Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu – náš přístup


Breast reconstruction in patients with BRCA mutation and breast cancer – our approach

Objective: Analysis of our approach to breast reconstruction after mastectomy in women with breast cancer and/or BRCA mutations. Oncoplastic surgery enables procedures that are sufficiently radical and with a very good cosmetic effect. With the development of genetic testing programs, the need for prophylactic procedures is also increasing. One-sided curative performance and at the same time prophylactic surgery on the other breast can be used. Methods: We use the possibility of immediate breast reconstruction simultaneously with subcutaneous and skin-saving mastectomy. We solve the reconstruction either with an expander and in the second time by inserting a silicone implant, or directly by inserting the implant alone or in combination with the use of autologous tissue, depending on further oncological treatment (chemotherapy or radiotherapy). Results: One-hundred and three reconstructive surgeries were performed on 58 women with breast cancer and/or BRCA mutations from April 2017 to May 2020. Of these, there were 52 immediate reconstructions for untreated tumors. A tissue expander was inserted in 27 women (46.6% of the group) with locally advanced tumors and the need for subsequent radiotherapy (18 immediate and 9 delayed reconstructions). Breast implants were used in 52 women (89.7% of the group) in a total of 80 implants. Breast reconstruction of own tissues was performed in 8 women, of which 5 operations had immediate reconstruction. Postoperative complications occurred in 11 women and 15 corrective procedures were performed (12.7% of operations). Conclusion: Breast reconstruction is a comprehensive set of techniques by which any patient can obtain a breast so that it does not depend on the epithelium. Patients with locally advanced disease who receive neoadjuvant chemotherapy and radiotherapy are at greater risk of complications. With the growing number of breast cancers, the demand for reconstructive procedures, especially immediate reconstructions, is increasing.

Keywords:

breast cancer – Mastectomy – BRCA mutations – breast implants – expander – immediate breast reconstruction – delayed reconstruction – tissue lobe


Autoři: Ventruba T. 1,2;  Brančíková D. 3;  Ventruba P. 2;  Minář L. 2;  Felsinger M. 2;  Vomela J. 2,4
Působiště autorů: V-CLINIC, Klinika plastické, estetické chirurgie a gynekologie Brno 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno 2;  Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno 3;  Chirurgická klinika LF MU a FN Brno 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2021; 86(6): 374-380
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.48095/cccg2021374

Souhrn

Cíl: Rozbor našeho přístupu k rekonstrukci prsou po mastektomii u žen s karcinomem prsu a/nebo BRCA mutací. Onkoplastická chirurgie umožňuje výkony dostatečně radikální a s velmi dobrým kosmetickým efektem. S rozvojem programů na genetické testování narůstá i nutnost profylaktických výkonů. Lze využít jednostranného kurativního výkonu a současně profylaktické operace na prsu druhém. Metodika: Využíváme možnosti okamžité rekonstrukce prsou v jedné době se subkutánní kůži šetřící mastektomií i modifikované mastektomie. Rekonstrukce řešíme buď expandérem a v druhé době vložením silikonového implantátu, nebo přímo vložením implantátu samotného či v kombinaci s využitím autologní tkáně podle toho, jak je plánována další onkologická léčba (chemoterapie nebo radioterapie). Výsledky: Bylo provedeno 103 rekonstrukčních operací u 58 žen s karcinomem prsu a/nebo BRCA mutací od dubna 2017 do května 2020. Z toho bylo 52 okamžitých rekonstrukcí u nepokročilých nádorů. Tkáňový expandér byl vložen u 27 žen (46,6 % souboru) s lokálně pokročilými nádory a nutností následné radioterapie (18 okamžitých a 9 odložených rekonstrukcí). Prsní implantáty byly použity u 52 žen (89,7 % souboru) v celkovém počtu 80 implantátů. Rekonstrukce prsu vlastní tkání byla provedena u 8 žen, z toho 5 výkonů v rámci okamžité rekonstrukce. Pooperační komplikace byla u 11 žen a bylo provedeno 15 korekčních výkonů (12,7 % operací). Závěr: Rekonstrukce prsu je komplexní soubor technik, kterými lze jakékoli pacientce vytvořit prs, tak aby nebyla odkázána na epitézu. Větší riziko komplikací je u pacientek s lokálně pokročilým onemocněním, které podstupují neoadjuvantní chemoterapii a radioterapii. S rostoucím počtem rakoviny prsu stoupá poptávka po rekonstrukčních výkonech, zejména okamžitých rekonstrukcích.

