Perinatální péče v ČR v r. 1997 a výhledy donejbližší budoucnosti - II. Analýza regionální


Perinatal Care in the CR in 1997 and Perspective forthe Near Future - II. Regional Analysis

In interregional comparisons of different indicators of quality of perinatal care fromthe aspect of the importance of revealed differences, it is due to errors of small numbers (numberof births per year) better to use instead of frequency analysis the developmental trend of theseindicators in the course of several years. From a thus conducted analysis ensues that along withthe continual decline of the general perinatal mortality in the majority of regions a markedinterregional difference persists in the frequency of very low birth weight neonates as well as inthe quality devoted to these neonates. The advantage of regional analyses, as compared withnationwide analyses, is the possibility to assess interrelations between some indicators, e.g. be-tween general early mortality, the frequency of very low birthweight infants and their specificearly neonatal mortality which reflects the quality of care of these neonates in the perinatologicalcentre of the catchment area. In the region one of the important tasks of the centre are annualinterinstitutional comparisons of quality of care, using selected indicators.

Key words:


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí, ředitel Ing. V. Wollmuth
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (3): 168-172
Kategorie: Články

Souhrn

Při meziregionálním srovnání jednotlivých indikátorů kvality perinatální péče z pohledu vý-znamnosti zjištěných rozdílů je z hlediska chyby malých čísel (počtu porodů za rok) vhodnějšímísto frekvenční analýzy použít trendu ve vývoji těchto indikátorů za několik roků. Z výsledkůtakto provedené analýzy vyplývá, že při kontinuálním poklesu celkové perinatální úmrtnosti vevětšině regionů přetrvává výrazný meziregionální rozdíl jak ve frekvenci novorozenců velminízké porodní hmotnosti, tak v kvalitě péče o tyto novorozence. Výhodou regionální analýzy protianalýze celostátní je možnost zjištění vzájemných závislostí mezi některými indikátory, např.mezi celkovou časnou novorozeneckou úmrtností (ČNÚ), frekvencí novorozenců velmi nízké po-rodní hmotnosti a jejich specifickou ČNÚ, která odráží kvalitu péče o tyto novorozence ve spádo-vém perinatologickém centru. Ve vlastním regionu je pak důležitým úkolem centra každoročníprovádění meziústavního srovnání kvality péče pomocí vybraných indikátorů.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se