Advanced Oxidation Protein Products in Pregnancy


Produkty pokročiléox idace proteinův těhotenství

Cíl studie:
Těhotenství a především jeho komplikace jsou spojeny se zvýšeným oxidačním stresem.Jako jeden z jeho markerů slouží produkty pokročiléoxid ace proteinů (AOPP).Metodika: V rámci prenatální screeningu byly stanoveny AOPP v séru 23 těhotných žen ve 2.trimestru těhotenství. Pro srovnání byla použita skupina dárců krve – žen a mužů. AOPP bylystanoveny spektrofotometricky podle Witko-Sarsat (absorbance při 340 nm) a jsou vyjádřenyv jednotkách chloraminu (mmol/l).Výsledky: Sérové koncentrace AOPP u těhotných jsou signifikantně vyšší ve srovnání s dárci krveženami(85,90±18,70 mmol/l vs 57,34±16,31 mmol/l, p

Klíčová slova:
oxidační stres, těhotenství, produkty pokročiléoxi dace proteinů


Authors: M. Kalousová 1,2;  L. Fialová 1;  T. Zima 2;  I. M. Malbohan 1,2;  L. Krofta 3;  J. Soukupová 2;  L. Mikulíková 2;  S. Štípek 1
Authors‘ workplace: Ústav lékařské biochemie 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. S. Štípek, DrSc. 2Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. T. Zima. DrSc. 3Ústav pro péči o matku a dítě Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2002; (4): 194-197
Category:

Overview

Objective:
Pregnancy and mainly its complications are associated with increased oxidative stress.Advanced oxidation protein products (AOPP) can serve as one of its markers.Setting: First Institute of Medical Chemistry and Biochemistry and Institute for Clinical Biochemistry,First Medical Faculty, Charles University; Institute for Care of Mother and Child, Prague.Methods: Together with parameters of prenatal screening, AOPP were measured in the serum of23 pregnant women in the 2nd trimester of pregnancy. A group of healthy blood donors – womenand men was used for comparison. AOPP were determined spectrophotometrically according toWitko-Sarsat (absorbance at 340 nm) and are expressed in chloramin units (mmol/l).Results: Serum AOPP concentrations in pregnant women are significantly higher in comparisonwith blood donors – women (85.90±18.70 mmol/l vs 57.34±16.31 mmol/l, P

Key words:
oxidative stress, pregnancy, advanced oxidation protein products

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account