Klíčová slova:

karcinom prsu – mastektomie – BRCA mutace – prsní implantáty – expandér – okamžitá rekonstrukce prsu – odložená rekonstrukce – tkáňový lalok

Úvod

Karcinom prsu je v ČR nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Není jiná nádorová problematika, kde by chirurgická léčba prošla takovými revolučními změnami. Onkoplastická chirurgie rozšířila možnosti onkologické chirurgie prsu, kdy umožňuje výkony dostatečně radikální, a přesto s velmi dobrým kosmetickým efektem. U časných stadií nádorů prsu dokonce umožňuje vyhnout se radioterapii hrudníku, která je v případě parciálních resekcí nutná k dosažení dostatečné lokální kontroly  nádoru [1,2].

Rekonstrukce prsu je chirurgické vytvoření chybějícího prsu pomocí vlastní tkáně nebo pomocí cizorodého materiálu. Rekonstrukce prsu může přispívat ke zlepšení kvality života pacientek, které byly onkologicky léčeny s kurativním záměrem [3,4]. Mamární rekonstrukce prošla od doby zavedení silikonových implantátů do praxe v roce 1963 velkým vývojem. Je využívána autologní tkáň nebo cizí materiál či jejich kombinace. Pro výsledný estetický efekt je rozhodující radikalita mastektomie. Čím menší je radikalita primárního operačního výkonu, tím efektivnější je pooperační výsledek rekonstrukce prsu [5,6].

S rozvojem programů na genetické testování narůstá i počet požadavků na profylaktické výkony u mutovaných pacientek, ale i zdravých nosiček mutací tumor supresorových genů BRCA1 a BRCA2 [7]. Novější metody se týkají i kombinace kurativního výkonu na jednom prsu a současně profylaktického výkonu na prsu druhém [8,9].

Práce navazuje na dlouholeté zkušenosti Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) LF MU a FN Brno s dia­gnostikou a operační léčbou karcinomu prsu u žen.

Metodika

Podle časového zahájení rekonstrukce prsu rozlišujeme okamžitou, nebo odloženou náhradu – rekonstrukci prsu.

Okamžitá rekonstrukce prsu

Tento primární rekonstrukční výkon navazuje během jedné operace na odstranění malignity. U zdravých pacientek s mutacemi BRCA1/2 využíváme subkutánní i kůži šetřící mastektomie s okamžitou rekonstrukcí, stejně jako u pacientek s prekancerózami (DCIS G I a II). U pacientek s DCIS G3 a invazivními tumory velikosti T1 provádíme kůži šetřící mastektomie, popř. modifikované radikální mastektomie s rekonstrukcí implantátem nebo vlastní tkání (obr. 1). Primární rekonstrukce je velmi náročná jak pro pacientku, tak pro operatéra a pooperační zajištění. Tento postup je na první pohled výhodný, ale může mít také svoje nevýhody, jako je např. větší počet pooperačních komplikací [10].

Obr. 1. Okamžitá rekonstrukce prsou u pacientky s BRCA2 mutací. Provedena kůži šetřící (skin sparing) mastektomie s pexí a rekonstrukcí pomocí silikonových implantátů s vytvořením bradavek.
Fig. 1. Immediate breast reconstruction in a patient with BRCA2 mutation. Skin sparring mastectomy with pex and reconstruction using silicone implants for the formation of nipples.
Okamžitá rekonstrukce prsou u pacientky s BRCA2 mutací. Provedena kůži šetřící (skin sparing) mastektomie
s pexí a rekonstrukcí pomocí silikonových implantátů s vytvořením bradavek.<br>
Fig. 1. Immediate breast reconstruction in a patient with BRCA2 mutation. Skin sparring mastectomy with pex and reconstruction
using silicone implants for the formation of nipples.

Odložená rekonstrukce prsu

U nádorů pokročilejších nebo po dokončené neoadjuvantní onkologické léčbě provádíme po mastektomii a výkonu na axile vložení expandéru s dokončením modelace prsu a výměnou expandérů za implantát v druhé době. U nádoru prsu, kde je zachycena i mutace BRCA, provádíme v několika krocích kombinovaný výkon, primárně s vyřešením zjištěné malignity, a v druhé době profylaktický výkon na druhém zdravém prsu, současně s profylaktickou adnexektomií. Pokud je plánována rekonstrukce prsu vlastní tkání, neužíváme  expandér.

