Specializační vzdělávání v gynekologii a porodnictví na lékařských fakultách: 2012–2013


Doctor’s specialty training in obstetrics and gynecology at university medical schools: 2012–2013

Objective:
The paper addresses transfer of doctor’s specialty training from the national Institute of postgraduate medical education (IPVZ) to University Medical Schools (UMS) with the special focus to Obstetrics and Gynecology (OG).

Methods:
The National Specialty Board (NSB) has been established. NSB tasks include definition of inclusion criteria and process of specialty choice at UMS. In OG specialty there are defined mid-term and final postgraduate training courses and other requirements for final specialty exam (FSE) – in particular trainee´s scientific work and surgery done with the supervision of NTB member. The system of FSE, its content, application, reimbursement and mechanisms are described in details.

Results:
In the whole country in 2012 there have been done 864 FSE in all basic medical specialties, which took place at seven UMS. Autumn semester terms has been utilized significantly more than spring terms (57% vs. 43%). There have been differences in the numbers of specialties and also numbers of candidates in each specialty among different UMS. In total 94% of applicants succeed in the FSE. In 2012 within OG specialty training there has been held 56 FSE – 24 exams on five UMS in spring term and 32 (57%) exams only on two UMS in autumn term. In the spring 2013 FSE were organized on 1st LF UK in Prague with 23 applicants, from which 22 successfully passed. During autumn 2013 the FSE in OG will be held on LF UP in Olomouc with 44 applicants for final postgraduate training course and 39 candidates for FSE.

Conclusion:
Within OG specialty the transfer of doctor’s specialty training from IPVZ to UMS has been successfully managed. The NSB in OG specialty closely cooperates with past IPVZ and the Accreditation Commission of the Czech Ministry of Health. Thus continuity, quality and continuous enhancement of specialty training program in OG in Czech Republic is assured.

Keywords:
doctor’s specialty training – gynecology and obstetrics – specialty postgraduate courses – specialty certification system


Autoři: P. Ventruba 1,2;  J. Feyereisl 3,4;  P. Janda 5;  E. Kučera 6;  A. Martan 7 ;  Z. Novotný 8;  R. Pilka 9;  L. Rob 10 ;  Z. Rokyta 8;  J. Špaček 11;  J. Tošner 11
Působiště autorů: Specializační oborová rada gynekologie a porodnictví, předseda prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA 2;  Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3;  Ústav péče o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 4;  Odbor vzdělávání a vědy MZ ČR, Praha, ředitel JUDr. P. Janda 5;  Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. E. Kučera, CSc. 6;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, CSc. 7;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Novotný, CSc. 8;  Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D. 9;  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. L. Rob, CSc. 10;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Špaček, Ph. D. 11
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(5): 486-490
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Práce řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity, resp. na 7 lékařských fakult (LF) u základních oborů se zaměřením na gynekologii a porodnictví.

Metodika:
Je definována specializační oborová rada a její úkoly, popsán postup při zařazení do specializačního vzdělávání na LF a výběr vzdělávacího programu. V rámci oboru gynekologie a porodnictví jsou uvedeny kmenové a předatestační kurzy. Podrobně se práce zabývá požadavky na atestační práci a atestační operace. Jsou rozvedeny termíny a místa atestačních zkoušek (AZ), metodika přihlášek, plateb a průběhu AZ.

Výsledky:
V roce 2012 proběhlo na sedmi LF v ČR ve všech základních oborech celkem 864 atestačních zkoušek, kdy jarní termíny využilo výrazně méně uchazečů (43 %) než podzimní (57 %). Lišily se počty atestačních oborů na jednotlivých LF, stejně jako počty uchazečů v základních oborech. Celkem uspělo 94 % uchazečů. V gynekologii a porodnictví proběhlo v roce 2012 celkem 56 atestačních zkoušek. V jarním termínu 2012 se konalo na pěti LF 24 atestací a v podzimním termínu se konaly AZ pouze na dvou LF – 32 AZ (57 %). Na jaře 2013 se konal předatestační kurz a atestační zkoušky na 1. LF UK Praha. Z 23 přihlášených uspělo 22 lékařů. V podzimním termínu 2013 se AZ budou konat na LF UP v Olomouci, kdy je přihlášeno 39 kolegů na kurz a 41 uchazečů k AZ.

