Birth plan – legal and medical aspects


Authors: A. Erdősová 1 ;  P. Gašparová 2 ;  Z. Ballová 2 ;  E. Dosedla 2
Authors‘ workplace: Ústav medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika 1;  Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a Nemocnice AGEL Košice-Šaca a. s., Slovenská republika 2
Published in: Ceska Gynekol 2024; 89(1): 61-65
Category:
doi: https://doi.org/10.48095/cccg202461

Overview

A birth plan is a document that defines mother’s preferences and expectations regarding childbirth and early puerperium. The purpose of the birth plan is to establish communication about mother’s birth wishes and to properly convey them to the health care providers. With increasing computerization of society, birth plan is currently the subject of heated debate. In this article, we present historical view of the birth plan, as well as current legislation regarding the birth plan, as we do not consider legal awareness of obstetricians to be sufficient at the moment. The purpose of this article is to appeal to the professional public so they have up-to-date information about the birth plan, especially in discussions with patients, but also during forensic procedures. The preservation of excellent perinatological results under our circumstances is only possible by providing professional, empathetic and very intimate health care in hospital institutions.

Keywords:

informed consent – birth plan – labor – maternal choice


Sources

Literatúra

1. Simkin PP. Birth plans: after 25 years, women still want to be heard. Birth 2007; 34 (1): 49–51. doi: 10.1111/j.1523-536X.2006.00126.x.

2. Simkin P, Reinke C. Planning your baby’s birth. Minneapolis, MN: International Childbirth Education Association 1980.

3. Dosedla E, Richnavský J, Grendelová A et al. Popôrodné krvácanie – definícia, príčiny. Gynekol prax 2014; 12 (4): 188–190.

4. WHO – World Health Organization Department of Reproductive Health and Research. Care in normal birth: A practical guide. Geneva: World Health Organization 1999.

5. Dosedla J. Tehotenstvo, pôrod, šestonedelie. Trnava: vlastním nákladem 1946.

6. Rooks JP. Midwifery and childbirth in America. Philadelphia: Temple University Press 1997.

7. Lamaze International. Position paper: promoting, supporting, and protecting normal birth. J Perinat Educ 2007; 16 (3): 11–15. doi: 10.1624/105812407X217084.

8. Kitzinger S. Letter from England – birth plans. Birth 1992; 19 (1): 36–37. doi: 10.1111/j.1523-536x.1992.tb00373.x.

9. Ondeck DA. Case management: more important than ever with prospective payment. Home Care Provid 2000; 5 (5): 166–180. doi: 10.1067/mhc.2000.110689.

10. Declercq E, Sakala C, Corry MP et al. Listening to Mothers: Report of the First National U.S. Survey of Woman’s Childbearing Experiences. Maternity Center Association by Harris Interactive. 2002 [online]. Available from: https: //nationalpartnership.org/wp-content/uploads/2023/ 02/listening-to-mothers-i_2002.pdf.

11. Davis-Floyd R. Birth as an american rite of passage. California, US: University of California Press 1992.

12. Khunpradit S, Lumbiganon P, Jaipukdee J et al. Non‐clinical interventions for reducing unnecessary caesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2005; 2018 (9): CD005528. doi: 10.1002/14651858.CD005528.

13. Freedman LP. Using human rights in maternal mortality programs: from analysis to strategy. Int J Gynaecol Obstet 2001; 75 (1): 51–61. doi: 10.1016/s0020-7292 (01) 00473-8.

14. Čl. 12 a súvisiace Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, publ. ako VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 10. mája 1976 č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. 2024 [online]. Dostupné z: https: //www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/120/.

15. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General comment no. 14: The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 2000.

16. WHO – World Health Organization. Prevencia a eliminácia neúcty a zneužívania práv pri pôrode pri ústavnej starostlivosti. Geneva: World Health Organization 2014.

