Vede užívání psychotropních látek k rizikovému sexuálnímu chování?


Use of psychoactive substances and risk sexual behavior

Objective:
Present influence of illicit drug and alcoholon risk sexual behavior of young women in Prague and Central Bohemia.

Design of the study:
Prospective study.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, Teaching Hospital and 2nd Medical Faculty of Charles University in Prague.

Methods:
The study participats were 400 sexual active women between 16 and 35 years of age living in Prague and Central Bohemia. All participants were asked via questionnaire illicit drugs and alcohol experience, number of sexual partners, sexual behavior and use condom.

Results:
Women using illicit drugs or alcohol had higher number of sexual partners. 1/3 said that drinking or drug use has influenced their decisions about sex and sexual behavior and unprotected sex.

Conclusion:
Use of psychoactive substances including alcohol infuence negative sexual behavior. Cause escalated sexual activity and promiscuity, more frequently have risk and unprotected sex.

Key words:
sexual behavior, illicit drug, alcohol.


Autoři: B. Vavřinková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. L. Rob, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2011; 76(1): 56-59

Souhrn

Cíl studie:
Poukázat na vliv nelegálních drog a alkoholu na rizikové sexuální chování mladých žen v Praze a Středočeském kraji.

Typ studie:
Prospektivní práce.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Metodika:
V průběhu 16 měsíců bylo dotazníkovou metodou osloveno 400 sexuálně aktivních mladých žen ve věku 16–35 let žijících na území Prahy a Středočeského kraje. Všechny dotazníky byly vyplněny dotazovanou ženou osobně a byly zaměřeny na zkušenosti s alkoholem, drogami a na rizikové sexuální chování.

Výsledky:
Ženy užívající drogy nebo pravidelně konzumující alkohol měly v našem souboru více sexuálních partnerů. Až třetina uvedla, že v posledním roce měl alkohol nebo drogy vliv na jejich rozhodování o sexu a jejich sexuální chování. Stejně tak bylo ovlivněno jejich rozhodování o použití kondomu.

Závěr:
Užití psychoaktivních látek včetně alkoholu ovlivňuje negativně sexuální chování. Vede ke zvýšené sexuální aktivitě a promiskuitě, ženy ochotněji přistupují k méně obvyklým sexuálním praktikám, častěji praktikují rizikový a nechráněný sex.

Klíčová slova:
sexuální chování, ilegální drogy, alkohol.

ÚVOD

Drogy byly užívány nejprve jako léčivé, později jako opojné prostředky. Naši dávní předkové přistupovali k opojným vlastnostem drog obvykle s úctou a respektem jako k božským silám. Nicméně teprve s dobou velkých objevů v 19. století s rozvojem farmaceutického průmyslu a farmaceutického výzkumu dochází k opravdu masovému rozšiřování drog, zejména v Evropě a Se­verní Americe.

Mezi lidmi závislými na drogách se často objevují lidé zvědaví a zvídaví, vyhledávající nové zážitky, kteří rádi experimentují, nebojí se riskovat. Jde o chování vyhledávající senzaci nebo nové prožitky. Drogy ovlivňují všechny stránky lidského života, tedy i sex a intimní život jedinců.

Jedním z hlavních důvodů experimentů s drogami mohou být na začátku i problémy v oblasti sexu nebo prostě jen touha si intimní život obohatit, ozvláštnit. Drogy také zpočátku nechají svému uživateli poznat tu zajímavější stránku, až po čase se začnou objevovat problémy.

Od pradávna lidé využívali schopnosti některých přírodních látek navozovat stav změněného vědomí. Kromě jiného je zajímaly také jejich afrodiziakální vlastnosti, tedy schopnost povzbudit sexuální výkonnost a touhu.

Do skupiny afrodiziak patří např. různé rostliny (více než 100 druhů), některé druhy živočichů či jejich orgány, ale také látky nerostného původu. U většiny nebyla účinnost prokázána, u některých jde spíše o povzbuzení libida než efekt vyvolávající erekci.

Jednou z nejznámějších historicky dochovaných epizod cíleného zneužití omamné látky v souvislosti se sexem je zneužití právě afrodisiaka kantharidinu markýzem de Sade. Na následky jeho nevědomého nadměrného požití v bonbonech servírovaných markýzem zemřelo podle dochovaných záznamů několik pohoštěných prostitutek. 

Soubor žen a metodika

V době od ledna 2009 do konce dubna 2010 bylo dotazníkovou metodou osloveno 400 sexuálně aktivních mladých žen ve věku 16–35 let žijících na území Prahy a Středočeského kraje. Všechny dotazníky byly vyplněny dotazovanou ženou osobně při zachování anonymity a soukromí. Dotazy byla zaměřeny na zkušenosti s alkoholem, drogami a na sexuální chování.

