The Role of Matrix Metalloproteinases in Pregnancy


Význam matrix metaloproteinázv těhotenství

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o metaloproteinázách, zejména ve vztahu k vybranýmporodnickým komplikacím.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF University Palackého, Olomouc.Metodika: Rešerše studií a publikací z medicínských databází.Souhrn: Invaze buněk extravilózního trofoblastu do mateřského endometria je jedním z klíčovýchmomentů v lidské placentaci. Schopnost těchto buněk infiltrovat stěnu děložní a ukotvit do níplacentu stejně jako jejich schopnost infiltrovat a adaptovat utero-placentární cévy na těhotenstvízávisí mimo jiné na jejich schopnosti produkovat enzymy degradující extracelulární matrix. Většinaz těchto enzymů patří do třídy matrix metaloproteináz.V našem literárním přehledu se chceme zaměřit jak na úlohu těchto proteáz pro normální průběhtěhotenství, tak na jejich význam při rozvoji vybraných těhotenských patologií.

Klíčová slova:


Authors: R. Pilka;  M. Procházka;  M. Kudela
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, LF a FN UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2003; (4): 259-264
Category:

Overview

Objective:
To summarise which metalloproteinases and specific inhibitors have been already described,their regulatory mechanisms in obstetric complications.Design: A literature review.Setting: Department of Gynecology Obstetric and University Hospital, Palacký University,Olomouc.Abstracts: The invasion of extravillous trophoblast cells into the maternal endometrium is one ofthe key events in human placentation. The ability of these cells to infiltrate the uterine wall and toanchor the placenta to it as well as their ability to infiltrate and adjust utero-placental vessels topregnancy depends, among other things, on their ability to secrete enzymes that degrade theextracellular matrix. Most of these enzymes belong to the family of matrix metalloproteinases.In the literature review, we focus on the role of these proteases in normal pregnancy as well as ontheir importance in the development of some pregnancy complications.

Key words:
metalloproteinases, preeclampsia, preterm delivery

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account