Rekonstrukce prsu zahrnuje:

1. vytvoření chybějícího povrchu prsu – kůže, dvorce s bradavkou v případě neprovedení subkutánní mastektomie a

2. doplnění objemu prsu (obr. 2).

Obr. 2. Odložená rekonstrukce prsou: A) stav po radikální mastektomii, B) 1. fáze – rekonstrukce expandéry, C) 2. fáze – rekonstrukce implantáty a neokonstrukce bradavek.
Fig. 2. Delayed breast reconstruction: A) condition after radical mastectomy, B) 1st phase – reconstruction with expanders, C) 2nd phase – reconstruction with implants and neoconstruction of nipples.
Odložená rekonstrukce prsou: A) stav po radikální mastektomii, B) 1. fáze – rekonstrukce expandéry, C) 2. fáze –
rekonstrukce implantáty a neokonstrukce bradavek.<br>
Fig. 2. Delayed breast reconstruction: A) condition after radical mastectomy, B) 1st phase – reconstruction with expanders,
C) 2nd phase – reconstruction with implants and neoconstruction of nipples.

Provádí se pomocí:

A. vlastní tkáně – tukovými či muskulokutánními laloky;

B. využitím tkáňových expandérů a silikonových implantátů;

C. kombinací obou metod – v ně­kte­rých případech je vhodná rekonstrukce.

A. Rekonstrukce vlastní tkání (autologní rekonstrukce)

Přínosem autologní rekonstrukce je, že se nově vytvořený prs stává přirozenou součástí těla a lze dosáhnout přirozeného, ptotického tvaru prsu. Mezi nejčastěji používané laloky patří muskulokutánní lalok, uložený napříč v podbřišku a vyživovaný prostřednictvím cévních muskulokutánních perforátorů ze svalu rectus abdominis. Rozlišujeme TRAM (transversus rectus abdominis musculocutaneus), popř. DIEP (deep epigastric inferior perforator) vyživovaný stejnojmennou cévou, kdy místo odběru části svalu rectus abdominis, jak je tomu u TRAM laloku, se vypreparují pouze 1–2 muskulokutánní perforátory. Dále LD (latissimus dorsi) jako stopkovaný muskulokutánní lalok, který jsme společně s LICAP (lateral intercostal perforator) prováděli nejčastěji.

B. Rekonstrukce silikonovými implantáty

Při primárním výkonu – mastektomii – vkládáme pod prsní sval tkáňový expandér Mentor CPXTM Style 9300 o objemu 350, 450 nebo 550 ml, který se postupně během 4–6 týdnů naplní fyziologickým roztokem do požadované velikosti. Při druhé operaci expandér vyjmeme a nahradíme silikonovým ergonomickým prsním implantátem Motiva Ergonomix. Jedná se o dva krátké výkony s minimem pooperačních komplikací. Tento postup není vhodný u žen po radioterapii nebo s tenkou, napjatou kůží v místě mastektomie. Mezi dlouhodobé komplikace patří vytvoření pevné jizvy kolem implantátu, která změní tvar a konzistenci prsu.

C. Kombinace laloku a silikonového implantátu

U pacientek, které nejsou vhodné ani pro jednu z výše uvedených metod, např. pro předchozí operace na břiše, je vhodná kombinace postupů. Kožní kryt prsu lze zrekonstruovat přesunem místního laloku a objem prsu doplnit silikonovým implantátem. Nejčastěji provádíme thorakoepigastrický kožní nebo stopkovaný muskulokutánní lalok latissimus dorsi.

Výsledky

V období od dubna 2017 do května 2020 bylo na GPK Brno provedeno 118 operací u 58 pacientek s karcinomem prsu a/nebo mutací genů BRCA1 a BRCA2 provedených plastickým chirurgem. Věk operantek celého souboru byl od 27 do 69 let (49,4 ± 10,1 roku). Z toho bylo 103 rekonstrukčních operací prsou všech typů (49,6 ± 9,8 roku) a 15 výkonů řešících komplikace. Průměrný počet rekonstrukcí na pacientku byl 1,77 operačních výkonů v rozmezí jednoho až šesti zákroků.