Závěr:
Převedení organizace AZ základních oborů specializačního vzdělávání lékařů z IPVZ na LF v našem oboru proběhlo úspěšně. SOR gynekologie a porodnictví úzce spolupracuje s naší Katedrou IPVZ a Akreditační komisí MZ ČR. Je zachována kontinuita specializačního vzdělávání a pokračuje proces kultivování vzdělávacího programu.

Klíčová slova:
specializační vzdělávání – gynekologie a porodnictví – atestace – kurzy

ÚVOD

Dne 27. září 2011 uzavřelo Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) veřejnoprávní smlouvy s UK v Praze, MU v Brně a UP v Olomouci, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity, resp. na 7 lékařských fakult (LF). Smlouva se týká výhradně základních oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů s výjimkou všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost. Převod se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů – nástavbové obory.

S účinností od 1. 1. 2012 tak došlo k převedení organizace atestačních zkoušek (AZ) z IPVZ na lékařské fakulty a řídí se podle vyhlášky č. 188/2009 Sb. o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a dále ustanoveními uvedenými v Příloze I. k veřejnoprávní smlouvě.

METODIKA

Specializační oborová rada (SOR) koordinuje příslušný specializační obor a je složena z garantů jednotlivých LF. Je celkem 39 oborových rad pro lékaře a 3 pro zubní lékaře. SOR tvoří děkany jmenovaní zástupci jednotlivých LF, kteří zodpovídají za vzdělávání na příslušných fakultách. SOR stanovuje plán vzdělávacích akcí, tj. teoretické výuky a termín a místo konání atestačních zkoušek, podléhá Koordinační oborové radě (KOR) a její návrhy jsou předkládány Akreditační komisi MZ ČR daného oboru. Předseda SOR je volen členy na základě důsledně rotujícího ročního systému.

Zařazení do specializačního vzdělávání

Žádost podává uchazeč na vybranou LF (viz § 19 zákona č. 95/2004 Sb.) písemně i elektronicky. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz. LF zajišťují zápočet odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace do specializačního vzdělávání na základě podané žádosti. Započtení odborné praxe absolvované v zahraničí nebo v rámci doktorského studijního programu provádí i nadále MZ ČR. Lékařské fakulty rovněž zajišťují změnu nebo zrušení zařazení do specializačního vzdělávání na základě podané žádosti.

Vzdělávací programy

V oboru gynekologie a porodnictví jsou dosud platné tři vzdělávací programy (2005, 2009 a 2011), které se liší náplní logbooku i povinnou účastí na kurzech a testech. Uchazeči zařazení do specializačního vzdělávání do 30. 6. 2009 mohou dokončit přípravu podle vzdělávacího programu (VP) z roku 2005. Rovněž mohou postupovat podle VP 2009 a 2011 za předpokladu, že budou splněny veškeré požadavky stanovené těmito VP, včetně povinného kmene. Do přihlášky k AZ stačí uvést, podle jakého VP se uchazeč připravoval a splnil jeho požadavky. Uchazeči zařazení do specializačního vzdělávání po 1. 7. 2009 mohou postupovat podle VP 2009 nebo VP 2011, kolegové zařazení po 1. 7. 2011 postupují podle VP 2011.

Dne 22. 1. 2013 vydalo MZ ČR Věstník č. 1/2013 [5], ve kterém zveřejnilo informace týkající se úpravy vzdělávacích programů některých základních oborů a certifikovaných kurzů lékařů z roku 2011. Pro gynekologii a porodnictví je důležitá skutečnost, že byl schválen požadavek našeho SOR, aby byly atestační operace absolvovány v rámci povinné stáže na pracovišti III. typu (s akreditací EPCOG). Tím došlo k přesunu povinnosti provádět atestační operace jako součást atestační zkoušky a stávající se „předpokladem přístupu k atestační zkoušce“.

Kmenový kurz: Novinky z gynekologie a porodnictví

Kmenový kurz je povinný pro VP 2009 a 2011, včetně úspěšně složeného testu na závěr kurzu. Je v délce 5 dnů a zahrnuje celkem 36 vyučovacích hodin.

