Acebutololv liečbe artériovej hypertenzie v gravidite – porovnanie s bežneužívanými antihypertenzívami.


Acebutolol inthe Treatment of Arterial Hypertension during Pregnancy:Comparison with Commonly Used Antihypertensive Drugs

Objective:
The main purpose of our study was to analyse efficacy and safety of acebutolol (Sectral)in the treatment of hypertension in pregnancy.Design: Cohort clinical study comparing efficacy and safety of acebutolol with other antihypertensive drugs by 77 patients and their 81 new-borns. The number of 48 patients were treated byacebutolol.Setting: Internal Medicine and Clinical Pharmacology Department, Regional Hospital, Nitra andThe Faculty of Health Service and Social Work, University of Trnava; Department of Gynaecologyand Obstetrics, Regional Hospital Nitra and The Faculty of Health Service and Social Work,University of Trnava; Institute of Pharmacology, The Faculty of Medicine, Komenského University, Bratislava; Environment, a.s. Nitra.Methods: During the period of 6 years our patients were divided into subgroups according to thetype of hypertension in pregnancy and the severity of the illness which was the basis for usedantihypertensive drugs. One of the topics of the study was to provide monitoring of adverseevents by mother and possible drug influence on their new-born has been evaluated by investigating the week of birth, weight and length of the newborn and evaluating of Apgar score.Results: In the subgroup of 48 women treated by acebutolol we have confirmed the efficacy andsafety of this antihypertensive drug without any clinically significant effect on the quality of lifeof their new-born and evaluating of Apgar score.Conclusion: With regard to the results of our clinical study we can consider acebutolol to beeffective and safe antihypertensive drug in the treatment of hypertension in pregnancy.

Key words:
hypertension in pregnancy, acebutolol, efficacy, safety


Autoři: J. Sirotiaková;  M. Mlynček;  M. Kriška;  M. Letkovičová
Působiště autorů: II. interné oddelenie a Klinika klinickej farmakológie, NsP Nitra a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, vedúci pracoviska MUDr. J. Sirotiaková Gynekologicko-pôrodnícka klinika, NsP Nitra a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (1): 8-15
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
Hlavným cieľom práce bolo posúdiť účinnosť a bezpečnosť acebutololu (Sectral) v liečbe artériovej hypertenzie v gravidite.Typ štúdie: Dlhodobé sledovanie formou observačnej štúdie – porovnanie účinnosti a bezpečnostiacebutololu a iných antihypertenzív. Štúdia, ktorá trvala 6 rokov, bola realizovaná vytvorenímskupín (kohort) postupným zaraďovaním pacientok. Súbor tvorilo 77 gravidných žien, u ktorýchsa zistila niektorá z foriem artériovej hypertenzie v gravidite.Názov a sídlo pracoviska: II. interné oddelenie a klinika klinickej farmakológie NsP Nitra a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity; Gynekologicko-pôrodnícka klinika NsPNitra a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity; Farmakologický ústav LFUK, Bratislava; Environment, a.s. Nitra, SR.Metodika: Súbor sledovaných pacientok sme rozdelili do skupín na základe 4 foriem hypertenziev gravidite a podľa liekov, ktoré im boli ordinované z hľadiska nameraných hodnôt krvného tlaku. 48 pacientok bolo liečených acebutololom. Možný vplyv farmakoterapie na kvalitu životanovorodencov sme vyhodnocovali podľa dĺžky gestácie, pôrodnej hmotnosti, dĺžky a hodnotenímApgarovej skóre.Výsledky: Analýzou výsledkov 77 gravidných žien a 81 novorodencov sme potvrdili účinnosť a bezpečnosť aplikovanej farmakoterapie, vrátane použitia acebutololu v liečbe hypertenzie v gravidite, bez závažnejšieho ovplyvnenia kvality života novorodencov v perinatálnom období.Záver: Na základe vlastných výsledkov usudzujeme, že acebutolol je účinný a bezpečný liek, ktorýmôže byť indikovaný v liečbe hypertenzie v gravidite.

Klíčová slova:
hypertenzia v gravidite, acebutolol, účinnosť bezpečnosť

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se