Vulvovaginal Candidiasis and Susceptibility ofPathogens to Antifungal Agents


Vulvovaginálna kandidóza a citlivosťpatogénov na antimykotiká

Cieľ:
Analyzovať prevalenciu a druhové zastúpenie patogénnych kvasiniek u pacientok s vulvovaginálnoukandidózou. In vitro stanoviť citlivosť klinických izolátov kvasiniek na klinicky používanéantimykotiká.Typ štúdie: Retrospektívna klinická štúdia pacientok s pozitívnym výsledkom kultivácie z pošvyna prítomnosť patogénnych druhov kvasiniek.Názov a sídlo pracoviska: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN, Zochova 7, 811 03Bratislava.Metodika: Identifikácia kvasiniek na chromogénnom médiu CHROMagar CANDIDA a s identifikačnýmsystémom API-CANDIDA. Analýza citlivosti klinických izolátov in vitro na antimykotikáplatňovou zrieďovacou metódou, NCCLS a testom ATB-FUNGUS.Výsledky: Prevalencia vulvovaginálnej kandidózy bola najvyššia u žien vo veku 20–30 rokov. Candidaalbicans bola najčastejším identifikovaným druhom patogénnych kvasiniek (87,4 %). Z druhovnon-albicans prevažovala C. glabrata (6,3 %). In vitro boli klinické izoláty C. glabrata a C.krusei v porovnaní s C. albicans relatívne menej citlivé na antimykotiká. Najnižší výskyt rezistenciein vitro sa zaznamenal pre ekonazol, klotrimazol a nystatín. Pozoroval sa relatívne zvýšenývýskyt rezistencie na niektoré iné deriváty azolov (mikonazol, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol).Záver: Predpokladom úspešnej liečby mykotickej infekcie je využitie výsledkov mikrobiologickéhovyšetrenia, ktoré klinikovi poskytne nevyvrátiteľný dôkaz o prítomnosti a povahe patogéna,odhalí jeho citlivosť na antimykotiká a tým umožní nasadenie cielenej antimykotickej liečby.

Klíčová slova:
vulvovaginálna kandidóza, in vitro rezistencia, antimykotiká


Authors: M. Sojáková 1;  D. Liptajová 2;  M. Šimončičová 3;  M. Borovský 1;  J. Šubík 2
Authors‘ workplace: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FN, Zochova 7, 811 03 Bratislava, prednosta prof. MUDr. M. Borovský, CSc. 2Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, 842 15 Bratislava, vedúci katedry prof. RNDr. Ing. M. K 1
Published in: Ceska Gynekol 2003; (1): 24-29
Category:

Overview

Objective:
Analysis of the prevalence and species representation of pathogenic yeasts in patientswith vulvovaginal candidiasis. Determination of in vitro susceptibility of yeast isolates to clinicallyused antimycotic agents.Design: A retrospective clinical study of patients with positive vaginal cultures for the presence ofpathogenic yeast species.Setting: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN, Zochova 7, 811 03 Bratislava, Slovenskárepublika. Methods: Identification of yeast pathogens on the chromogenic medium CHROMagar CANDIDAand with API-CANDIDA identification system. In vitro susceptibility assays of clinical yeast isolatesto antifungal agents using the plate dilution method, NCCLS method and ATB-FUNGUS testsystem.Results: The highest prevalence of vulvovaginal candidiasis was found in women aged between20–30 years. Candida albicans was the most commonly identified species of pathogenic yeasts(87.4%). Of the non-albicans species, C. glabrata (6.3%) was the most prevalent species. C. glabrataand C. krusei clinical isolates were found to be generally less susceptible to several antifungals invitro as compared to C. albicans strains. A minimal number of resistant yeast isolates was observedfor econazole, clotrimazole and nystatin. A relatively high number of resistant strains wasobserved for some other azole antifungals (miconazole, ketoconazole, itraconazole, fluconazole).Conclusion: A successful treatment of vaginal mycotic infections requires the results of the microbiologicalanalyses. They will bring evidence to a physician of the presence and fate of the pathogen,of its sensitivity to antifungals, both of which are essential for the rational and successfultherapy of Candida vaginitis.

Key words:
vulvovaginal candidiasis, in vitro resistance, antifungal agents

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account