Paraaortal Lymphadenectomy in Gynecology.Theoretical Principles, Basic Procedures andPractical Recommendations.


Paraaortální lymfadenektomiev gynekologii. Teoretické principy,základní postupy a praktické doporučení.

Cíl studie:
Zhodnocení přínosu paraaortální lymfadenektomie v gynekologii.Typ studie: Souhrnný přehled.Název a sídlo pracoviště: Klinika porodnictví a gynekologie, Urologická klinika, LF UK v HradciKrálové, Bristol-Myers Squibb, s. r. o. Onkologická divize, Praha.Metoda: Diskuse o paraaortální lymfadenektomii v gynekologii na základě literárního přehledua vlastních zkušeností.Závěr: V posledních 20 letech se stala pánevní a paraaortální lymfadenektomie součástí standarduchirurgické léčby u karcinomu ovaria. Celkem okolo 40 % pacientek s karcinomem vaječníku mápostižené lymfatické uzliny. Vzhledemk této skutečnosti je paraaortální lymfadenektomie důležitousoučástí chirurgické léčby tohoto onemocnění.

Klíčová slova:


Authors: J. Špaček 1;  Z. Veselský 2;  J. Tošner 1;  Z. Tesařík 3
Authors‘ workplace: Porodnická a gynekologická klinika, FN v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 2Urologická klinika, FN v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. P. Morávek, CSc. 3Bristol-Myers Squibb, s. r. o. Onkologická divize, Praha 1
Published in: Ceska Gynekol 2003; (2): 99-105
Category:

Overview

Objective:
To present a review of para-aortic lymphadenectomy in gynecology.Subject: Review.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Urology, Medical Faculty HradecKrálové, Charles University, Prague; Bristol-Myers Squibb, Department of Oncology, Prague.Subject and Method: Discussion about current evidence from literature and our own experience.Conclusion: In the past 20 years, pelvic and paraaortic lymphadenectomy has become part of thestandard surgical treatment of ovarian cancer. Overall, about 40% of patients with ovarian cancerwill have nodal involvement. Regarding to this real probability is para-aortic lymphadenectomyvery important part of surgical treatment in this disease.

Key words:
para-aortic lymphadenectomy, ovarian cancer, metastatic involvement

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2003 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account