Influence of Acute Urological Cases on Courseof Pregnancy


Vplyv akútnych urologických príhodna priebeh gravidity

Cieľ štúdie:
Určenie vplyvu akútnych urologických príhod (AUP) na priebeh a výsledok gravidity.Typ štúdie: Retrospektívna klinická analýza.Názov a sídlo pracoviska: 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Urologická klinika LF UPJŠa FNsP, Košice, Slovenská republika.Metodika: Rozbor údajov u 40 gravidných žien v r. 1994 - 1998 vo veku 15 - 34 rokov (priemer 24 r.).Výsledky: Maximálny výskyt AUP bol v II. resp. III. trimestri gravidity. 62,5 % pacientiek boliprimipary. Najčastejšou diagnózou bola akútna pyelonefritída (APNF) - 23 (57 %) pacientiek, častejšievpravo 4,75 : 1. Renálnu koliku malo celkovo 27 (67,5 %) pacientiek (častejšie vpravo 6 : 1). 83 %pacientiek malo potvrdenú infekciu močových ciest (IMC). 34 (85 %) pacientiek bolo liečených ATBalebo urodezinficienciami. 70 % gravidít bolo intaktných bez známok intrauterinného ohrozeniaplodu. Príznaky hroziaceho predčasného pôrodu sa vyskytli u 8 (20 %), hypotrofia plodu boladiagnostikovaná u 2 (5 %) pacientiek a 2 gravidity boli ukončené sekciou pre akútnu intrauterinnútieseň plodu. Zistili sme dvojnásobné zvýšenie predčasných pôrodov v skupine pacientiek s AUPoproti priemeru v roku 1998 v Košickom kraji. Významné bolo ohrozenie novorodenca včasnýmasfyktickým syndrómom v 1. minúte po pôrode (12,5 %).Záver: Takmer 1/3 pacientiek s AUP malo pôrodnícku komplikáciu. Najčastejší výskyt AUP bolv prvej gravidite. AUP si vyžadujú komplexné pôrodnícke a urologické vyšetrenie s príslušnouterapiou.

Klíčová slova:
akútne urologické príhody, pôrodnícke komplikácie, rizikové faktory


Authors: P. Suchánek 1;  V. Nagy 2;  Š. Lukačín 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta prof. MUDr. Š. Lukačín, PhD. 2Urologická klinika LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednosta doc. MUDr. L. Valanský, PhD. 1
Published in: Ceska Gynekol 2003; (5): 336-339
Category:

Overview

Objective:
To evaluate influence of acute urological cases (AUC) on course and results of pregnancies.Design: Retrospective clinical study.Setting: 1st Department of Gynaecology and Obstetrics, Department Urology Faculty Hospital,Košice, Slovakia.Methods: 40 pregnant women with AUC aged 15 - 34 years (average 24) which delivered at ourDepartment.Results: The most often occurrence of AUC was in the 2nd and 3rd trimester of pregnancies. 62.5%women were primiparas. The most frequent urological complication was acute pyelonephritis(APNP) - 23 (57%) patients, more often on the right side 4.75: 1. 27 patients (67.5%) had renal colic,more often presents on the right side (6:1). 83% women had infection of urinary tract (IUT). 34 (85%)women were treated by antibiotics or urodesinficiens. 70% pregnancies were closed as intactpregnancies without intrauterine risk of the fetus. Signs of premature labour had 8 patients (20%),hypotrophy of the fetus was evaluated in two patients (5%) and 2 pregnancies were terminated bycaesarean section due to intrauterine asphyxia of the fetus.We identified nearly double increase ofpremature labours in the group of women with AUC in opposition to average in 1998 at Košicedistrict. Risk of newborn early asphyxia syndrome at the 1. minute is important (12.5%).Conclusion: Almost 1/3 pregnancies with AUC have obstetrical complication. Most common incidenceof AUC is at the first gravidity, at the right side. AUC require complete obstetrical and urologicalexamination with adequate therapy.We can reduce incidence by careful prenatal care and therapy.

Key words:
acute urological cases, obstetrical complications, risk factors

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account