2012 – podzim: 11.–15. 9. 2012, místo konání: 3. LF UK Praha a LF MU Brno

2013 – podzim: 10.–14. 9. 2013, místo konání: LF UK Plzeň
                         17.–21. 9. 2013, místo konání: LF UK Hradec Králové

2014 – jaro: březen 2014, 1. LF UK Praha

2014 – podzim: září 2014, LF UP Olomouc

Certifikát o absolvování základního kmene specializační přípravy vydávají LF.

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz.

Atestační práce

Téma atestační práce zadává pracoviště EBCOG, kde uchazeč stážuje. Hodnocení práce ale probíhá tam, kde bude uchazeč skládat atestaci. Práce musí být odevzdána 3 měsíce před atestací a vyhodnocena nejpozději 6 týdnů před termínem atestace. Požadavkem je 10 normostran, psaných formou publikace do České gynekologie. Jako atestační práce je uznána publikace, která vyšla uchazeči v časopise s IF nebo v České gynekologii (originální práce, review i kazuistika s diskusí). Jako atestační práce nemohou být uznána abstrakta. Nepodkročitelnou podmínkou je prvoautorství uchazeče. Publikace musí vyjít v době zařazení uchazeče do vzdělávacího programu. Hodnocení atestační práce je formou písemného posudku s podpisem zkoušejícího – splnil/nesplnil.

Předatestační kurz Gynekologie a porodnictví

Program předatestačního kurzu v délce 10 dnů zahrnuje 72 vyučovacích hodin. Kurz je povinný pro VP 2011, včetně úspěšně složeného testu na závěr kurzu. 

2012 – jaro: 2. LF UK Praha: 1. týden:10.–14. 4. 2012, 2. týden: 24.–28. 4. 2012

           podzim: LF MU Brno: 1. týden: 2.–6. 10. 2012, 2. týden: 16.–20. 10. 2012

2013 – jaro: 1. LF UK Praha: 1. týden: 9.–13. 4. 2013, 2. týden: 23.–27. 4. 2013

           podzim: LF UP Olomouc: 1. týden: 1.–5. 10. 2013, 2. týden: 15.–19. 10. 2013

2014 – jaro: LF UK Hradec Králové: duben 2014

            podzim: 3. LF UK Praha: říjen 2014

Atestační operace

Od letošního roku je operace abdominální nebo vaginální, laparoskopická, hysteroskopie a ultrazvukové vyšetření prováděna v průběhu stáží na EBCOG pracovišti. Výkon lze i kombinovat a provést laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii. Splnění výše uvedeného je předpokladem k podání přihlášky k atestační zkoušce a již není vlastní součástí atestační zkoušky.

Termíny a místo atestačních zkoušek

Pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání stanovuje termíny atestačních zkoušek vždy MZ ČR na návrh Koordinační rady. Jde minimálně o 2 termíny v roce pro každý obor, které projednala a schválila příslušná SOR. MZ ČR důrazně trvá na principu rotace AZ na jednotlivých LF a preferuje stanovení termínů v rozsahu několika po sobě jdoucích zkušebních dní.

2012 –  jaro: 2. LF UK Praha: 1. týden: 10.–14. 4. 2012, 2. týden: 24.–28. 4. 2012

             podzim: LF MU Brno: 1. týden: 2.–6. 10. 2012, 2. týden: 16. – 20. 10. 2012

2013 – jaro: 1. LF UK Praha: 28.–31. 5. 2013

            podzim: LF UP Olomouc: 18.–22. 11. 2013

2014 – jaro: LF UK Hradec Králové: květen 2014

            podzim: 3. LF UK Praha: listopad 2014

Přihláška k atestační zkoušce

Přihlášku zasílá uchazeč nejpozději 90 dní před termínem atestační zkoušky písemně na LF, kterou si zvolil pro vykonání AZ. Formulář přihlášky je k dispozici na příslušných pracovištích lékařských fakult. Garant příslušné LF posoudí, zda byly splněny požadavky stanovené zvoleným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky v podané přihlášce a přílohách. Platba za atestační zkoušku vychází z výše úhrad za zkoušky podle Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., novelizováno Nařízením vlády č. 225/2011 Sb. Je stanovena takto: atestační zkouška 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč). První opakování zkoušky je zpoplatněno 3500 Kč (teoretická část 2000 Kč, praktická část 1500 Kč). Druhé opakování zkoušky již stojí uchazeče 5000 Kč (teoretická část 3000 Kč a praktická část 2000 Kč).

