Zvýšení hladin TFF3 u žen s karcinomem endometria


Elevated levels of TFF3 in endometrial cancer patients

Aim:
Trefoil peptides are a family of small proteins that are expressed in a site-specific fashion by certain epithelial tissues. These peptides might be used as markers for neoplastic uterine disease.

Design:
Experimental study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital, Medical Faculty, Palacký University, Olomouc; Department of Laboratory Biochemistry, Central Moravian Hospital Trust, Member of Agel holding, Prostějov.

Methods:
During the time period from 2012 to 2015 eighty-nine women underwent hysteroscopy and endometrial biopsy for postmenopausal bleeding. Fifty three patients, at the age of (mean ± standard deviation) 63,4 ± 9,5 (33–80) years were diagnosed with endometrial cancer, six patients at the age of 62,9 ± 6,4 (55–74) years were diagnosed with endometrial hyperplasia and thirty patients at the age of 63,3 ± 9,3 (48–62) years diagnosed with endometrial atrophy represented control group. At the day of surgery the venous blood was sampled and subsequently examined for the levels of TFF1, TFF2 and TFF3.

Results:
TFF3 levels were significantly higher in patients with endometrial carcinoma but not in endometrial hyperplasia subgroup. The levels of TFF1 and TFF2 were not different in selected histopathological subgroups.

Conclusion:
We have shown elevated levels of TFF3 but not of TFF1 and TFF2 in patients with endometrial cancer. TFF1, TFF2 and TFF3 levels were not elevated in patients with endometrial hyperplasia.

Keywords:
TFF, carcinoma, endometrial, trefoil factor, serous


Autoři: D. Neubert 1;  D. Ondrová 1;  J. Hambálek 1;  M. Maděrka 1 ;  K. Sobková 1;  D. Stejskal 2,3;  G. Krejčí 3;  R. Pilka 1
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D. 1;  VIA Agel, ředitelka Mgr. Ing. K. Murtingerová 2;  Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční, Prostějov, přednosta prof. MUDr. D. Stejskal, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2018; 83(2): 109-114

Souhrn

Cíl:
Trefoil peptidy patří do skupiny malých peptidů, jejichž exprese je místně i tkáňově specifická. Tyto peptidy by mohly být využity jako markery nádorového onemocnění dělohy.

Typ studie:
Experimentální studie.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc; Oddělení klinické biochemie, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Prostějov.

Metodika:
V období od 2012 do 2015 podstoupilo osmdesát devět žen hysteroskopii a biopsii endometria pro krvácení v postmenopauze. U padesáti tří pacientek ve věku (průměr ± standardní odchylka) 63,4 ± 9,5 (33–80) let byl diagnostikován karcinom endometria, u šesti pacientek ve věku 62,9 ± 6,4 (55–74) let byla diagnostikována hyperplazie endometria a třicet pacientek ve věku 63,3 ± 9,3 (48–62) let s histologicky verifikovanou atrofií endometria tvořilo kontrolní soubor. V den výkonu byl každé pacientce odebrán vzorek venózní krve, který byl následně vyšetřen a byly stanoveny hladiny TFF1, TFF2 a TFF3.

Výsledky:
Hladiny TFF3 byly významně vyšší u pacientek s karcinomem endometria, ale ne ve skupině žen s endometriální hyperplazií. Hladiny TFF1 a TFF2 se v jednotlivých histopatologických skupinách významně nelišily.

Závěr:
Prokázali jsme zvýšené hladiny TFF3, ale ne TFF1 a TFF2 u pacientek s karcinomem endometria. U žen s endometriální hyperplazií nebyly hladiny TFF1, TFF2 a TFF3 zvýšeny.