V podsouboru okamžitých mamárních rekonstrukcí bylo provedeno 52 výkonů (50,5 % rekonstrukčních operací) u 48 žen (82,8 % souboru operantek) s nepokročilým nádorem prsu a/nebo s mutací BRCA1/2. Průměrný věk byl 48,2 ± 9,6 let. U čtyř žen byla během 1 roku provedena druhostranná okamžitá rekonstrukce. Průměrný počet okamžitých rekonstrukcí na pacientku byl pouze 1,06 operačních výkonů v rozmezí jednoho až dvou zákroků.

V podsouboru odložených mamárních rekonstrukcí bylo provedeno 51 výkonů (49,5 % rekonstrukčních operací) u 33 žen (56,9 % souboru operantek). Průměrný věk byl 51,1 ± 9,9 let. Průměrný počet odložených rekonstrukcí na pacientku byl 1,55 operačních výkonů v rozmezí jednoho až tří zákroků.

Tkáňový expandér jsme vložili u 27 žen (46,6 % souboru) s lokálně pokročilými nádory s nutností následné radioterapie (18 okamžitých a 9 odložených rekonstrukcí). V 21 případech (77,8 %) byl expandér naložen do jednoho prsu a šest výkonů (22,2 %) bylo oboustranných. Preferována byla velikost expandéru Mentor CPXTM Style 9300 o objemu 350 ml. Prsní silikonové implantáty byly použity u 52 žen (89,7 % souboru) v celkovém počtu 80 implantátů Motiva Ergonomix v rozmezí objemu 245–425 ml. Rekonstrukce prsu vlastní tkání byla provedena u 8 žen (13,8 % souboru), z toho 5 výkonů v rámci okamžité rekonstrukce.

U 10 žen s okamžitou rekonstrukcí prsu (20,8 % souboru) ve věku od 34 do 54 let (44,2 ± 5,7 let) byl operační výkon doplněn současnou laparoskopickou adnexektomií, případně i totální laparoskopickou hysterektomií.

Komplikace operačního výkonu byla u 11 žen, kdy bylo provedeno celkem 15 korekčních výkonů (12,7 % všech operací), převážně ve smyslu inflamace a hojení per secundam. Většina pacientek byla polymorbidní a předléčená chemoterapií. U devíti pacientek bylo nutné vyjmout implantát, z toho u osmi žen pro infekci a v jednom případě z psychických důvodů. U jedné ženy byl vyjmut expandér a v jednom případě byla provedena opakovaná revize autologního muskulokutánního laloku. Všechny pacientky žijí a jsou sledovány onkologickou ambulancí. Recidivy a pozdní komplikace výkonů nebyly  zaznamenány.

Vyhodnocení rekonstrukčních ma­márních operací je obtížné pro rozmanitost operačních postupů a variabilitu přístupu, radikality, jednostranného, či oboustranného výkonu v závislosti na rozsahu postižení, přítomnosti mutace BRCA1/2 a přání pacientky   (tab. 1).

Tab. 1. Mamární rekonstrukční operace v období od dubna 2017 do května 2020.
Tab. 1. Mammary reconstruction operations from April 2017 to May 2020.
Mamární rekonstrukční operace v období od dubna 2017 do května
2020.<br>
Tab. 1. Mammary reconstruction operations from April 2017 to May 2020.

Diskuze

Cílem rekonstrukce prsu je estetická přijatelnost a spokojenost pacientky. Rekonstruovaný prs neumožňuje kojení. Lze provést náhradu jednoho prsu, ale také současně oboustrannou (bilaterální) rekonstrukci. Jedná se o mnoha­stupňový proces a komplexní soubor technik, kterými lze jakékoli pacientce vytvořit prs tak, aby nebyla odkázána na epitézu. Úplná náhrada zahrnuje více operačních výkonů od vytvarování prsu a rekonstrukce prsního dvorce po vytvoření bradavky a další výkony (obr. 3). Často jde o rozsáhlé a technicky náročné operační výkony s delší dobou hojení. Nezbytné je správné načasování, aby nedocházelo k oddalování chemoterapie a radioterapie, ale ani chirurgie [11]. Větší riziko komplikací je u žen s lokálně pokročilým onemocněním, které podstupují neoadjuvantní chemoterapii a radioterapii [12–14]. Na druhé straně estetická chirurgie upravuje vzhled člověka, a zvyšuje tím jeho  sebevědomí [15–17].