Zkušenosti s alkoholem. Ženy byly dotazovány, zda pily alkohol v posledním roce, jestli frekvence konzumace alkoholu je nejméně jednou za měsíc a zda při jedné konzumaci vypila žena 5 a více drinků (myšleno 1 velké pivo, 2 dl vína nebo 5 cl tvrdého alkoholu). Dále byly respondentky tázány, zda alespoň jednou za měsíc byla konzumace takového charakteru, že se cítily opilé. Kategorie odpovědí byly odstupňovány od „nikdy“ po „téměř vždy“.

Zkušenosti s drogami. Ženy byly dotazovány, zda v posledním roce užívaly některou z ilegálních drog, jako kokain, pervitin, MDMA, opiáty, marihuanu. Kategorie odpovědí byly odstupňovány od „nikdy“ po „1x týdně a častěji“.

Sexuální chování. Respondentky byly dotazovány na počet sexuálních partnerů, frekvenci pohlavních styků v posledním roce a frekvenci pohlavních styků pod vlivem alkoholu nebo drog. Dále byla zjišťována frekvence pohlavních styků s použitím kondomu a frekvence pohlavních styků pod vlivem alkoholu nebo drog s po­užitím kondomu. Dále byly dotazovány na použití kondomu v případě náhodného sexuálního partnera. 

VÝSLEDKY

Do souboru bylo zahrnuto 400 sexuálně aktivních žen ve věku 16–35 let. Celkem 200 z nich mělo zkušenosti s nelegálními drogami, z toho 98 žen kouřilo marihuanu, 62 žen užívalo některou ze stimulačních drog a 40 žen mělo zkušenost s opiáty (tab. 1).

Tab. 1. Složení souboru s ohledem na užívání ilegálních drog
Složení souboru s ohledem na užívání ilegálních drog

Z dotázaných žen jich 75 % uvedlo, že konzumovaly alkohol alespoň jedenkrát v průběhu posledního roku, z toho 15 % vypilo 5 a více drinků při jedné konzumaci alespoň jednou za měsíc. Celkem 29 % dotázaných mělo alespoň jednou za měsíc známky opilosti nebo intoxikace alkoholem (tab. 2).

Tab. 2. Konzumace alkoholu v průběhu posledního roku
Konzumace alkoholu v průběhu posledního roku

Při hodnocení vlivu ilegálních drog na sexuální chování jsme zjistili, že ve skupině žen bez drogové zkušenosti mělo v posledním roce 20 žen (tedy 10 %) více než 2 sexuální partnery, ve skupině žen užívajících marihuanu to bylo 50 žen, tedy 51 %, mezi uživatelkami stimulancií 22 žen, tedy 35 %, a ve skupině uživatelek opiátů 18 žen, tedy 45 %. Ze skupiny žen konzumujících alkohol v množství 5 a více drinků více než jednou za měsíc jich 37 % rovněž uvedlo více než 2 sexuální partnery v posledním roce (tab. 3).

Tab. 3. Počet sexuálních partnerů v závislosti na konzumaci alkoholu a drog (více než 2)
Počet sexuálních partnerů v závislosti na konzumaci alkoholu a drog (více než 2)

Až jedna třetina dotazovaných žen uvedla, že konzumace alkoholu nebo drog měla v průběhu posledního roku vliv na její rozhodování ohledně sexu. Pod vlivem alkoholu nebo drog „zašlo dále“ v sexuálních praktikách než plánovalo 21 % žen. Kondom, jako bariérovou antikoncepční metodu a metodu ochrany proti sexuálně přenosným chorobám, používalo pravidelně 11,5 % žen. Při sexu pod vlivem alkoholu nebo drog použilo kondom 10,4 % žen. Při sexu s náhodným partnerem pod vlivem alkoholu nebo drog použilo kondom 19,3 % žen. Ženy, které alkohol nekonzumovaly, rovněž popíraly náhodný pohlavní styk. 

DISKUSE

Alkohol je nejrozšířenější společensky tolerovanou drogou. Po požití alkoholu následuje zpravidla zpočátku zvýšené sebevědomí s veselou náladou a nižší schopností sebeovládání a kritického náhledu. Dochází k odbourávání zábran, zvýšenému sexuálnímu apetitu u obou pohlaví, alkohol v nižších dávkách usnadňuje navazování sexuálních vztahů. Muži i ženy pod vlivem alkoholu ochotněji přistupují k méně obvyklým sexuálním praktikám, častěji praktikují rizikový a nechráněný sex [2, 4]. Rovněž v našem souboru 21 % žen uvedlo, že pod vlivem alkoholu souhlasily se sexuálními praktikami, které pro ně nejsou zcela běžné.