17. K tomu pozri články 7,19,24 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (CCPR), publikovaného ako VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí z 10. mája 1976 č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; tiež články 2, 5, 10, 13, 23, 24 Dohovoru o právach dieťaťa, prijatého a otvoreného na podpis, ratifikáciu a pristúpenie rezolúciou Valného zhromaždenia z 20. novembra 1989, Oznámenie federálneho Ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa, tiež čl. 6 Charty Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva týkajúci sa reprodukčných a sexuálnych práv, Správa Vysokého komisára OSN k preventabilnej materskej morbidite a mortalite a ľudským práva, 2010, čl. 5 Oviedskeho dohovoru, čl. 3 a 7 Charty základných práv EÚ. 2024 [online]. Dostupné z: https: //www.slov-lex.sk/.

18. Bazzano LA, Durant J, Brantley PR. A modern history of informed consent and the role of key information. Ochsner J 2021; 21 (1): 81–85. doi: 10.31486/toj.19.0105.

19. Humeník I. Informovaný súhlas – základné východiská. Onkológia pre prax, právne minimum pre onkológov. Onkológia 2015; 10 (1): 57–58.

20. Zákon o zdravotnej starostlivosti, k tomu pozri aj Sobihard J et al. Správne právo – osobitná časť. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex 2010: 205–2010.

21. Bohdan J. Informace o zdravotním stavu, poučení a souhlas pacienta. Zdravotnictví a právo 2003; 9: 8–18.

22. Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny (Dohovor o ľudských právach a biomedicíne alebo tiež ďalej tzv. „Oviedsky dohovor“), ktorý je zároveň najdôležitejším dokumentom prijatým na medzinárodnej úrovni, upravujúci inštitút informovaného súhlasu pacienta, a ktorým je Slovenská republika viazaná. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako oznámenieMinisterstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z. z. a v zmysle čl. 7 ods. 5 úst. zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, má ako medzinárodná zmluva o ľudských právach prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. 2024 [online]. Dostupné z: https: //www.slov-lex.sk/.

23. Biomedicine and human rights. The Oviedo Convention and its additional protocols. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2009.

24. Active Citizenship Network, Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv. Európska charta práv pacientov. Prednesené 15. novembra 2002 v Bruseli. 2023 [online]. Dostupné z: http: //www.aopp.sk/storage/app/media/stanovy/Europska_charta_prav_pacientov.pdf.

25. Práva pacientov v Charte práv pacienta v SR. Slovensko.sk, ústredný portál verejnej správy. Zverejnené 30. júna 2015. 2023 [online]. Dostupné z: https: //www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_prava-pacientov/#pravapacientovzakotvene.

26. Rice S. Patients, beware of wrong-side surgeries, CNN Health +. Zverejnené 28. 4. 2011. 2023 [online]. Dostupné z: http: //edition.cnn.com/2011/HEALTH/04/28/ep.wrong.side.surgery/index.html.

27. Making a birth plan. 2024 [online]. Available from: https: //www.pregnancybirthbaby.org.au/making-a-birth-plan.

28. Philipsen NC, Haynes DR. The similarities between birth plans and living wills. J Perinat Educ 2005; 14 (4): 46–48. doi: 10.1624/105812405X72 339.

29. Dailey K. How to Create a birth plan. 2024 [online]. Available from: https: //www.webmd.com/baby/guide/how-to-create-a-birth-plan.

30. Ahmadpour P, Moosavi S, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S et al. Effect of implementing a birth plan on maternal and neonatal outcomes: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2022; 22 (1): 862. doi: 10.1186/s12884-022-05199-5.

31. Making a birth plan for parents and birth teams. 2024 [online]. Available from: https: //www.rocketlawyer.com/family-and-personal/health-and-medical/healthcare-decisions/legal-guide/making-a-birth-plan-for-parents-and-birth-teams.

32. Ahmadpour P, Mosavi S, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S et al. Evaluation of the birth plan implementation: a parallel convergent mixed study. Reprod Health 2020; 17 (1): 138. doi: 10.1186/s12978-020-00989-6.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account