Obr. 3. Okamžitá rekonstrukce prsou u pacientky s BRCA1/2 mutací a tumorem prsu vpravo. Proveden kombinovaný výkon zahrnující kůži šetřící mastektomii s okamžitou rekonstrukcí implantáty, vytvoření neobradavek pomocí místního laloku a laparoskopické odstranění vaječníků.
Fig. 3. Immediate breast reconstruction in a patient with BRCA1/2 mutation and right breast tumor. Performed combined procedure including skin-saving mastectomy with immediate reconstruction with implants, creation of non-nipples using a local lobe and laparoscopic removal of the ovaries.
Okamžitá rekonstrukce prsou u pacientky s BRCA1/2 mutací a tumorem prsu vpravo. Proveden kombinovaný výkon
zahrnující kůži šetřící mastektomii s okamžitou rekonstrukcí implantáty, vytvoření neobradavek pomocí místního
laloku a laparoskopické odstranění vaječníků.<br>
Fig. 3. Immediate breast reconstruction in a patient with BRCA1/2 mutation and right breast tumor. Performed combined
procedure including skin-saving mastectomy with immediate reconstruction with implants, creation of non-nipples using
a local lobe and laparoscopic removal of the ovaries.

Incidence a dostupnost rekonstrukce prsu po mastektomii se ve světě liší a závisí na sociální a zdravotní úrovni. Rovněž preference jednotlivých pracovišť a především jejich možnosti jsou rozdílné. S rostoucím počtem pacientů s rakovinou prsu stoupá poptávka po rekonstrukčních operacích. Mamární rekonstrukce jsou časté zejména v USA, kde ve věku kolem 60 let provádí rekonstrukci u poloviny pacientek. Mladší ženy podstupují rekonstrukce častěji, starší pacientky se zpravidla spokojí s epitézou [8,18]. Náhrady prsu jsou časté i ve vyspělých zemích západní Evropy [19]. Ve střední a východní Evropě jsou počty rekonstrukčních operací nižší, ale i zde dochází k nárůstu výkonů. Ně­kte­ré ženy se spokojí pouze s vytvořením základního tvaru prsu a rekonstrukci bradavky a dvorce již  nepodstupují [16,20].

Rakovina prsu je skupina geneticky odlišných onemocnění s odlišnými odpověďmi na léčbu. To vede k otázkám týkajícím se optimálního chirurgického řešení u pacientů považovaných za vysoce rizikové. Neexistuje shoda v tom, co představuje nejlepší chirurgickou léčbu primárního karcinomu prsu u nosičů mutací genu  BRCA1/2 [21,22].

U nosiček mutací BRCA je pravděpodobnost, že onemocní karcinomem prsu řádově vyšší než v běžné populaci [23]. Místo 1,5 % je to až 40–87 % při mutaci BRCA1 a 18–88 % při BRCA2. Před chirurgickým rozhodnutím by mělo být zváženo několik aspektů: riziko ipsilaterální recidivy prsu (IRP), riziko kontralaterálního karcinomu prsu (KKP, 25–30 %) a potenciální přínos profylaktické mastektomie pro přežití a možné rizikové faktory, které by mohly zvýšit, nebo snížit tato rizika [2].

Pro chirurgickou léčbu lze použít prsa šetřící chirurgickou techniku s adjuvantní radiací, terapeutickou mastektomii nebo terapeutickou mastektomii se současnou kontralaterální profylaktickou mastektomií. Při rozhodování je třeba brát v úvahu věk pacienta, stupeň poškození a individuální preference pacienta [22,24].

U vysoce rizikových skupin pacientů s mutací BRCA může být výhodnější agresivnější chirurgický přístup, ale v chirurgickém rozhodovacím procesu je třeba vzít v úvahu ně­kte­ré aspekty. Použití adjuvantní chemoterapie a provádění ooforektomie jsou spojeny se sníženým rizikem IRP [25]. Při zvažování rizika pro KKP byly s významně sníženým rizikem spojeny tři rizikové faktory: použití adjuvantního tamoxifenu, provedení ooforektomie a vyšší věk při první dia­gnóze rakoviny prsu. U žen s mutacemi BRCA, které jsou kandidátkami na mastektomii, může být zachování komplexu bradavek a areol velmi důležité vzhledem k obecně mladšímu věku v době operace. Pokud jde o onkologickou bezpečnost, je přijatelnou možností bradavku šetřící mastektomie. Hodnocení chirurgické léčby u pacientek s karcinomem prsu s mutací BRCA1/2 by mělo zahrnovat několik otázek:

  • současné důkazy o adekvátní onkologické bezpečnosti konzervativní léčby u pacientek s mutací BRCA;
  • zvýšené riziko KKP, zejména u nositelek BRCA1;
  • proveditelnost bradavku šetřící mastektomie s větší spokojeností pacientek s kosmetickými výsledky bez známek narušení onkologické bezpečnosti.