Klíčová slova:
TFF, karcinom, endometriální, trefoil faktor, sérový

ÚVOD

Endometriální karcinom je nejčastějším gynekologickým nádorem a jeho incidence se v České republice (ČR) pohybuje v posledním desetiletí mezi 33–37/100 000 žen/rok. Incidence tohoto nádoru patří v ČR k nejvyšším na světě a v absolutním vyjádření odpovídá 1740 až 1890 nově diagnostikovaných onemocnění za rok [20]. Hlavní diagnosticko terapeutickou modalitou při managementu tohoto onemocnění je chirurgický staging s vyšetřením pánevních a paraaortálních lymfatických uzlin, neboť žádná z dostupných obrazových metod není natolik přesná, aby s jistotou vyloučila jejich metastatické postižení [32]. Takto radikální chirurgický management s sebou nese významnou operační zátěž a nemalé riziko peroperačních a pooperačních komplikací [37]. Ke snížení tohoto rizika by mohla přispět stratifikace pacientek do low-risk a high-risk skupin na podkladě klinických parametrů a molekulárních markerů [19].

Trefoil peptidy (trifoláty) patří do skupiny malých peptidů bohatých na cystein. Byly pojmenovány „trefoil“ peptidy Thimem v roce 1989 [34]. Dosud byly identifikovány tři savčí trefoil peptidy. TFF1 byl objeven v roce 1982 při pátrání po estrogeny indukované mRNA v buněčných liniích karcinomu prsu a ve stejném roce byl objeven spazmolytický peptid (TFF2) při izolaci prasečího inzulinu [13, 15]. Střevní trifolát TFF3 byl původně objeven v roce 1991 u krys [33]. Ve snaze o standardizaci nomenklatury jsou tyto trefoil faktory dnes souhrnně nazývány rodina trifolátových peptidů (TFF). Jednotlivé trifolátové peptidy se tkáňově specificky vyskytují v epiteliálních buňkách lidského gastrointestinálního ústrojí: TFF1 v epiteliálních povrchových foveolárních buňkách celého žaludku, TFF2 v distální části žaludku a v dolních částech Brunnerových žlázek duodena a TFF3 v průběhu celé délky tenkého i tlustého střeva [7, 8, 25, 29, 35]. Jedná se o velmi stabilní molekuly, rezistentní k účinkům kyselin, proteáz i tepelné degradaci [13, 24].

Jejich fyziologický výskyt byl již dokumentován i v dalších tkáních – hypofýze, hypotalamu, slinných žlázách, v děloze a prsní tkáni [9, 23, 27, 28]. U mladých žen se vzorec exprese mění v závislosti na menstruačním cyklu. Produkce TFF3 byla kromě jiných epiteliálních povrchů prokázána i v děložním endometriu [3, 14].

TFF1 byl původně izolován z buněk karcinomu prsu. Od té doby několik studií dokumentovalo vztah mezi TFF peptidy a vznikem neoplazií. Exprese TFF1 byla prokázána u mnoha známých epiteliálních karcinomů, včetně karcinomu prsu, žaludku, slinivky, plic, endometria, vaječníku (zejména mucinózní typ), prostaty a dále některé nádory močového měchýře a děložního čípku [2, 10]. U karcinomu prsu, kde je exprese TFF1 přítomna až u 50 % nádorů, je pozitivita na TFF1 spojena se stavem estrogenových receptorů, odpovědí na hormonální léčbu a příznivou prognózu [4, 5]. U všech ostatních tumorů se zdá být přítomnost TFF1 nezávislá na stavu estrogenových receptorů. V nedávných studiích byly prokázány vyšší sérové hladiny TFF3 u pacientek s endometriálním karcinomem G3 ve srovnání se zdravými kontrolami [21]. Podobně imunohistochemické analýzy ukázaly zvýšenou expresi TFF3 u špatně diferencovaných endometriálních karcinomů [18]. Tyto výsledky ukazují, že trifoláty by v budoucnu mohly sloužit jako sérové markery nádorových a inflamatorních onemocnění. V naší práci jsme se zaměřili na hodnoty sérových hladin TFF1 a TFF2 u pacientek s karcinomem endometria ve srovnání se zdravými kontrolami a pacientkami s hyperplastickým endometriem, které v dostupné literatuře nebyly dosud publikovány.

