Occurence of Congenital Malformationsin the Czech Republic in 2001


Výskyt vrozených vývojových vadv České republice v roce 2001

Cíl studie:
Analýza incidencí vrozených vad prenatálně a postnatálně diagnostikovaných v Českérepublice v roce 2001 a srovnání s roky 1994 - 2000.Typ studie: Retrospektivní demograficko-epidemiologická studie, Praha.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě.Metodika: Analýza incidencí vrozených vad (VV) u živě a mrtvě narozených dětí a počtů prenatálnědiagnostikovaných případů vrozených vad a chromozomálních aberací v ČR v roce 2001. Údajeo incidencích VV byly získány z dat registrovaných ve statistických hlášeních - Vrozená vada plodunebo dítěte, které jsou evidovány v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).Byla zpracována data, která byla autorskému kolektivu k dispozici koncem října letošního roku.Doplňující údaje o prenatálně diagnostikovaných případech byly získány z jednotlivých pracovišťlékařské genetiky v České republice.Výsledky: V roce 2001 se živě narodilo 90 715 dětí, zatímco v roce 2000 to bylo 90 910 dětí. Celkověbylo hlášeno 3572 dětí s VV a 457 prenatálně diagnostikovaných a pro tuto diagnózu ukončenýchpřípadů VV. Počet narozených dětí s VV v roce 2000 byl oproti tomu 3751 a počet prenatálnědiagnostikovaných a ukončených těhotenství byl 425.Závěr: Analýza výsledků z registrace VV v ČR pokračovala i v roce 2001 díky velmi dobré spoluprácis ÚZIS ČR a pracovišti lékařské genetiky. Celkový počet VV se v posledních letech zvyšuje, přestoževýkony prenatální diagnostiky u některých typů vrozených vad jsou na vysoké úrovni, která jesrovnatelná s vyspělými státy světa.

Klíčová slova:
vrozená vada, prenatální diagnostika, sekundární prevence, Downův syndrom, anencefalie,spina bifida, omfalokéla, gastroschíza, ageneze a hypoplázie ledvin


Authors: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Horáček 3,4;  D. Mašátová 5;  K. Světnicová 3
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice, Praha, ředitel Ing. J. Pubrdle 4Katedra lékařské ge 1
Published in: Ceska Gynekol 2003; (5): 321-326
Category:

Overview

Objective:
Analysis of incidences of congenital malformations (CM) in prenatal and postnataldiagnostics in the Czech Republic in 2001 and a comparison to the years 1994-2000.Design: A retrospective demographic-epidemiological study.Setting: Institute for Care of Mother and Child, Prague.Methods: Analysis of incidences ofCMand chromosomal aberrations in live- and stillbirths and theirnumber in prenatally diagnosed cases in teh Czech Republic in 2001. Data On CM incidences wereobtained form those registered in statistical reports (CM in a fetus or a child) collected through theInstitute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (UZIS). Data available by theend of October 2002 were analysed.Supplementary data on prenatal diagnostics cases were obtainedfrom particular departments of medical genetics in the Czech Republic.Results: Therewere 90,715 livebirths in 2001 compared to 90,910 livebirths in 2000. The total numberof children with CM in 2001 was 3,572 additional 457 cases were diagnosed prenatally and thepregnancies were terminated, whereas in 2000, 3,751 children withCMwere born and 425 cases werediagnosed prenatally (and pregnancies were terminated).Conslusion: Data analysis from theCMregistration in the Czech Republic has continued also in 2001due to a good collaboration with both UZIS and paticular departments of madical genetics. The totalnumber of registered CM cases in livebirths is increasing in the last years, despite of prenataldiagnostics techniques level, which is comparable to the level in the most advanced countries.

Key words:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account