Progression and Regression Low Grade Intraepitelial Squamous Lesions in Context of Positivity of High Risk Human Papillomavirus


Progrese a regrese low grade intraepiteliálních skvamózních neoplazií v závislosti na přítomnosti HPV HR virů

Cíl studie:
Zhodnocení regrese, progrese histologicky ověřených lehkých stupňů skvamózních intraepiteliálních lézí (LG SIL) u žen do 35 let věku v závislosti na pozitivitě onkogenních typů humánních papilomavirů (HPV HR). Posouzení senzitivity cytologie a HPV HR testace u žen s LG SIL.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzita Karlova, Praha, 2. LF a Fakultní nemocnice Motol, Praha.

Soubor a metodika:
Do studie bylo zařazeno 166 žen s cytologickým nálezem SIL low nebo opakovaným nálezem ASC-US. Pod kontrolou expertní kolposkopie byly provedeny u všech žen 1 až 3 punch biopise a HPV HR testace. Ženy s histologicky ověřenou LG SIL byly dispenzarizovány v intervalu 6 měsíců.

Výsledky:
Punch biopsie prokázala ve 120 případech LG SIL. Senzitivita cytologie pro LG SIL byla 72,3 % a senzitivita HPV HR testace byla 60,2 %. Celkem 84 žen (70 %) bylo HPV HR pozitivních. Ve 20 případech (23 %) s LG SIL a pozitivitou HPV HR došlo k regresi, u HPV HR negativních žen bylo 18 (50 %) regresí. Rozdíl je statisticky významný (p = 0,0094). Progrese nálezu byla ve skupině HPV HR pozitivních zaznamenána ve 24 případech (tj. v 29 %), u HPV HR negativních došlo k progresi pouze ve 4 případech (11 %). Tento rozdíl je na hranici statistické významnosti (p = 0,058). Během dispenzarizace nedošlo u žádné ženy k progresi do carcinoma in situ nebo invazivního karcinomu.

Závěr:
Onkologická cytologie je standardem pro vyhledávání LG SIL u žen do 35 let a přínos HPV HR testace pro detekci LG SIL je v této věkové kohortě malý. Přínos HPV HR testace pro stanovení rizika progrese či regrese je větší, ale pozitivita HPV HR testace u LG SIL by v této věkové skupině neměla vést k rozhodnutí o provedení konizace.

Klíčová slova:
LG SIL, HPV HR testace, follow up, progrese, regrese


Authors: H. Robová 1 ;  L. Rob 1 ;  M. Pluta 1;  J. Kačírek 1;  V. Slavík 2;  P. Škapa 3;  E. Hamšíková 4;  R. Tachezy 4
Authors‘ workplace: Gynekologicko porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Centrum onkologické prevence, Praha 2;  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha 3;  Oddělení experimentální virologie ÚHKT, Praha 4
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(5): 347-350
Category: Original Article

Overview

Objective:
Evaluation of regression and progression of histologically confirmed low grade squamous intraepithelial lesions (LG SIL) in women under the age of 35 in context of positivity of high risk human papillomavirus (HPV HR). Evaluation of sensitivity of PAP smear and HPV HR test in women with LG SIL.

Design:
Prospective study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University Prague, 2nd Medical Faculty, University Hospital Motol.

Patients and methods:
166 women with SIL low or repeated ASC-US PAP smear were included to the study. 1 to 3 punch biopsy under the expert colposcopy and HPV HR test were performed in all women. Follow up were done every 6 month in all women with histologically confirmed LG SIL.

Results:
LG SIL was detected in 120 women. Sensitivity of PAP smear was 72.3 % and sensitivity of HPV HR test 60.2 % in women with LG SIL. 84 women (70 %) were HPV HR positive. Regression of LG SIL was detected in 20 (23 %) HPV HR positive women and in 18 (50 %) HPV HR negative women. This difference is statistically significant (p = 0,0094). Progression of LG SIL was detected in 24 (29 %) HPV HR positive women and in 4 (11 %) women HPV HR negative women. This difference is borderline statistically significant (p = 0.058). Progression of LG SIL to the carcinoma in situ or invasive cancer had not been detected during follow up period.

Conclusion:
PAP smear is a standard for LG SIL detection in women under the age of 35 and HPV HR test is not so important for LG SIL detection in this group of women. HPV HR test could be useful for prediction of the risk of progression, but positivity of HPV HR in LG SIL cannot indicate surgical treatment (conisation) in this cohort of women under the age of 35.

Key words:
LG SIL, HPV HR test, follow up, progresion, regresion


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account