Hořejší 2;  D. Makalová 2;  J. Raboch 3
Authors‘ workplace: Psychiatrická klinika 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. J. Raboch jun., DrSc. 2 Gynekologická a porodnická klinika 2. LF UK, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 3 Sexuologický ústav 1. LF UK, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2000; (3): 160-162
Category:

Overview

Objective:
The aim of the study was to examine the psychosexual development and sexual life of 13adult women with congenital adrenogenital syndrome.Design: A clinical study.Setting: Psychiatric clinic, Gynecological clinic and Sexological institute, Medical Faculty of theCharles University in Prague.Methods: The examination was carried out using a structured interview and three tests: MF(Masculinity and feminity), SFW (Sexual function of women) and SAI (Inventory of sexual arousi-bility).Results and conclusion: It was ascertained that only about one third of the patients were coitallyactive and that the first intercourse was delayed. The results of the questionnaire SFW were in66% subnormal and an adequate sexual arousability was found only in 40% of examined persons(the test SAI).

Key words:
congenital adrenogenital syndrome, psychosexual development, sexual life

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account