Důležité je i vědomí, že radioterapie prsu může zvýšit riziko komplikací v možné následné mastektomii s okamžitou rekonstrukcí prsu [2,13].

U dispenzarizovaných žen s BRCA1/2 mutací jsou řešením snížení rizika vzniku maligního onemocnění prsu profylaktické operace. Bilaterální profylaktickou mastektomii lze provést z důvodu prevence vzniku karcinomu v jakémkoli věku. Z genetického hlediska je indikována u potvrzených nosiček BRCA mutace. Zpravidla se provádí prostá, kůži šetřící mastektomie, popřípadě subkutánní mastektomie. Přístup k profylaktické mastektomii se mění s vývojem rizikových faktorů a s rozvojem rekonstrukčních technik s výborným estetickým efektem. Preventivní odstranění prsní žlázy a tukové tkáně u karcinomu prsu se současnou rekonstrukcí prsu se vyznačuje poměrně vysokým procentem komplikací. Literatura uvádí rozmezí 25–40 % časných i pozdních komplikací. Mezi rizikové faktory patří předcházející nebo následná chemoterapie, radioterapie, radikalita a délka výkonu, kouření aj. [12,26,27].

Dlouholeté zkušenosti a technické vybavení pracoviště GPK LF MU a FN Brno s dia­gnostikou a léčbou karcinomu prsu u žen umožňují provádění okamžité rekonstrukce prsou v jedné době se subkutánní i kůži šetřící mastektomií. Rekonstrukce řešíme expandérem a v druhé době vložením silikonového implantátu. Rovněž je možné přímé vložení implantátu samotného či v kombinaci s využitím autologní tkáně podle toho, jak je plánována další onkologická léčba (chemoterapie nebo radioterapie). Z naší dotazníkové pacientské studie vyplynula velmi dobrá informovanost o možnostech okamžité rekonstrukce prsou. Všechny ženy si přály zachovat celistvost svého těla. Pokud byla možnost okamžité rekonstrukce, podstoupily ji všechny [28].

Z literatury je známo, že rozvoj ma­márního karcinomu je ovlivněn řadou vnějších faktorů, které mohou výrazně ovlivnit nástup nádorového bujení u BRCA1/2 mutace pozitivních pacientek. Bisfenoly jsou endokrinní disruptory běžně se vyskytující v prostředí, které mají afinitu k estrogenovým receptorům. Je prokázáno že xenoestrogen bisfenol A (BPA) působí jako mitogen mamárních epiteliálních buněk s narušením funkce genu BRCA1. BPA zvyšuje proliferaci těchto buněk v závislosti na dávce a délce expozice, a tím riziko vzniku karcinomu prsu. Vliv BPA na změny v morfologii a proliferaci prsní žlázy u BRCA1 deficience je srovnatelný s fyziologickým efektem exogenního 17-beta estradiolu [29]. Na našem pracovišti jsme rovněž prokázali vliv zvýšené expozice bisfenolů na zhoršené reprodukční parametry mužů i žen [30,31]. V další práci se chceme zaměřit na korelaci hladiny bisfenolů v organizmu s nástupem a průběhem nádorového onemocnění prsu u žen s mutací genů BRCA1/2.

Závěr

Karcinom prsu je skupina geneticky odlišných onemocnění a nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Chirurgická léčba prošla zásadními změnami a trvale je diskutováno optimální operační řešení. Dosud není shoda na chirurgické léčbě primárního karcinomu prsu u nosičů mutací genu BRCA.

Onkoplastická chirurgie rozšířila možnosti onkologické chirurgie prsu, kdy umožňuje dostatečně radikální výkony, a přesto s velmi dobrým kosmetickým efektem. Incidence a dostupnost rekonstrukce prsu po mastektomii závisí na sociální a zdravotní úrovni, stejně jako na možnostech jednotlivých pracovišť.