Atestační zkouška

V závěru specializačního vzdělávání po splnění všech požadavků daných příslušným vzdělávacím programem skládá školenec AZ. Po jejím úspěšném absolvování získává lékař specializovanou způsobilost v příslušném oboru a je mu vydán ministerstvem diplom o specializaci.

Atestační otázky pro rok 2013: platí dosud platné a schválené otázky MZ ČR. Případné změny pro rok 2014 navrhnou členové SOR a po jejich projednání 12. 11. 2013 v Brně budou zaslány na MZ ČR ke schválení. Součástí atestační zkoušky je obhajoba vypracované písemné práce. Podoba atestačních testů není závazně stanovena, pokud SOR vytvoří testy nové, není nutné jejich schvalování akreditační komisí MZ ČR.

Diplomy o získání specializované způsobilosti

Vydávání diplomů zajišťuje MZ ČR a úspěšným absolventům je předává příslušná lékařská fakulta.

VÝSLEDKY

V roce 2012 proběhlo na sedmi LF v ČR ve všech základních oborech celkem 864 atestačních zkoušek, proti 837 atestacím na IPVZ v roce 2011. Jarní termíny 2012 využilo výrazně méně uchazečů (372 atestací, tj. 43 %) než podzimní termíny (492 atestací, tj. 57 %).

Výrazně se lišily počty atestačních oborů na jednotlivých fakultách (celkem 105 termínů), stejně jako počty uchazečů v základních oborech. Celkem uspělo 94 % uchazečů (814 lékařů) a 50 atestantů(6 %) bylo neúspěšných.

Kmenové kurzy: Novinky z gynekologie a porodnictví se v roce 2012 konaly na LF pouze v podzimních termínech, a to na dvou fakultách – 3. LF UK Praha (18 školenců) a LF MU Brno (8 lékařů v přípravě). Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ pořádala v roce 2012 kmenové kurzy v jarním i podzimním termínu pro 25 a 18 účastníků. Rovněž v roce 2013 pořádaly LF kmenové kurzy pouze na podzim, a to na LF UK v Plzni a Hradci Králové (12, resp. 18 účastníků). Ve stejném roce se na IPVZ konaly kmenové kurzy v obou termínech, na jaře pro 15 posluchačůna podzim 20 účastníků (dosud nahlášeno). Od roku 2014 budou kmenové kurzy na LF již v obou termínech, v březnu 2014 na 1. LF UK Praha a v září 2014 na LF UP v Olomouci.

V základním oboru gynekologie a porodnictví proběhlo v roce 2012 celkem 56 atestačních zkoušek. Z toho se v jarním termínu 2012 se konalo na šesti LF celkem 24 atestací, tj. 43 % (1 neúspěch), na 1. LF UK Praha (5), 2. LF UK Praha (4), 3. LF UK Praha (6), LF UK Plzeň (4), LF UK Hradec Králové (2) a LF UP Olomouc (2). Předatestační kurzy na jaře 2012 byly pořádány na IPVZ (16 lékařů) a 2. LF UK Praha za účasti 19 školenců.

Na základě požadavku MZ ČR se v podzimním termínu 2012 konaly atestační zkoušky již pouze na dvou LF. Z celkem 32 podzimních atestací(57 %) absolvovalo AZ během 3 dní na 2. LF UK Praha 17 uchazečů a na LF MU Brno 15 lékařů. Pouze v 1 případě byla atestace neúspěšná. Podzimní předatestační kurz plánovaný IPVZ na září byl zrušen a konal se v říjnu na brněnské LF MU pouze pro 7 školenců.

V jarním termínu 2013 se konal předatestační kurz a atestační zkoušky na 1. LF UK Praha. Kurz úspěšně absolvovalo 20 školenců. Z celkem 23 přihlášených uchazečů k AZ uspělo 22 lékařů, kdy se jeden uchazeč předem omluvil. V podzimním termínu 2013 se předatestační kurz a atestační zkoušky budou konat na LF UP v Olomouci, kde je přihlášeno 39 kolegů na kurz a 41 uchazečů k AZ. V roce 2013 Katedra IPVZ zrušila plánovaný předatestační kurz na leden, na vypsaný říjnový kurz je v současné době přihlášeno 6 lékařů.