METODIKA

Soubor pacientek

Tato prospektivní studie byla provedena na Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci v období říjen 2012 až červen 2015. Studie byla schválena etickou komisí a všechny pacientky potvrdily svou účast ve studii podpisem informovaného souhlasu. Do studované skupiny bylo zařazeno konsekutivně osmdesát devět pacientek, které podstoupily hysteroskopii a izolovanou kyretáž pro postmenopauzální krvácení. U padesáti tří pacientek ve věku (průměr ± standardní odchylka) 63,4 ± 9,5 (33–80) let byl histopatologicky z materiálu získaného při kyretáži diagnostikován karcinom endometria, u šesti pacientek ve věku 62,9 ± 6,4 (55–74) let byla diagnostikována hyperplazie endometria a třicet pacientek ve věku 63,3 ± 9,3 (48–62) let s histologicky verifikovanou atrofií endometria tvořilo kontrolní soubor. Před operačním výkonem byla každé pacientce odebrána venózní krev a odeslána byla na laboratorní vyšetření TFF1, TFF2 a TFF3.

Příprava vzorku

Protokol byl schválen etickou komisí. Vzorky venózní krve byly získány po 12 hodinách na lačno a byly poté centrifugovány (1600 × g, 10 min, +4 oC) s následnou separací séra. Poté bylo 200 µl séra rozředěno se 100 µl fosfátového pufru (15 mmol/L, pH 6.5) a deproteinizováno pomocí 100 µL chlazeného etanolu (10 min, -25 °C). Po centrifugaci (14 000 × g, 10 min), byl supernatant filtrován za použití 0,2 µm mikro titračních filtrů a vakuován. Filtrovaný roztok byl poté vložen do HPLC sloupce.

Vyšetření TFF1, TFF2 a TFF3

Způsoby vyšetření TFF1, TFF2 a TFF3 byly vyvinuty firmou Biovendor (Czech Republic, Brno). Všechny parametry byly měřeny při dostatečných analytických charakteristikách; CV < 5 %, CV mezi jednotlivými sériemi < 8 %; a měření analytických charakteristik bylo dokonalejší, než bylo uvedeno v laboratorním manuálu. Všechna měření byla provedena ve stejném časovém období, na biorobotickém analyzátoru DS2 (Dynex, USA), po centrifugaci (alikvotní sérum, chlazená centrifuga, 4 C, 3500/4 min, zmraženy).

VÝSLEDKY

Z hlediska věku se nelišily pacientky ve skupině s karcinomem, s endometriální hyperplazií a v kontrolní skupině. Sérové hladiny TFF1 byly ve skupině s karcinomem endometria na úrovni (průměr ± standardní odchylka) 3,04 ± 3,55 ng/ml (0,48–20,97), ve skupině s hyperplazií endometria byly 2,15 ± 1,14 ng/ml (0,96–4,14) a ve skupině kontrolní 2,47 ± 2,23 ng/ml (0,51–9,52). V sérových hodnotách TFF1 nebyl mezi skupinami statisticky významný rozdíl. Sérové hladiny TFF2 byly ve skupině s karcinomem endometria na úrovni 5,22 ± 4,74 ng/ml (1,06–25,94), ve skupině s hyperplazií endometria byly zjištěny hodnoty 3,19 ± 1,19 ng/ml (1,93–5,14) a ve skupině kontrolní se hodnoty pohybovaly na úrovních 4,2 ± 2,19 ng/ml (0,89–11,33). V sérových hodnotách TFF2 nebyl mezi jednotlivými skupinami zjištěn statisticky významný rozdíl (graf 1, tab. 1). Sérové hladiny TFF3 byly ve skupině s karcinomem endometria na úrovni 1,72 ± 1,52 ng/ml (0,27–11,41), ve skupině s hyperplazií endometria byly hladiny na úrovni 1,27 ± 0,58 ng/ml (0,49–2,93) a ve skupině kontrolní byly zjištěny hodnoty 1,54 ± 2,04 ng/ml (0,26–14,56). Hodnoty TFF3 byly ve skupině pacientek s karcinomem endometria významně vyšší než u pacientek s endometriální hyperplazií a ve skupině kontrolní (graf 2, tab. 1).

