Anthropologic Investigation in Women withHyperphenylalaninaemia


Antropologické vyšetření u žens hyperfenylalaninémií

Cíl studie:
Antropometrickévyš etření u žen s hyperfenylalaninémií.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika a Ústav dědičných metabolických poruchVFN a 1. LF UK v Praze, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie NemocniceNa Homolce v Praze.Metodika: U 16 žen s hyperfenylalaninémií sledováno 44 antropometrických a 12 antroposkopickýchcharakteristik. Naměřenéhodno ty byly porovnány s hodnotami v souboru žen tzv. reprodukčnínormy.Výsledky: U ženbyla zjištěna menší tělesná výška, patologickédrž ení těla a dysplastickéodc hylky.Závěr: Zjištěnéodch ylky a nález dysplastických změn jsou podnětem pro studium parametrův početnější skupině žen s hyperfenylalaninémií.

Klíčová slova:
hyperfenylalaninémie, antropometrie


Authors: A. Doležal 1;  S. Šťastná 2;  J. Hyánek 2,3;  J. Živný 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. M. Elleder, DrSc. 3Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na 1
Published in: Čes. Gynek.2002, , č. 4 s. 215-219
Category:

Overview

Objective:
Anthropometric investigation in women with hyperphenylalaninemia.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology and Institute of Inherited Metabolic Disordersof General Faculty Hospital and 1st Medical Faculty of Charles University in Prague, Departmentof Clinical Biochemistry, Haemathology and Immunology of Hospital Na Homolce in Prague.Methods: 44 anthropometric and 12 anthroposcopic parameters were studied in a group of 16women with reproduction normality.Results: Smaller body heights, pathological body posture and dysplastic findings were found.Conclusion: Registered diferences and dysplastic findings are motivating for studies in a largergroup of women with hyperphenylalaninemia.

Key words:
hyperphenylalaninemia, anthropometry

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account