Analysis of Zona Pellucida of Oocytes and Embryos inIVF Programme


Analýza zona pellucida lidských oocytůa embryí v programu asistovanéreprodukce

Cíl studie:
Naší snahou bylo vypracovat jednoduchou metodu pro kvantitativní hodnocení morfologieoocytů a embryí v programu in vitro fertilizace (IVF) s cílem zkvalitnění predikce implantačníschopnosti embryí s možností stanovení optimálního počtu transferovaných embryí prodaný případ. Ve studii se zabýváme jednou strukturou, která je zajímavá svojí jedinečností prooocyt a preimplantační embryo – zona pellucida (ZP). Práce je součástí plánovaného komplexníhovýzkumu morfologie oocytu, vzniklézygo ty a embrya.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Oddělení asistovanérep rodukce, Gynekologicko-porodnická klinika, UK,LF a FN v Plzni.Metodika: Práce zahrnuje analýzu celkem 66 mikrofotografií oocytů, zygot a embryí celkem 10pacientek, kterépod stoupily léčbu neplodnosti metodou IVF na našem pracovišti v období září ažprosinec 2000. Mikrofotografie oocytů a embryí byly pořízeny pomocí digitálního mikrofotografickéhosystému. Analýza parametrů zona pellucida byla provedena pomocí programového vybavenípro zpracování obrazu AnalySIS, Soft Imaging System GmbH.Výsledky: Byla zjištěna průměrná tloušťka ZP 18,4 mm±2,1 mmsminimem 12,3 mma maximem23,1 mm.Závěr: U žen, které v daném IVF cyklu otěhotněly, byla zjištěna u oocytů, zygot a následně transferovanýchembryí statisticky významně užší zona pellucida než u žen, kteréneotě hotněly.

Klíčová slova:
zona pellucida, oocyt, in vitro fertilizace, sterilita


Authors: K. Křižanovská;  Z. Ulčová-Gallová;  V. Bouše;  L. Švábek;  P. Rokyta;  R. Suchá;  Z. Rokyta
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika UK, LF a FN v Plzni, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (4): 197-202
Category:

Overview

Objective:
Our aim was to design simple method for quantitative evaluation of oocyte and embryomorphology in in vitro fertilization (IVF) programme efforting of embryo implantation predictionto be able to set the optimal number of embryos for transfer for given specific case. This studydeals with zona pellucida (ZP) – the one interesting and for oocyte unique structure. The work isthe part of comprehensive research of oocyte, zygote and embryo morphology.Design: Prospektive study.Setting: Center of Assisted Reproduction, Department of Gynaecology and Obstetrics, MedicalFaculty of Charles University, Pilsen.Methods: The study includes analysis of 66 microphotography pictures of oocytes, zygotes andembryos of patients who were treated by IVF on our department between September and December2000. The microphotographs were taken by digital microphotographic system. Analysis of zona pellucida parameters was conducted by image analysis software called AnalySIS, Soft ImagingSystem GmbH.Results: It was found out the average widht of the zona pellucida 18.4 mm ± 2.1 mm, the minimumwidth was 12.3 mm a maximum 23.1 mm.Conclusion: There was found significant narrower zona pellucida in women who conceived in thisIVF cycle then in the women who did not.

Key words:
zona pellucida, oocyte, in vitro fertilization, infertility

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account