Graf 1. Porovnání sérových hladin TFF1, TFF2 a TFF3 u pacientek s karcinomem endometria (n = 53), endometriální hyperplazií (n =6 ) a benigním nálezem na endometriu (kontrola; n = 30)
Porovnání sérových hladin TFF1, TFF2 a TFF3 u pacientek s karcinomem endometria (n = 53), endometriální hyperplazií (n =6 ) a benigním nálezem na endometriu (kontrola; n = 30)

Graf 2. Porovnání sérových hladin TFF3 u pacientek s karcinomem endometria (cancer; n = 53), endometriální hyperplazií (hyperplasia; n = 6) a benigním nálezem na endometriu (controls; n = 30)
Porovnání sérových hladin TFF3 u pacientek s karcinomem endometria (cancer; n = 53), endometriální hyperplazií (hyperplasia; n = 6) a benigním nálezem na endometriu (controls; n = 30)

Tab. 1. Statistické vyhodnocení sérových hladin TFF1, TFF2, TFF3 u pacientek s karcinomem endometria (cancer), endometriální hyperplazií (hyperplasia) a benigním nálezem na endometriu (controls)
Statistické vyhodnocení sérových hladin TFF1, TFF2, TFF3 u pacientek s karcinomem endometria (cancer), endometriální hyperplazií (hyperplasia) a benigním nálezem na endometriu (controls)
aANOVA, bKruskalův-Wallisův test

DISKUSE

Nové molekulární přístupy ve výzkumu nádorů umožnily v poslední době identifikovat nové onkogeny/tumor supresorové geny, které by mohly hrát roli při rozvoji a progresi endometriálního karcinomu. Fyziologicky jsou trifoláty exprimovány v epitelu gastrointestinálního traktu, a to orgánově specificky. TFF1 je přítomen rovnoměrně ve sliznici žaludku, TFF2 ve sliznici distálního žaludku a duodena a TFF3 ve sliznici tenkého a tlustého střeva [7, 8, 29, 33, 35]. Tato orgánově specifická exprese bývá narušena při ulcerativních a inflamatorních onemocněních, kdy dochází ke zvýšené expresi TFF3 v místě žaludečního vředu [9]. Do současné doby bylo publikováno velmi málo údajů týkajících se významu a funkce trifolátů u karcinomu endometria.

Zvýšená exprese TFF1 byla nalezena u karcinomu prsu, žaludku, pankreatu, plic, endometria, ovaria, prostaty a děložního hrdla [2, 10]. U karcinomu prsu byla exprese TFF1 přítomna v 50 % tumorů a je signifikantně asociována se stavem estrogenových receptorů, citlivostí na hormonální léčbu a s příznivou prognózou [4, 5, 22]. Ve všech ostatních nádorech byla však exprese TFF1 nezávislá na stavu estrogenních receptorů. Zvýšené sérové hladiny TFF1 korelovaly s pokročilostí bronchiálního adenokarcinomu, a zejména specificky gobletového podtypu bronchoalveolárního karcinomu. Současně byly TFF1 pozitivní adenokarcinomy asociovány s horší prognózou než tumory negativní [11]. V naší práci jsme neprokázali zvýšené sérové hladiny TFF1 u pacientek s karcinomem endometria ve srovnání s pacientkami s endometriální hyperplazií nebo normálním endometriem.

