Radical Parametrectomy in Women with Invasive Cervix Cancer after Previous Simple Hysterectomy


Radikální parametrektomie u žen s invazivním karcinomem děložního hrdla po předchozí prosté hysterektomii

Cíl studie:
Diskutovat o technice, indikaci a limitech chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla zjištěného z preparátu dělohy po prosté hysterektomii.

Typ studie:
Retrospektivní observační studie a přehled literatury.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Metodika:
Do souboru byly zařazeny ženy, u kterých byla provedena radikální parametrektomie s resekcí poševního pahýlu a pánevní lymfadenektomií. Indikací k výkonu byl nález invazivního karcinomu děložního hrdla v histologickém preparátu dělohy po provedené prosté hysterektomii.

Výsledky:
Do souboru bylo zařazeno 10 žen. Nejčastější indikací k první operaci – hysterektomii, byl CIN, u jedné ženy myomatózní děloha, u jedné ženy invazivní karcinom stadia Ia1. Celkem 2 peroperační komplikace, v obou případech léze močového měchýře, byly adekvátně ošetřeny peroperačně. V preparátech z radikální operace byla nalezena infiltrace parametrií u 2 žen a pozitivita lymfatických uzlin u 4 žen. Ani u jedné ženy nebyly řešeny pooperační komplikace. Adjuvantní radioterapie byla doporučena u 5 žen, z toho ve 3 případech pro pozitivitu lymfatických uzlin, v jednom případě pro nález reziduálního nádoru v parametriích a v jednom případě pro kombinaci obou nálezů.

Závěr a doporučení:
Radikální parametrektomie s resekcí poševního pahýlu a pánevní lymfadenektomií je jednou z alternativ dalšího postupu u žen s invazivním karcinomem děložního hrdla, diagnostikovaným z histologického preparátu po prosté hysterektomii. Peroperační morbidita výkonu je vyšší ve srovnání se standardní radikální hysterektomií, většina komplikací je však snadno řešitelná peroperačně. Nejdůležitějším kritériem při výběru vhodných pacientek je hloubka invaze nádoru do stromatu děložního hrdla. V našem souboru umožnilo dokončení radikálního operačního výkonu upustit od ajduvantní radioterapie u poloviny žen.

Klíčová slova:
karcinom děložního hrdla, parametrektomie


Authors: D. Cibula 1;  P. Freitag 1;  P. Mareš 2;  J. Svárovský 1;  M. Janoušek 1;  D. Fischerová 1;  J. Sláma 1;  M. Strunová 1;  M. Zikán 1 ;  N. Jančárková 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Onkologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Petruželka, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 122-126
Category: Original Article

Overview

Objective:
Evaluate technique, indications and limits of surgical procedure in the treatment of cervical cancer diagnosed from uterus specimen from simple hysterectomy.

Design:
Retrospective observational study, review of literature.

Settings:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Medical Faculty and General Faculty Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic.

Methods:
Women following radical parametrectomy with upper vaginectomy and pelvic lymphadenectomy were enrolled to the study. In all patients unexpected invasive cervical cancer was found from the uterus specimen after simple hysterectomy.

Results:
Together 10 patients were enrolled to the study. CIN was the indication for primary hysterectomy in all but two patients. There were two operative complications, cystostomy in both cases, treated properly during surgery. In the specimen from radical procedure residual tumor in parametria was found in 2 cases, and metastasis to pelvic nodes in 4 cases. There was no postoperative complication. Adjuvant radiotherapy was recommended in 4 patients due to positive lymph nodes, in one case due to residual tumor in parametria, and in one case for both reasons.

Conclusions:
Radical parametrectomy with upper vaginectomy and pelvic lymphadenectomy should be considered as an alternative solution in patients following simple hysterectomy with unexpected finding of invasive cervical cancer. Morbidity of the procedure is higher in comparison to standard radical hysterectomy, however majority of complications are easy to repair. The most significant criteria for patient’s selection for surgical approach is a depth of invasion to cervical stroma. In our group radical procedure obviated the need for radiotherapy in half of the patients.

Key words:
cervical cancer, parametrectomy, occult cervical cancer


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 2

2006 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account