DISKUSE

Převod základních oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů, s výjimkou všeobecného praktické lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, z IPVZ na lékařské fakulty byl zahájen 27. září 2011 podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi MZ ČR a univerzitami. Smlouva nezahrnula oblast certifikovaných kurzů, tj. nástavbové obory. Na návrh děkanů jednotlivých LF byla jmenována Koordinační oborová rada (KOR) a následně Specializační oborové rady všech oborů specializačního vzdělávání. Naši SOR, složenou z přednostů gynekologicko-porodnických klinik, svolal na 18. 10. 2011 doc. Rokyta, prvně jmenovaný předseda pro rok 2012. Úkolem bylo navrhnout termíny a místo předatestačních kurzů a AZ na rok 2012, připravit náplně kurzů k akreditaci, navrhnout examinátory za LF ke jmenování ministrem zdravotnictví.

V rámci zachování kontinuity specializačního vzdělávání v našem oboru bylo rozhodnuto využít zkušeností naší Katedry gynekologie a porodnictví IPVZ (atestační otázky, texty aj.) a plynule ve spolupráci s naší Akreditační komisí MZ ČR pokračovat v nastoupeném trendu kultivování vzdělávacího programu (logbook, pobyty na školicích pracovištích, požadované teoretické i praktické znalosti, průběh a součásti AZ). Jednotlivé LF byly vyzvány připravit a akreditovat kmenové a předatestační kurzy, což bylo do konce roku 2011 realizováno.

Od 1. 1. 2012 byla předána organizace atestačních zkoušek, kmenových a předatestačních kurzů na LF a řídí se vyhláškou 188/2009 Sb. Na LF nově vznikla oddělení specializačního vzdělávání, která zajišťují vše od zařazení do specializačního vzdělávání uchazeče, přes zápočty odborné praxe a vydávání certifikátu o absolvování základního kmene. Uchazečem vybraná LF posuzuje splnění požadavků příslušného vzdělávacího programu uvedených v přihlášce a přílohách, zajišťuje pozvánku a průběh atestační zkoušky. Diplomy o získání specializované způsobilosti jsou i nadále vydávány MZ ČR, jejich předání úspěšným absolventům zajistí příslušná LF. Dokumentace o AZ se předává do IPVZ k archivaci.

V průběhu roku 2012 došlo k několika pozitivním změnám a úpravám. Je to zejména konání AZ jen na dvou LF v příslušném jarním nebo podzimním termínu, a tím zefektivnění i zkvalitnění průběhu AZ. Je zachována možnost vyššího využití podzimních termínů AZ (kolem 60 % uchazečů). Dále bylo oficiálně přesunuto provedení atestační operace a ultrazvukového vyšetření do průběhu stáží na EBCOG pracovišti. Tím byly vyjmuty praktické výkony vázané na pacienta z průběhu atestační zkoušky a jsou povinným „předpokladem“ k podání přihlášky k AZ.

ZÁVĚR

Převedení organizace atestačních zkoušek základních oborů specializačního vzdělávání lékařů z IPVZ na LF s účinností od 1. 1. 2012 v našem oboru proběhlo úspěšně. SOR gynekologie a porodnictví úzce spolupracuje s naší Katedrou IPVZ a Akreditační komisí MZ ČR. Je zachována kontinuita specializačního vzdělávání a pokračuje nezbytný proces kultivování vzdělávacího programu (logbook, pobyty na školících pracovištích, požadované teoretické i praktické znalosti, atestační operace, průběh atestační zkoušky aj.).

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

předseda Specializační oborové rady gynekologie a porodnictví 2013

Gynekologicko-porodnická klinika

LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

602 00 Brno

e-mail: ventruba@fnbrno.cz


Zdroje

1. Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 2005. Věstník MZ ČR 2005, částka 3, březen 2005.

2. Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 2009. Věstník MZ ČR 2009, částka 8, listopad 2009, s. 61–96.

3. Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 2011. Věstník MZ ČR 2011, částka 7, červenec 2011.

4. Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů. Věstník MZ ČR 2013, částka 1, leden 2013, s. 18–27.

5. Vyhláška č. 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

6. Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se