TFF2 má velmi krátký biologický poločas a je volně vylučován ledvinami [26]. Jeho koncentrace v žaludeční šťávě vykazují velmi silnou diurnální variabilitu a dosahují nejvyšších hodnot v noci, zatímco v průběhu digesce se jeho hladina silně snižuje [31]. Vymizení TFF2 u geneticky programovaného myšího modelu karcinomu žaludku má za následek zvýšenou proliferaci a větší nádory [6]. TFF2 vykazuje tumor-supresorovou aktivitu v myším pankreatu a brání formaci mucinózních nádorů [38]. Ishibashi et al. nalezli recentně zvýšené sérové hladiny TFF1 a TFF3 u pacientek s karcinomem prsu, zatímco hladiny TFF2 byly vyšší u zdravých kontrol. Autoři tento rozdíl vysvětlují možným vlivem hladin TFF1 a TFF3 na hladinu TFF2 [12]. V naší práci jsme nalezli dvakrát vyšší sérové hladiny TFF2 ve všech sledovaných skupinách, než byly hladiny TFF1 a TFF3. Rozdíly mezi hladinami TFF2 u pacientek s endometriál­ním karcinomem, endometriální hyperplazií a normálním endometriem nebyly statisticky signifikantní.

Z dostupných publikací byla zvýšená exprese TFF3 na úrovni genu a RNA prokázána u endometriálního karcinomu ve srovnání s karcinomem serózním a stejně tak u nízce diferencovaného endometriálního karcinomu ve srovnání s normálním endometriem [16, 18, 30]. Bignotti et al. nalezli zvýšenou imunoexpresi proteinu TFF3 u 79 % nízce diferencovaných karcinomů endometria a u 18 % vzorků normální děložní sliznice [1]. Původ cirkulujících hladin TFF3 není zcela zřejmý, i když TFF3 je exprimováno ve tkáních ženského genitálu a in vitro studie prokázaly, že stejně jako u TFF1 i exprese TFF3 je regulována estrogenem [17]. Chybění fluktuací sérových hladin TFF3 v průběhu menstruačního cyklu však ukazuje, že cirkulující TFF3 pochází převážně z tkání, které nejsou pod vlivem estrogenu [36].

V naší práci jsme nalezli významně zvýšené sérové hladiny TFF3 ve srovnání s hladinami u pacientek s endometriální hyperplazií a benigním histopatologickým nálezem.

ZÁVĚR

Prokázali jsme zvýšené hladiny TFF3, ale ne TFF1 a TFF2 u pacientek s onemocněním karcinomu endometria. Z výsledků naší studie je zřejmé, že TFF3 by mohl hrát roli jako marker onemocnění u pacientek s karcinomem endometria. Další studie jsou nutné pro detailnější objasnění jeho biologické role při rozvoji tohoto onemocnění.

Korespondující autor

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika

FN a LF UP

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

e-mail: radovan.pilka@fnol.cz


Zdroje

1. Bignotti, E., Ravaggi, A., Tassi, RA., et al. Trefoil factor 3: a novel serum marker identified by gene expression profiling in high-grade endometrial carcinomas. Br J Cancer 2008, 99(5), p. 768–773.

2. Bonkhoff, H., Stein, U., Welter, C., et al. Differential expression of the pS2 protein in the human prostate and prostate cancer: association with premalignant changes and neuroendocrine differentiation. Hum Pathol, 1995, 26(8), p. 824–828.

3. Borthwick, JM., Charnock-Jones, DS., Tom, BD., et al. Determination of the transcript profile of human endometrium. Mol Hum Reprod, 2003, 9(1), p. 19–33.

4. Cappelletti, V., Coradini, D., Scanziani, E., et al. Prognostic relevance of pS2 status in association with steroid receptor status and proliferative activity in node-negative breast cancer. Eur J Cancer, 1992, 28A(8–9), p. 1315–1318.

5. Foekens, JA., Rio, MC., Seguin, P., et al. Prediction of relapse and survival in breast cancer patients by pS2 protein status. Cancer Res, 1990, 50(13), p. 3832–3827.

6. Fox, JG., Rogers, AB., Whary, MT., et al. Accelerated progression of gastritis to dysplasia in the pyloric antrum of TFF2 -/- C57BL6 x Sv129 Helicobacter pylori-infected mice. Am J Pathol, 2007, 171(5), p. 1520–1528.