Rekonstrukce prsu je vícestupňový proces zahrnující rozsáhlé a technicky náročné operační výkony s delší dobou hojení. Větší riziko komplikací je u pacientek s lokálně pokročilým onemocněním, které podstupují neoadjuvantní chemoterapii a radioterapii. Nezbytné je správné načasování, aby nedocházelo k oddalování chemoterapie a radioterapie, ale ani chirurgie.

S rostoucím počtem rakoviny prsu stoupá poptávka po rekonstrukčních výkonech, zejména po okamžitých rekonstrukcích, ale ne všechny pacientky rekonstrukci prsu podstoupí. Jednak pro nevhodnost těchto výkonů u ně­kte­rých žen, ale také z důvodu malého počtu specializovaných center, kde se okamžité rekonstrukce provádí.

Doručeno/Submitted: 24. 11. 2021

Přijato/Accepted: 29. 11. 2021

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika

LF MU a FN Brno

Obilní trh 11

602 00 Brno

ventruba.pavel@fnbrno.cz

Publikační etika: Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.
Publication ethics: The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.
Konflikt zájmů: Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie/ práce nemají žádný konflikt zájmů.
Conflict of interests: The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning the drugs, products or services used in the study.
Dedikace: Práce vznikla v rámci institucionální podpory Masarykovy univerzity v Brně.
Dedication: The work was carried out with institutional support of Masaryk University in Brno.


Zdroje

1. Ballard TN, Zhong L, Momoh AO et al. Improved rates of immediate breast reconstruction at safety net hospitals. Plast Reconstr Surg 2017; 140 (1): 1–10. doi: 10.1097/PRS.0000000 000003412.

2. Biglia N, D‘Alonzo M, Sgro LG et al. Breast cancer treatment in mutation carriers: surgical treatment. Minerva Ginecol 2016; 68 (5): 548–556.

3. Coufal O, Gabrielová L, Justan I et al. Spokojenost onkologických pacientek s okamžitou dvoudobou aloplastickou rekonstrukcí prsu. Klin Onkol 2014; 27 (5): 353–360. doi: 10.14735/amko2014353.

4. Schmidt JL, Wetzel CM, Lange KW et al. Patients‘ experience of breast reconstruction after mastectomy and its influence on postoperative satisfaction. Arch Gynecol Obstet 2017; 296 (4): 827–834. doi: 10.1007/s00404-017-4495-5.

5. Dražan L, Veselý J, Hýža P et al. Chirurgická prevence karcinomu prsu pacientek s dědičným rizikem. Klin Onkol 2012; 25 (Suppl):  S78–S83.

6. Vallard A, Magné N, Guy JB et al. Is breast-conserving therapy adequate in BRCA 1/2 mutation carriers? The radiation oncologist’s point of view. Br J Radiol 2019; 92 (1097): 20170657. doi: 10.1259/bjr.20170657.

7. Valachis A, Nearchou AD, Lind P. Surgical management of breast cancer in BRCA-mutation carriers: a systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res Treat 2014; 144 (3): 443–455. doi: 10.1007/s10549-014-2890-1.

8. Yamamoto D, Tanaka Y, Tsubota Y et al. Immediate breast reconstruction for breast cancer. Gan To Kagaku Ryoho 2014; 41 (12): 1892–1894.

9. Zikán M. Gynekologická prevence a gynekologické aspekty péče u nosiček mutací genů BRCA1 a BRCA2. Klin Onkol 2016; 29 (Suppl 1): S22–S30. doi: 10.14735/amko2016s22.

10. Nagura N, Hayashi N, Takei J et al. Breast reconstruction after risk-reducing mastectomy in BRCA mutation carriers. Breast Cancer 2020; 27 (1): 70–76. doi: 10.1007/s12282-019-00995-y.

11. Ye JM, Xin L, Wang Y et al. Breast reconstruction after mastectomy in breast cancer patients: specialization and standardization. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2019; 57 (2): 88–91. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2019.02.003.

12. Cabañuz MA, Del Amo MD, Romea IG et al. Direct-to-implant breast reconstruction after neoadjuvant chemotherapy: a safe option? Cir Esp (Engl Ed) 2019; 97 (10): 575–581. doi: 10.1016/j.ciresp.2019.07.003.

13. Rocco N, Catanuto G, Nava MB. Radiotherapy and breast reconstruction. Minerva Chir 2018; 73 (3): 322–328. doi: 10.23736/S0026- 4733.18.07615-0.

