Psychology of Urinary IncontinenceI. Comparison of Women with Urgent and Stress Inkontinence before Initiation of Treatment


Psychologie inkontinence močeI. Srovnání žen s urgentní a stresovou inkontinencí před zahájením terapie

Cíl studie:
Srovnání psychologických charakteristik neléčených pacientek s urgentní a stresovou inkontinencí moče.Typ studie: První fáze prospektivní srovnávací studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice v Neratovicích, ÚPMD v Praze-Podolí, Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Studie srovnává skupinu 54 pacientek se stresovou inkontinencí a skupinu 16 pacientek s urgentní inkontinencí. Před zahájením terapie byly pacientky vyšetřeny baterií psychodiagnostických testů: MMPI/100 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, zkrácená verze), STAI (State-Trait Anxiety Inventory), SCL-90 (Symptom Check List), Lüscherův barvový test, řízený rozhovor. Statistické hodnocení bylo provedeno znaménkovým testem a t-testem.Výsledky: V dotazníku MMPI/100 a SCL-90 byl nalezen statisticky významná rozdíl ve smyslu vyšší psychopatologie ve skupině žen s urgentní inkontinencí (v obou případech p < 0,01). V žádné jednotlivé škále se obě skupiny nelišily. STAI a řízený rozhovor nepřinesly statisticky významné rozdíly, s výjimkou větší důležitosti sexuálního kontaktu u žen s urgentní inkontinencí (p < 0,05).Závěr: Ve skupině žen s urgentní inkontinencí byla prokázána vyšší nespecifická psychopatologie ve srovnání s ženami se stresovou inkontinencí.

Klíčová slova:
stresová inkontinence, urgentní inkontinence, psychosomatika inkontinence, psychologické testy


Authors: Z. Líbalová 1;  J. Feyereisl 2;  A. Martan 3;  P. Čepický 3,4;  M. Halaška 3;  L. Krofta 2;  D. Váchová 3;  J. Balcarová 5;  M. Pečená 5
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení MN, Neratovice, primář MUDr. T. Bilina 2Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 4Gy 1
Published in: Ceska Gynekol 2001; (3): 171-174
Category:

Overview

Objective of study:
Comparison of psychological characteristics of untreated female patients with urgent and stress urinary incontinence.Design: First stage of a perspective comparative study.Setting: Gynaecological and Obstetric Department of the Municipal Hospital Neratovice, Urogynaecological out-patient dept. of the Institute for Mother and Child in Prague-Podolí, the Urogynaecological out-patient dept. of the Gynaecological and Obstetric Clinic of the First Medical Faculty Charles University and General Faculty Hospital Prague.Methods: The study compares a group of 54 patients with stress incontinence and a group of 16 patients with urgent incontinence. Before the onset of therapy the patients were examined by a series of psychodiagnostic tests: MMPI/100 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, abridged version), STAI (State-Trait Anxiety Inventory), SCL-90 (Symptom Check List), Lüscher’s colour test, guided interview. For statistical evaluation the sign test and t-test were used.Results: In the MMPI/100 and SCL-90 questionnaires a significant difference was found, i.e. a greater psychopathology in women with urgent incontinence (in both instances p < 0.01). The two groups did not differ in any single scale. STAI and the interview did not reveal any significant differences with the exception of greater importance of sexual contact in women with urgent incontinence (p < 0.05).Conclusion: In the group of women with urgent incontinence a higher non-specific psychopathology was proved as compared with women with stress incontinence.

Key words:
stress incontinence, urgent incontinence, psychosomatic incontinence, psychological tests

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account