7. Hanby, AM., Poulsom, R., Elia, G., et al. The expression of the trefoil peptides pS2 and human spasmolytic polypeptide (hSP) in ‚gastric metaplasia‘ of the proximal duodenum: implica­tions for the nature of ‚gastric metaplasia‘. J Pathol, 1993, 169(3), p. 355–360.

8. Hanby, AM., Poulsom, R., Singh, S., et al. Spasmolytic polypeptide is a major antral peptide: distribution of the trefoil peptides human spasmolytic polypeptide and pS2 in the stomach. Gastroenterology, 1993, 105(4), p. 1110–1116.

9. Hauser, F., Poulsom, R., Chinery, R., et al. hP1.B, a human P-domain peptide homologous with rat intestinal trefoil factor, is expressed also in the ulcer-associated cell lineage and the uterus. Proc Natl Acad Sci U S A, 1993, 90(15), p. 6961–6965.

10. Henry, JA., Bennett, MK., Piggott, NH., et al. Expression of the pNR-2/pS2 protein in diverse human epithelial tumours. Br J Cancer, 1991, 64(4), p. 677–682.

11. Higashiyama, M., Doi, O., Kodama, K., et al. Estimation of serum level of pS2 protein in patients with lung adenocarcinoma. Anticancer Res, 1996, 16(4B), p. 2351–2355.

12. Ishibashi, Y., Ohtsu, H., Ikemura, M., et al. Serum TFF1 and TFF3 but not TFF2 are higher in women with breast cancer than in women without breast cancer. Sci Rep, 2017, 7(1), p. 4846.

13. Jorgensen, KH., Thim, L., Jacobsen, HE. Pancreatic spasmolytic polypeptide (PSP): I. Preparation and initial chemical characterization of a new polypeptide from porcine pancreas. Regul Pept, 1982, 3(3–4), p. 207–219.

14. Kao, LC., Tulac, S., Lobo, S., et al. Global gene profiling in human endometrium during the window of implantation. Endocrinology, 2002, 143(6), p. 2119–2138.

15. Masiakowski, P., Breathnach, R., Bloch, J., et al. Cloning of cDNA sequences of hormone-regulated genes from the MCF-7 human breast cancer cell line. Nucleic Acids Res 1982, 10(24), p. 7895–7903.

16. Maxwell, GL., Chandramouli, GV., Dainty, L., et al. Microarray analysis of endometrial carcinomas and mixed mullerian tumors reveals distinct gene expression profiles associated with different histologic types of uterine cancer. Clin Cancer Res, 2005, 11(11), p. 4056–4066.

17. May, FE., Westley, BR. Expression of human intestinal trefoil factor in malignant cells and its regulation by oestrogen in breast cancer cells. J Pathol, 1997, 182(4), p. 404–413.

18. Mhawech, P., Benz, A., Cerato, C., et al. Downregulation of 14–3–3 sigma in ovary, prostate and endometrial carcinomas is associated with CpG island methylation. Mod Pathol, 2005, 18(3), p. 340–348.

19. Mickova, I., Pilka, R., L‘ubusky, M., et al. [Molecular prognostic factors and pathogenesis of endometrial cancer]. Ces Gynekol, 2006, 71(4), p. 355–360.

20. Mika, O., Koznarova, J., Sak, P. [Ultrasound staging of stage I–II endometrial cancer, analysis of own file in the years 2012–2016]. Ces Gynekol, 2017, 82(3), p. 218–226.

21. Neubert, D., Pilka, R., Stejskal, D., et al. [The role of trefoil factor family in gynecological disease]. Ces Gynekol, 81(6), p. 444–450.

22. Pallud, C., Le Doussal, V., Pichon, MF., et al. Immunohistochemistry of pS2 in normal human breast and in various histological forms of breast tumours. Histopathology, 1993, 23(3), p. 249–256.

