Extraperitoneal Caesarean Section - Alternative or Routine?


Extraperitoneální císařský řez - alternativa či rutina?

Cíl studie:
Zhodnocení významu extraperitoneálního císařského řezu v soudobém porodnictví.Typ studie: Souhrnný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynek.-porod. oddělení, Baťova nemocnice, Zlín.Předmět a metoda studie: Historický přehled názorů na přístup k dolnímu segmentu dělohy při císařském řezu a definice některých mýtů, které extraperitoneální císařský řez doprovázejí. Retrospektivní analýza vývoje indikací k této operaci v letech 1977 - 1999 a jejich možných předností. Výsledky: Analýzou 318 operací byly prokázány možné přednosti operace jak v období perioperačním, tak i v období rekonvalescence.Závěr: Extraperitoneální císařský řez lze považovat jak za alternativu jiných operačních metod a postupů u infikovaných případů, tak i za operaci, kterou je možno provést téměř za všech situací, vyjma perakutních stavů. Limitujícím faktorem je zejména operatér, který není s extraperitoneální technikou obeznámen. Jde o výkon se sníženou invazivitou.

Klíčová slova:
císařský řez, extraperitoneální přístup, indikace


Authors: F. Zábranský;  H. Grossmannová
Authors‘ workplace: Gynek. -porod. oddělení Baťovy nemocnice, Zlín, přednosta MUDr. F. Zábranský, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (3): 187-188
Category:

Overview

Objective:
Evaluation of the importance of extraperitoneal Caesarean section in contemporary obstetrics.Design: Review.Setting: A historical review of views on the approach to the lower uterine segment in Caesarean section and definition of some myths associated with extraperitoneal Caesarean sections. Retrospective analysis of the development of indications for this operation in 1977 - 1999 and their possible advantages.Results: Analysis of 318 operations proved possible advantages of the operation during the perioperative period as well as during convalescence.Conclusion: Extraperitoneal Caesarean section can be considered an alternative of other surgical methods and procedures in infected cases and also an operation which can be implemented under all conditions except peracute states. The limiting factor is in particular the surgeon not familiar with the extraperitoneal technique. It is an operation with reduced invasiveness.

Key words:
Caesarean section, extraperitoneal approach, indications

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account