Pokud jde o sexuální agresivitu – nízké dávky alkoholu agresivitu spíše stupňují, vyšší dávky naopak tlumí, s množstvím požitého alkoholu však přibývají epizody snížené kontroly chování. Zcela evidentní je ztráta zábran v důsledku vlivu alkoholu. Udává se, že v polovině případů znásilnění byl buď pachatel, nebo oběť pod vlivem alkoholu.

Psychotropní efekt opiátů je celkově zklidňující. Klasickým představitelem skupiny opiátů je diacetylmorfin – heroin. Závislost na heroinu je spojena s vysoce rizikovým sexuálním chováním. Velmi častým jevem je sex za drogu. Nedostatek peněz nutí dále ženy, aby si prostředky obstarávaly prostitucí. Obvykle jsou jejich „pasáci“ současně dealery heroinu a jejich výhradními dodavateli. Závislost a obavy z nástupu abstinenčních příznaků nutí ženy často k ústupkům a rizikovému chování, např. k sexu bez kondomu. Je prokázána zvýšená incidence infekčních chorob (HIV, hepatitida C) a sexuálně přenosných chorob. Ve studiích sledujících počet sexuálních partnerů a míru rizikového chování v závislosti na užívání návykových látek bylo prokázáno, že uživatelé heroinu mají v průběhu jednoho roku více sexuálních partnerů. Jistě se do tohoto počtu promítá i větší míra poskytování sexuálních služeb za úplatu. Dále bylo prokázáno, že lidé závislí na opioidech provozují ve větší míře sex bez kondomu. Častější nechráněný styk udávají ženy v porovnání s muži [5]. Všechny změny, které probíhají pod vlivem heroinu a většiny dalších opiátů v oblasti sexuality, se řadí mezi vlivy negativní. Dochází ke ztrátě libida u mužů i u žen. Dlouhodobí uživatelé heroinu často nebývají vůbec sexuálně aktivní.

Klasickým představitelem skupiny stimulačních drog je kokain. Kokain rozvolňuje zábrany a usnadňuje navazování sexuálních vztahů. V menších dávkách obvykle zvyšuje chuť na sex u obou pohlaví, usnadňuje erekci a zintenzivňuje prožitek orgasmu. Dodává také energii pro déle trvající sexuální aktivitu. Vystupňovaná sexuální touha může vést u žen až k hypersexuálnímu chování, které není okolím obvykle akceptováno, ženy se stávají až nymfomanickými. Pod vlivem kokainu přistupují ženy i muži také častěji k rizikovějšímu chování a netradičním praktikám (skupinový sex, výměna partnerů apod.). Ve větších dávkách může kokain stále ještě vyvolávat zvýšenou chuť na sex, ale snižovat reálné schopnosti, a to především u mužů.

Mezi stimulační drogy patří i naše nejrozšířenější droga metamfetamin – pervitin. Metamfetamin, stejně jako amfetamin, zvyšuje touhu po sexu. Stimulanty obecně prodlužují dobu trvání sexuálního styku, dodávají energii k většímu výkonu a oddalují orgasmus. Objevuje se také často větší kreativita spojená se širokým spektrem se­xuálních praktik, často i netradičních nebo považovaných běžně za nepřijatelné, jako je skupinový sex, sado- či masochistické praktiky apod. Intoxikace snižuje zábrany a rozvolňuje hranice, proto je pervitin užíván na povzbuzení odvahy k seznámení za účelem sexuálního styku.

Na druhou stranu bývá těžké dosáhnout uspokojení zvýšené chuti na sex. Myšlenka na sex se při intoxikaci stává vtíravou, a tedy velmi nepříjemnou především pro toho, kdo nemá možnost kýženého sexuálního vybití. To se stává hlavně dlouhodobým uživatelům. Výzkumy ukazují, že uživatelé pervitinu obou pohlaví mají větší sklon k občasným homosexuálním stykům a nezvykle velké procento se považuje za bisexuály. Spolu s praktikami, jako je skupinový nebo anální sex, větší promiskuitou a delším trváním koitu, tvoří tento fakt výsledný obraz pervitinu jako jedné z nejrizikovějších omamných látek z hlediska přenosu HIV a sexuálně přenosných chorob [5]. Celkem 35 % uživatelek stimulancií v našem souboru mělo více než 2 sexuální partnery v posledním roce a až třetina uváděla vliv drogy na jejich rozhodování o sexuálních praktikách.