23. Piggott, NH., Henry, JA., May, FE., et al. Antipeptide antibodies against the pNR-2 oestrogen-regulated protein of human breast cancer cells and detection of pNR-2 expression in normal tissues by immunohistochemistry. J Pathol, 1991, 163(2), p. 95–104.

24. Playford, RJ., Marchbank, T., Chinery, R., et al. Human spasmolytic polypeptide is a cytoprotective agent that stimulates cell migration. Gastroenterology, 1995, 108(1), p. 108–116.

25. Podolsky, DK., Lynch-Devaney, K., Stow, JL., et al. Identification of human intestinal trefoil factor. Goblet cell-specific expression of a peptide targeted for apical secretion. J Biol Chem, 1993, 268(9), p. 6694–6702.

26. Poulsen, SS., Thulesen, J., Christensen, L., et al. Metabolism of oral trefoil factor 2 (TFF2) and the effect of oral and parenteral TFF2 on gastric and duodenal ulcer healing in the rat. Gut, 1999, 45(4), p. 516–522.

27. Poulsom, R., Hanby, AM., Lalani, EN., et al. Intestinal trefoil factor (TFF 3) and pS2 (TFF 1), but not spasmolytic polypeptide (TFF 2) mRNAs are co-expressed in normal, hyperplastic, and neo­plastic human breast epithelium. J Pathol, 1997, 183(1), p. 30–38.

28. Probst, JC., Zetzsche, T., Weber, M., et al. Human intestinal trefoil factor is expressed in human hypothalamus and pituitary: evidence for a novel neuropeptide. FASEB J, 1996, 10(13), p. 1518–1523.

29. Rio, MC., Bellocq, JP., Daniel, JY., et al. Breast cancer-associated pS2 protein: synthesis and secretion by normal stomach mucosa. Science, 1988, 241(4866), p. 705–708.

30. Risinger, JI., Maxwell, GL., Chandramouli, GV., et al. Microarray analysis reveals distinct gene expression profiles among different histologic types of endometrial cancer. Cancer Res 2003, 63(1), p. 6–11.

31. Semple, JI., Newton, JL., Westley, BR., et al. Dramatic diurnal variation in the concentration of the human trefoil peptide TFF2 in gastric juice. Gut, 2001, 48(5), p. 648–655.

32. Slama, J., Kocian, R. [Technique of pelvic and paraaortic lympha­denectomy]. Ces Gynekol, 81(4), p. 253–264.

33. Suemori, S., Lynch-Devaney, K., Podolsky, DK. Identification and characterization of rat intestinal trefoil factor: tissue- and cell-specific member of the trefoil protein family. Proc Natl Acad Sci U S A, 1991, 88(24), p. 11017–11021.

34. Thim, L. A new family of growth factor-like peptides. ‚Trefoil‘ disulphide loop structures as a common feature in breast cancer associated peptide (pS2), pancreatic spasmolytic polypeptide (PSP), and frog skin peptides (spasmolysins). FEBS Lett, 1989, 250(1), p. 85–90.

35. Tomasetto, C., Rio, MC., Gautier, C., et al. hSP, the domain-duplicated homolog of pS2 protein, is co-expressed with pS2 in stomach but not in breast carcinoma. EMBO J, 1990, 9(2), p. 407–414.

36. Vestergaard, EM., Poulsen, SS., Gronbaek, H., et al. Development and evaluation of an ELISA for human trefoil factor 3. Clin Chem, 2002, 48(10), p. 1689–1695.

37. Weinberger, V., Minar, L., Felsinger, M., et al. [Postoperative administration of octreotide to reduce lymphorrhea, lymphocele, lymphedema and lymphatic ascites after lymphadenectomy in gynecological malignancies]. Ces Gynekol, 2017, 82(2), p. 92–99.

38. Yamaguchi, J., Mino-Kenudson, M., Liss, AS., et al. loss of trefoil factor 2 from pancreatic duct glands promotes formation of intraductal papillary mucinous neoplasms in mice. Gastroenterology 2016, 151(6), p. 1232–1244 e10.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Neonatologie Pediatrie Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se