Antibodies against the Chlamydial Heat Shock Protein in Women with Periadnexal Adhesions


Protilátky proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu u žen s periadnexálními adhezemi

Cíl studie:
Porovnání a analýza protilátek IgG proti proteinu tepelného šoku chlamydiového původu (cHSP-60) v krevním séru žen s laparoskopicky prokázaným nálezem periadnexálních adhezí.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice v Brně.

Materiál a metody:
Protilátky proti cHSP-60 v krevním séru byly stanoveny rekombinantní enzymovou imunoanalýzou pro kvantitativní detekci IgG (cHSP60 – IgG - rELISA medac). Přítomnost protilátek byla vyjádřena semikvantitativně jako +, ++ nebo +++ pozitivní. Laparoskopické vyšetření bylo provedeno podle standardního postupu v souboru 76 žen (průměrný věk 28 ± 4,3 let) léčených pro poruchy plodnosti v Centru asistované reprodukce Gynekologicko – porodnické kliniky MU. Pro posouzení významnosti rozdílu byl proveden χ2 test pomocí programu Statcalc (EpiInfo 6) a stanovení hodnoty OR.

Výsledky:
Fyziologický nález v malé pánvi mělo ve vyšetřovaném souboru 24 žen (31,6 %), periadnexální adheze byly zjištěny u 43 pacientek (56,6 %), sactosalpinx ve 13 případech (17,1 %), endometrióza u 27 žen (35,5 %) a myomatóza u 11 žen (14,5 %). Ve skupině 33 žen bez průkazu adhezí byly cHSP-60 pozitivní u 3 žen (9,1 %), ve skupině 43 žen s periadnexálními adhezemi u 17 žen (39,5 %) a při průkazu sactosalpingu byly cHSP pozitivní u 61,5 % žen. cHSP-60 bylo silně pozitivní +++ u 8 žen s adhezemi (18,6 %), z toho u 4 pacientek se sactosalpingem (30,8 %). Při statistickém hodnocení bylo prokázáno, že ženy s adhezemi mají vysoce významně vyšší podíl pozitivních výsledků (OR = 6,54, CI interval = 1,59 – 37,81, χ2 p = 0,0028)

Závěr:
U žen s periadnexálními adhezemi byl prokázán vyšší výskyt a koncentrace protilátek proti cHSP-60. Tyto protilátky mohou vést k poruchám rovnováhy základních mechanismů při tvorbě adhezí.

Klíčová slova:
Chlamydia trachomatis, adheze, sactosalpinx, protein tepelného šoku, neplodnost, asistovaná reprodukce


Authors: I. Crha 1 ;  L. Pospíšil 2;  H. Štroblová 3;  P. Ventruba 1;  J. Žáková 1;  M. Huser 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, Masarykova univerzita, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 1;  Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, ředitel doc. MVDr. M. Toman, CSc. 2;  Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice, Brno, přednostka MUDr. A. Ševčí 3
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 127-131
Category: Original Article

Overview

Objective:
To compare and analyze IgG antibodies against chlamydial heat shock protein (cHSP60) in the blood serum of women with or without periadnexal adhesions in small pelvis.

Design:
Retrospective study.

Setting:
Department of Gynaecology and Obstetrics, Masaryk University, Brno, Veterinary Research Institute, Brno, Department of Clinical Microbiology, Faculty Hospital Brno.

Methods:
IgG antibodies against cHSP60 in the blood serum were detected by means of recombinant enzyme immunoanalysis (“cHSP60 – IgG - rELISA medac”). The presence of antibodies was expressed as +, ++ or +++ pozitive. Laparoscopy according to a standard procedure was performed in 76 women (age 28 ± 4.3 years) from couples with fertility disorders treated in the Centre of Reproductive Medicine, Department of Gynaecology and Obstetrics. Chí-square test (programme Statcalc - EpiInfo 6) and calculation of OR value were used for statistical analysis.

Results:
Twenty-four women (31.6%) had normal finding in small pelvis. Periadnexal adhesions were detected in 43 (56.6%) patients, hydrosalpinx in 13 cases (17.1%), endometriosis in 27 (35.5%) patients and uterine myomas in 11 (14.5%) women. In the group of 33 women without periadnexal adhesions cHSP-60 antibodies were pozitive in 3 women (9.1%), in 43 women with periadnexal adhesions were pozitive in 17 cases (39.5%). In 13 patients with hydrosalpinx cHSP-60 antibodies were pozitive in 61.5%. In patients with periadnexal adhesions semiquantitative pozitivity +++ was detected in 8 cases (18.6%), 4 of them with hydrosalpinx (30.8%). Statistical analysis found significantly higher presence of cHSP-60 antibodies in women with periadnexal adhesions (OR = 6.54, CI interval = 1.59 – 37.81, chí-square: p = 0.0028)

Conclusion:
Women with periadnexal adhesions have more frequent and stronger pozitivity of IgG antibodies against chlamydial heat shock protein cHSP60.

Key word:
adhesions, Chlamydia trachomatis, heat shock protein, hydrosalpinx, infertility, assisted reproduction


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2006 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account