U žen je často důležitější emocionální složka sexu než samotný výkon. Ta je však pervitinem naopak utlumována. Ženy obvykle uvádějí absenci prožitku blízkosti s partnerem. Vinou dlouhého trvání koitu po užití pervitinu trpí také ženy často mechanickým poraněním pohlavních orgánů. Nezřídka se též stává, že nesouhlasí s některými praktikami vyžadovanými partnerem, a pod vlivem drogy jsou k nim nuceny. Výskyt znásilnění a zneužití v anamnéze uživatelek pervitinu je velmi vysoký.

Další stimulační drogou je tzv. ecstasy (MDMA), chemicky 3,4-methylendioxyamphetamin

Při intoxikaci dochází k intenzivním pocitům vřelosti a lásky k celému okolí, a nejvíc samozřejmě k sexuálnímu partnerovi. Někteří uživatelé se cítí být více fyzicky vzrušení, jiní naopak. Pocit lásky k celému světu zvyšuje pravděpodobnost rizikového sexuálního chování, ať už ve výběru partnera, nebo v nepoužití kondomu. Stejně jako u alkoholu končí vztahy navázané pod vlivem MDMA často pozdější deziluzí. Ani extáze nefunguje jako afrodiziakum, i když to od ní uživatelé někdy očekávají. U žen může pod jejím vlivem dojít k oddálení orgasmu [3].

Cannabis sativa (konopí seté) je jednoletá dvoudomá rostlina. Je zdrojem tetrahydrocannabinolu – THC. Je to nejstarší rostlina, která byla pěstována pro psychotropní účinky. Marihuana byla od nepaměti užívána pro svou schopnost ulehčit tíhu reality a měnit smyslové vnímání. Pokud je intoxikace příjemná, je zážitek ze sexu bohatší, dochází k lepšímu emočnímu „napojení“ s partnerem. Obvykle se také prodlužuje doba potřebná k dosažení orgasmu u obou pohlaví, což může být vnímáno pozitivně.

Kanabinoidům jsou často připisovány afrodiziakální účinky, jde však o mýtus. U obou pohlaví sice často dochází ke zvýšenému sexuálnímu apetitu (do určitého stupně intoxikace), schopnost erekce u mužů a dosažení orgasmu u obou pohlaví se marihuanou ale spíše oddaluje, někdy dokonce vede k anorgasmii. Chronické užívání marihuany prokazatelně přechodně a vratně ovlivňuje reprodukční funkce mužů i žen. Kuřáci konopí mají dvakrát více sexuálních partnerů než nekuřáci. U žen kouření marihuany rovněž vede ke zvýšené sexuální aktivitě a promiskuitě, výrazně se u nich ale kouřením marihuany snižuje zodpovědnost při sexu, zvyšuje se rizikové chování a uživatelky této drogy bývají sedmkrát častěji nakaženy pohlavní chorobou než nekuřačky [1]. 

ZÁVĚR

Naše práce byla sondou do sexuálního života mladých žen. Je zřejmé, že všechny nejčastěji zneužívané návykové látky ovlivňují sexuální chování spíše negativně, nejrozšířenější legální drogu, tedy alkohol, nevyjímaje. Pod vlivem psychotropních látek se u žen výrazně snižuje odpovědnost při navazování sexuálních vztahů, což v konečném důsledku zvyšuje riziko nechtěné gravidity a infekce sexuálně přenosnými chorobami.  

MUDr. Blanka Vavřinková

Gynekologicko-porodnická klinika

2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 85

150 00 Praha 5

mail: blanka@vavrinkova.cz  


Zdroje

1. Brodbeck, J., Matter, M., Moggi, F. Association between cannabis use and sexual risk behavior among young heterosexual adult. AIDS Behav, 2006, 10(5), p. 599-605.

2. Cavazos-Rehg, PA., Spitznagel, EL., Bucholz, KK., et al. The relationship between alcohol problems and dependence, conduct problems and diagnosis, and number of sex partners in a sample of young adults. Alcohol Clin Exp Res 2007, 31(12), p. 2046-2205.

3. Gerressu, M., Stephenson, JM. Sexual behaviour in young people. Curr Opin Infect Dis, 2008, 21(1), p. 37-41.

4. Hendershot, CS., Stoner, SA., George, WH., Norris, J. Alcohol use, expectancies, and sexual sensation seeking as correlates of HIV risk behavior in heterosexual young adults. Psychol Addict Behav, 2007, 21(3), p. 365-372.

5. Staton, M., Leukefeld, C., Logan, TK., et al. Risky sex behavior and substance use among young adults. Health Soc Work 1999, 24(2), p. 147-154.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se