14. Yun JH, Diaz R, Orman AG. Breast reconstruction and radiation therapy. Cancer Control 2018; 25 (1): 1073274818795489. doi: 10.1177/ 1073274818795489.

15. Billig J, Jagsi R, Qi J et al. Should immediate autologous breast reconstruction be considered in women who require postmastectomy radiation therapy? A prospective analysis of outcomes. Plast Reconstr Surg 2017; 139 (6): 1279–1288. doi: 10.1097/PRS.0000000000003331.

16. Coufal O, Gabrielová L, Justan I et al. Spokojenost onkologických pacientek s okamžitou dvoudobou aloplastickou rekonstrukcí prsu. Klin Onkol 2014; 27 (5): 353–360. doi: 10.14735/amko2014353.

17. Ventruba T, Brančíková D, Minář L et al. Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu – náš přístup. In: Sborník abstrakt 30. sympozia asistované reprodukce SAR ČGPS ČLS JEP a 19. česko–slovenské konference reprodukční gynekologie, Brno 2020:  12–13.

18. Farhangkhoee H, Matros E, Disa J. Trends and concepts in post-mastectomy breast reconstruction. J Surg Oncol 2016; 113 (8): 891–894. doi: 10.1002/jso.24201.

19. Jeevan R. Reconstructive utilisation and outcomes following mastectomy surgery in women with breast cancer treated in England. Ann R Coll Surg Engl 2020; 102 (2): 110–114. doi: 10.1308/rcsann.2019.0101.

20. Hamann M, Brunnbauer M, Scheithauer H et al. Quality of life in breast cancer patients and surgical results of immediate tissue expander/implant-based breast reconstruction after mastectomy. Arch Gynecol Obstet 2019; 300 (2): 409–420. doi: 10.1007/s00404-019-05 201-0.

21. Co M, Liu T, Leung J et al. Breast conserving surgery for BRCA mutation carriers – a systematic review. Clin Breast Cancer 2020; 20 (3): e244–e250. doi: 10.1016/j.clbc.2019.07.014.

22. Cronin PA, Cody HS. Surgical management of breast cancer in BRCA mutation carriers. In: Chagpar AB (eds). Managing BRCA mutation carriers. Springer 2017: 119–134.

23. Kolářová H. Péče o nosičky mutací genů BRCA1 a BRCA2 z hlediska onkogynekologa. Onkologie 2017; 11 (5): 228–230. doi: 10.36290/xon. 2017.043.

24. Davey MG, Davey CM, Ryan ÉJ et al. Combined breast conservation therapy versus mastectomy for BRCA mutation carriers – a systematic review and meta-analysis. Breast 2021; 56: 26–34. doi: 10.1016/j.breast.2021.02.001.

25. Kauff ND, Domchek SM, Friebel TM et al. Risk-reducing salpingo-oophorectomy for the prevention of BRCA1 and BRCA2 associated breast and gynecologic cancer: a multicenter, prospective study. J Clin Oncol 2008; 26 (8): 1331–1337. doi: 10.1200/JCO.2007.13. 9626.

26. Ho AY, Hu ZI, Mehrara BJ et al. Radiotherapy in the setting of breast reconstruction: types, techniques, and timing. Lancet Oncol 2017; 18 (12): e742–e753. doi: 10.1016/S1470- 2045 (17) 30617-4.

27. Ventruba T, Ventruba P, Brančíková D et al. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu – využití okamžité rekonstrukce: 2016–2020. In: Sborník abstrakt 7. kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, 16.–19. 9. 2021, Karlovy Vary: 47.

28. Ventrubová G. Rekonstrukce prsou z pohledu pacientek. Diplomová práce. Ústav Dr. P. Blahu, Skalica, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Slovenská republika: Bratislava 2019.

29. Jones LP, Sampson A, Kang HJ et al. Loss of BRCA1 leads to an increased sensitivity to Bisphenol A. Toxicol Lett 2010; 199 (3): 261–268. doi: 10.1016/j.toxlet.2010.09.008.

30. Ješeta M, Moravec J, Žáková J et al. Bisphenol S content in human follicular fluid and its effect on IVF outcomes. Hum Reprod 2019; 34 (Supp 1): i240.

31. Ješeta M, Navrátilová J, Kalina J et al. Presence of Bisphenol A in seminal plasma is associated with lower semen parameters, especially in men with varicoccele. Fertil Steril 2021; 116 (3), ASRM e345. doi: 10.1016/j.fertnstert.2021.07. 926.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se