Lycopene Therapy in Male Infertility


Lykopen v terapii mužské neplodnosti

Cíl práce:
Shrnutí současných znalostí o lykopenu v léčbě mužského faktoru neplodnosti.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc.

Metodika:
Zpracování údajů z literatury.

Závěr:
Článek popisuje výskyt, biochemii, metabolismus lykopenu a jeho roli v reprodukčním zdraví mužů.

Klíčová slova:
lykopen, oxidační stres, andrologický faktor neplodnosti, prostazomy


Authors: I. Oborná 1;  H. Fingerová 1;  M. Hajdůch 2;  M. Svobodová 1;  J. Březinová 1;  J. Vostálová 3;  J. Novotný 4
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Laboratoř experimentální medicíny LF UP Olomouc přednosta doc. MUDr. M. Hajdúch, Ph. D. 2;  Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc přednosta prof. MUDr. V. Šimánek, DrSc. 3;  Ústav biologie LF UP Olomouc přednosta doc. RNDr. V. Divoký, Ph. D. 4
Published in: Ceska Gynekol 2007; 72(5): 326-329
Category: Original Article

Overview

Objective:
To summarize available data concerning lycopene and male infertility treatment.

Design:
Review article.

Setting:
Dept. of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Olomouc.

Methods:
Compilation of published data from scientific literature.

Conclusions:
The article describes occurrence, biochemistry, metabolism of lycopene and its role in male reproductive health.

Key words:
lycopene, oxidative stress, male infertility, prostasomes


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account