Antibodies against Sperm Cells and ImmunologicalIntolerance of Some Metals in Infertile Couples


Protilátky proti spermiíma imunologická intolerance některýchkovů u neplodných párů

Cíl studie:
Ověření hypotézy souvislosti mezi přítomností protilátek proti spermiím a imunologickoureaktivitou na některé kovy u neplodných párů MELISA testem.Sídlo: Gynekologicko-porodnická klinika, LF Univerzity Karlovy a FN, Plzeň.Metodika: 23 pacientkám a 21 mužům (celkem 44 osob léčících se pro neplodnost) s prokázanýmisérovými protilátkami proti spermiím jsme izolovali lymfocyty z periferní krve, rozdělili do jednotlivýchkultur a vyšetřovali MELISA testem s různými sloučeninami kovů.Výsledky: Výstupem MELISA testu jsou hodnoty stimulačního indexu (SI), kterým jsme sledovalireaktivitu organismu na příslušný kov. Speciální pozornost jsme v naší práci věnovali sloučeninámorganické a anorganické rtuti. Hodnoty SI jsme následně porovnávali s jednotlivými daty získanýmiz podrobného anamnestického dotazníku, který jsme speciálně zaměřili na kontakt s kovy a alergickéreakce. Ve sledovaném souboru nemocných jsme odhalili pozitivní imunitní reaktivitu naanorganickou rtuť, Ag, Al, Fe, u některých osob jsme zjistili velmi vysokou pozitivní imunitníreaktivitu na anorganickou rtuť, Ni, Al, Cd a Ti. Kontrolní skupinu tvořily zdravé, fertilní osoby bezprotilátek proti spermiím a také s fyziologickými hodnotami SI.Závěr: Neprokázali jsme přímou závislost mezi intenzitou laboratorní reaktivity na kovy a přítomnostíprotilátek proti spermiím, které zhoršují plodnost. Exogenní zátěž kovy může být při geneticképredispozici pouze jedním z faktorů, který by mohl mít podíl na vzniku protilátek proti spermiím.Naše studie prokazuje, že proto není nezbytné, na rozdíl od názoru mnohých stomatologů, vyřaditkovové sloučeniny kompletně ze stomatologické praxe.

Klíčová slova:


Authors: L. Přibylová 1;  Š. Podzimek 2;  Z. Ulčová-Gallová 1;  J. Procházková 2;  J. Bártová 2;  Z. Rokyta 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 2Výzkumný stomatologický ústav 1. LF UK, Praha, ředitelka doc. MUDr. J. Dufková, DrSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2003; (2): 106-110
Category:

Overview

Objective:
Verification of the hypothesis of a relationship between the presence of antibodies againstsperm cells and immunological reactivity to some metals in infertile couples by the MELISA test.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty, Charles University and FacultyHospital, Plzeň.Method: From 23 female patients and 21 men (a total of 44 subjects treated for infertility) withconfirmed serum antibodies against sperm cells the authors isolated lymphocytes from the peripheralblood stream, divided them into individual cultures and investigated them by the MELISAtest using different metal compounds.Results: The outcome of the MELISA test are values of the stimulation index (SI) by means of whichthe authors investigated the reactivity of the organism to the given metal. Special attention wasdevoted tocompounds of organic andinorganic mercury.The SI valueswere subsequentlycomparedwith different data obtained from a detailed anamnestic questionnaire which was focused speciallyon contact with metals and on allergic reactions. In the investigated group of patients the authorsdetected a positive immune reactivity to inorganic mercury, Ag, Al, Fe. In some subjects they founda very high positive immune reactivity to inorganic mercury, Ni, Al, Cd and Ti. The control groupswere formed by healthy fertile subjects without antibodies against sperm cells and with physiologicalSI values.Conclusion: The authors did not prove a direct relationship between the intensity of the laboratoryreactivity to metals and the presence of antibodies against sperm cells which cause deteriorationof fertility. An exogenous load of metals could in case of genetic predisposition be only one of thefactors which participate in the formation of antibodies against sperm cells. The investigationproved that its is not essential, contrary to the view of many stomatologists, to eliminate metalcompounds completely from dental practice.

Key words:
metals, immunity, infertility, antibodies against sperm cells, MELISA test

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2003 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account