Hysteroskopická resekce submukózníchmyomů při abnormálním děložním krvácení:výsledky čtyřleté prospektivní studie


Hysteroscopic Resection of Submucous Myomas inAbnormal Uterine Bleeding: Results of a Four-yearProspective Study

Objective:
The evaluation of the effect of transcervical resection of submucous myoma/s in pati-ents with abnormal uterine bleeding.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1st Medical Faculty, Charles University andGeneral Faculty Hospital in Prague, Czech Republic.Methods: 45 patients with resected submucous myoma/s within the period 1995-1998 were selec-ted. Patients in whom resection of myoma was combined with endometrial ablation were exclu-ded. The average age of the cohort was 43 years (29-53). In 37 patients (82%) therapeuticalcurettage was performed for severe bleeding in the past (3 procedures on average, interval 1-7). In16 patients (36%) transfusion was administered in the treatment of anaemia secondary to abnor-mal uterine bleeding in the past. Hysteroscopy, ultrasound scan or both techniques were used todiagnose and classify myomas. In 39 patients 1 myoma was resected, in 6 patients 2 myomas. In 12(27%) patients myoma of 0°, in 29 (64%) of I° and in 4 (9%) of II° has been diagnosed according tothe ESH classification. In case of several myomas, the classification was based on the one of thehighest degree. Surgery was performed in the early proliferative phase of the menstrual cycle.Purisol (sorbitol and mannitol) was used as a distension medium. Myomas were resected usingloop high frequency electroendoresection technique. In 3 (7%) patients myomas of ESH II° wereresected in more steps - in 2 cases (5%) in 2 steps and in 1 case (2%) in 3 steps. In patients withmyomas classified as a 0° and I°, only the character of menstrual cycle has been monitored aftersurgery. Ultrasound investigation was performed in patients with myomas of II° 3 months aftersurgery.Results: The bleeding was controlled in terms of eumenorrhoea or hypomenorrhoea in all 45patients (100%). Ultrasound investigation showed no residual myoma in any of 4 patients afterresection of II° myoma. One case fluid overload syndrome of minor degree was documented as theonly complication.Conclusion: Hysteroscopic high frequency endoresection is a safe and effective method and met-hod of choice in the treatment of submucous myomas in patients with abnormal uterine bleeding.The high success rate in our cohort is certainly influenced by the number of patients includedand by the length of follow-up.

Key words:
operative hysteroscopy, myoma, fibroma, abnormal uterine bleeding


Autoři: D. Kužel;  D. Tóth;  Z. Fučíková;  D. Cibula;  H. Hrušková;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (6): 363-367
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjištění terapeutického účinku transcervikální resekce submukózního myomu/ů u pa-cientek s nepravidelným děložním krvácením.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, 128 51 Praha 2, Česká republika.Soubor a metodika: Soubor tvoří 45 pacientek, u kterých byl resekován submukózní myom/y v le-tech 1995-1998. Do souboru nebyly zařazeny pacientky, u kterých byla kombinována resekcemyomu/ů s ablací endometria. Věkový průměr pacientek souboru byl 43 let (29-53). U 37 (82 %)pacientek byla anamnesticky provedena terapeutická kyretáž pro krvácení, průměrně 3 (1-7).U 16 (36 %) pacientek byly anamnesticky podány průměrně 2 (1-6) transfuze při sanaci anémiev souvislosti s děložním krvácením. Myomy byly diagnostikovány a klasifikovány hysteroskopic-ky, ultrazvukem nebo oběma vyšetřovacími technikami. U 39 pacientek byl resekován 1 myom, u 6pacientek 2 myomy. Podle ESH (Eur. Society of Hysteroscopy) klasifikace byl u 12 (27 %) pa-cientek myom 0°, u 29 (64 %) I° a u 4 (9 %) II°. Při nálezu více myomů byla klasifikace dána vyššímstupněm. Resekce byly časovány do časné proliferační fáze menstruačního cyklu. Distenčnímmédiem byl Purisol (sorbitol a manitol). Myomy byly resekovány technikou vysokofrekvenčníelektroendoresekce kličkou. U 3 (7 %) pacientek byly myomy ESH II° resekovány ve více fázích,a to 2 (5 %) myomy ve 2 fázích a 1 (2 %) myom ve 3 fázích. U pacientek s ESH klasifikací 0° a I° bylpooperačně kontrolován pouze charakter děložního krvácení, pacientky s myomy II° byly kontro-lovány ultrazvukem v odstupu 3 měsíců po výkonu.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se